CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 820 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5400 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (14 mei 2017) gegevens over 12.200 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5480
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen250
SBAStadsbibliotheekAntwerpen800
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen400
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1500
SADStads en Athenaeum BibliotheekDeventer50
GADGemeente-Archief Dordrecht (waarin de Bibliotheek
van Diversa Sed Una is opgenomen)
Dordrecht470
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2200
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
MMWBibliotheek Museum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen60
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
BLLBritish LibraryLonden650
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
GBRBibliotheekRotterdam1320
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrina
St. Petersburg185
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg80
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.


Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Een interview over Ceneton kunt u lezen in Forum, de nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen olim Letteren in Leiden; in de Nieuwsbrief van LUCAS olim het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines staat een meer algemeen interview over digitale publicaties van Nederlandse literatuur (tot 1800); over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neder-L en Neerlandistiek.nl staan 65 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van enkele Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 3. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 4. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 5. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 6. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 7. Aluta (1553) door Georgius Macropedius teksteditie
 8. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 9. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 10. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 11. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 12. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 13. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 14. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 15. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 16. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 17. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 18. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 19. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 20. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 21. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 22. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 23. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 24. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 25. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 26. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 27. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 28. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 29. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 30. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 31. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 32. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 33. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 34. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 35. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 36. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 37. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 38. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 39. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 40. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 41. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 42. Rodd'rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 43. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 44. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 45. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 46. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 47. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 48. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 49. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 50. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 51. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 52. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 53. Livia (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 54. Saul (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 55. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 56. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 57. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 58. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 59. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 60. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 61. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 62. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 63. Claudius Domitius Nero (1618) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 64. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 65. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 66. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 67. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 68. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 69. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 70. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 71. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 72. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster facsimile
 73. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 74. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 75. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 76. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 77. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 78. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 79. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 80. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 81. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 82. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 83. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 84. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliaum van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 85. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 86. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 87. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 88. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 89. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 90. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 91. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 92. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 93. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 94. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 95. Klucht van Tryn van Hamborg, Ghespeelt op de oude Kamer in Liefde Bloeyende 1617 teksteditie; facsimile
 96. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 97. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 98. Salomon (1628) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 99. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 100. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 101. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius facsimile
 102. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 103. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 104. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 105. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 106. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 107. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 108. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft facsimile
 109. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 110. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 111. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 112. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 113. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 114. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 115. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 116. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 117. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 118. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster, uitgegeven door Houthaeck facsimile, idem door Van der Plasse facsimile
 119. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 120. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 121. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1633) door Abraham van Mildert facsimile
 122. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 123. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 124. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 125. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 126. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 127. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 128. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 129. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 130. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos facsimile
 131. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 132. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 133. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 134. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 135. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt)
 136. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 137. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 138. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck facsimile
 139. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 140. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 141. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 142. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 143. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 144. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 145. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliaum van Nieuwelandt facsimile
 146. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 147. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 148. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 149. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 150. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 151. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 152. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 153. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 154. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640) (anoniem) facsimile
 155. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 156. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 157. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 158. Aran en Titus (1641) door Jan Vos facsimile
 159. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 160. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 161. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 162. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 163. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 164. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 165. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 166. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 167. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 168. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 169. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 170. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 171. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 172. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 173. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 174. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 175. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 176. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 177. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 178. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 179. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 180. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 181. