CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 840 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5400 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (14 mei 2017) gegevens over 12.200 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5480
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen250
SBAStadsbibliotheekAntwerpen800
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen400
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1500
SADStads en Athenaeum BibliotheekDeventer50
GADGemeente-Archief Dordrecht (waarin de Bibliotheek
van Diversa Sed Una is opgenomen)
Dordrecht470
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2200
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
MMWBibliotheek Museum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen60
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
BLLBritish LibraryLonden650
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
GBRBibliotheekRotterdam1320
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrina
St. Petersburg185
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg80
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.


Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Een interview over Ceneton kunt u lezen in Forum, de nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen olim Letteren in Leiden; in de Nieuwsbrief van LUCAS olim het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines staat een meer algemeen interview over digitale publicaties van Nederlandse literatuur (tot 1800); over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neder-L en Neerlandistiek.nl staan 65 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 3. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 4. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 5. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 6. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 7. Aluta (1553) door Georgius Macropedius teksteditie
 8. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 9. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 10. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 11. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 12. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 13. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 14. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 15. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 16. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 17. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 18. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 19. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 20. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 21. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 22. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 23. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 24. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 25. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 26. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 27. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 28. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 29. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 30. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 31. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 32. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 33. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 34. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 35. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 36. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 37. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 38. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 39. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 40. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 41. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 42. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 43. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 44. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 45. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 46. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 47. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 48. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 49. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 50. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 51. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 52. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 53. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 54. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 55. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 56. Livia (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 57. Saul (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 58. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 59. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 60. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 61. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 62. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer ( 1618) facsimile
 63. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 64. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 65. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 66. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 67. Claudius Domitius Nero (1618) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 68. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 69. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 70. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 71. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 72. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 73. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 74. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 75. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 76. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster facsimile
 77. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 78. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 79. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 80. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 81. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 82. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 83. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 84. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 85. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 86. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 87. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 88. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 89. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliaum van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 90. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 91. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 92. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 93. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 94. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 95. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 96. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 97. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 98. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 99. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 100. Klucht van Tryn van Hamborg, Ghespeelt op de oude Kamer in Liefde Bloeyende 1617 teksteditie; facsimile
 101. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 102. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 103. Salomon (1628) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 104. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 105. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 106. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius facsimile
 107. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 108. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 109. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 110. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 111. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 112. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 113. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 114. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 115. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 116. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 117. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 118. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 119. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 120. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 121. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 122. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 123. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 124. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 125. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 126. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 127. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert facsimile; idem (herdruk 1633) door Abraham van Mildert facsimile
 128. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 129. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 130. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 131. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 132. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 133. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 134. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 135. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 136. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos facsimile
 137. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 138. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 139. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 140. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 141. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 142. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 143. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 144. Herdersche Ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie
 145. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck facsimile
 146. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 147. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 148. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 149. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 150. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 151. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 152. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliaum van Nieuwelandt facsimile
 153. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 154. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 155. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 156. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 157. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 158. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 159. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 160. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 161. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640) (anoniem) facsimile
 162. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 163. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 164. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 165. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 166. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 167. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) facsimile
 168. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 169. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 170. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 171. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 172. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 173. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 174. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 175. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 176. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 177. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 178. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 179. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 180. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 181. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 182. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 183. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 184. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 185. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 186. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 187. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 188. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 189. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 190. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 191. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 192. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (1647) teksteditie; facsimile
 193. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 194. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 195. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 196. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 197. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 198. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 199. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 200. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 201. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 202. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 203. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 204. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 205. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 206. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 207. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 208. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) teksteditie; facsimile
 209. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 210. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 211. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 212. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 213. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen facsimile
 214. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 215. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 216. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 217. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 218. De singende klucht van Pekelharing (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 219. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 220. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 221. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten facsimile; (idem, herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 222. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 223. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 224. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 225. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 226. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 227. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 228. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 229. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 230. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 231. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 232. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 233. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 234. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 235. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 236. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 237. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 238. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 239. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 240. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 241. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 242. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 243. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 244. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 245. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 246. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 247. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 248. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 249. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 250. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 251. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 252. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 253. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 254. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 255. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 256. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 257. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie
 258. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama facsimile
 259. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 260. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 261. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 262. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 263. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen facsimile
 264. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 265. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 266. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 267. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 268. Klucht van de koeck-vreyer (1659) facsimile
 269. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 270. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 271. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 272. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 273. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 274. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 275. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 276. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 277. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 278. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 279. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 280. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 281. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 282. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) facsimile
 283. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 284. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 285. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 286. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 287. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 288. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp facsimile
 289. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 290. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 291. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 292. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 293. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 294. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 295. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 296. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 297. De verwarde tydt (1661) (anoniem) facsimile
 298. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 299. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 300. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaen Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 301. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero facsimile
 302. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 303. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 304. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 305. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 306. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 307. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 308. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 309. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 310. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 311. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 312. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 313. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 314. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 315. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 316. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 317. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 318. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 319. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 320. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 321. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 322. Medea, off wraek van verlaete min (herdruk 1665) door Jacobus Kemp facsimile
 323. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 324. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 325. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 326. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 327. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 328. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 329. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 330. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie
 331. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 332. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 333. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 334. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent facsimile
 335. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 336. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 337. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 338. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 339. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 340. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck facsimile
 341. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsmile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 342. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 343. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 344. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 345. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie facsimile
 346. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 347. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 348. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 349. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 350. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 351. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 352. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 353. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 354. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 355. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 356. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 357. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 358. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 359. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 360. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 361. Amphitrion (1670) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 362. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 363. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie; idem (herdruk 1713) facsimile
 364. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 365. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 366. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 367. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 368. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, idem (herdruk 1679) teksteditie; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile (met het Voor- en naspel teksteditie)
 369. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie;facsimile
 370. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 371. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 372. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 373. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 374. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 375. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) facsimile idem (herdruk 1723) teksteditie
 376. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 377. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 378. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 379. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 380. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 381. Het Voorburghs snoep-reysje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) (anoniem) facsimile
 382. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 383. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 384. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 385. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 386. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 387. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 388. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1704) teksteditie)
 389. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 390. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 391. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 392. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 393. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 394. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 395. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 396. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluymer facsimile
 397. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans facsimile
 398. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 399. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 400. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers facsimile
 401. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 402. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 403. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 404. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 405. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 406. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 407. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 408. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 409. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 410. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 411. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 412. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 413. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers facsimile
 414. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 415. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 416. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 417. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 418. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 419. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 420. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 421. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 422. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 423. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 424. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 425. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 426. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 427. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 428. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 429. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 430. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 431. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 432. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 433. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 434. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 435. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 436. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 437. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 438. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 439. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 440. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 441. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 442. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 443. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 444. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 445. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 446. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 447. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 448. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 449. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 450. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 451. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 452. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 453. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 454. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 455. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 456. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 457. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 458. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 459. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 460. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 461. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile
 462. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 463. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 464. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 465. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 466. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 467. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 468. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 469. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsmile
 470. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 471. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 472. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 473. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 474. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 475. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 476. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; idem (herdruk 1803) teksteditie
 477. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 478. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 479. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 480. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 481. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 482. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 483. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 484. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 485. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 486. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 487. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 488. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 489. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 490. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 491. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 492. Verwellecominghe aen hertogh Maximilaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 493. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 494. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps facsimile
 495. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 496. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 497. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 498. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 499. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 500. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 501. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 502. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 503. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 504. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 505. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 506. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 507. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 508. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 509. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps facsimile
 510. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 511. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 512. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 513. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 514. David ad speluncam Engaddi (1699) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 515. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 516. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 517. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 518. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 519. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 520. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 521. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 522. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 523. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 524. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 525. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 526. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 527. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 528. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 529. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 530. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 531. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 532. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 533. Den vreedsamighen Abraham (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 534. Abraham le pacifique (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 535. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door P. van Haps teksteditie
 536. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 537. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 538. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 539. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 540. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 541. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 542. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 543. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 544. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete facsimile
 545. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 546. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 547. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 548. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 549. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 550. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 551. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 552. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 553. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 554. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 555. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 556. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 557. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 558. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 559. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 560. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 561. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 562. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 563. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 564. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 565. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 566. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 567. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 568. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 569. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 570. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 571. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 572. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 573. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 574. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 575. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 576. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 577. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 578. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 579. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 580. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete facsimile
 581. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 582. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 583. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 584. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 585. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 586. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 587. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 588. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 589. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 590. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 591. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 592. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 593. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 594. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 595. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 596. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 597. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 598. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 599. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 600. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 601. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 602. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 603. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 604. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 605. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 606. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 607. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 608. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 609. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 610. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 611. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 612. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 613. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 614. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 615. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 616. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 617. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 618. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 619. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 620. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 621. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 622. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 623. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 624. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 625. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 626. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 627. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 628. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 629. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 630. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 631. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 632. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 633. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. ca. ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 634. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 635. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 636. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 637. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 638. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 639. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 640. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 641. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 642. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 643. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 644. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 645. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 646. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 647. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 648. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 649. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 650. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 651. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 652. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 653. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 654. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 655. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 656. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 657. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 658. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 659. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 660. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 661. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 662. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 663. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 664. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 665. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 666. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 667. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 668. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 669. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 670. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 671. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 672. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 673. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 674. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 675. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 676. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 677. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 678. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 679. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 680. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 681. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 682. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 683. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 684. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 685. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 686. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 687. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 688. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 689. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 690. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 691. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 692. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 693. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 694. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 695. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 696. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 697. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 698. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 699. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 700. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 701. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 702. De swarte minnaers (ca. 1740) door Joost van Breen facsimile
 703. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 704. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 705. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 706. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Ryk facsimile
 707. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 708. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 709. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 710. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 711. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 712. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 713. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 714. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 715. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 716. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 717. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 718. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 719. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 720. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 721. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 722. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 723. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 724. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 725. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 726. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 727. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 728. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 729. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 730. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 731. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 732. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 733. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 734. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 735. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 736. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 737. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 738. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 739. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 740. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 741. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 742. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 743. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 744. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 745. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 746. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 747. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 748. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 749. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 750. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 751. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 752. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 753. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 754. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 755. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 756. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 757. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 758. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 759. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 760. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 761. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 762. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 763. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 764. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 765. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 766. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 767. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 768. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 769. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 770. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 771. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 772. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 773. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 774. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 775. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 776. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 777. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 778. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 779. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 780. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 781. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 782. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 783. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 784. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 785. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 786. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 787. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 788. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 789. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 790. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 791. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie
 792. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 793. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 794. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 795. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 796. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 797. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 798. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 799. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 800. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 801. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 802. Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 803. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 804. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 805. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 806. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 807. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 808. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 809. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 810. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 811. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 812. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 813. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 814. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 815. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 816. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 817. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 818. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 819. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie; facsimile
 820. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 821. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 822. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 823. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 824. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem) facsimile
 825. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 826. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 827. Rosalia (ca. 1790) (anoniem) facsimile
 828. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 829. De gelukte list (1792) (anoniem) facsimile
 830. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 831. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 832. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 833. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 834. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 835. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 836. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 837. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 838. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 839. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 840. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 841. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 842. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 843. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César, Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden.


  Men kan hierna zes lijsten zien:

    1. auteurs
    2. oorspronkelijke auteurs
    3. drukkers
    4. beginverzen (c.q. beginregels)
    5. korte lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken
    6. lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

 • Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties
  geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands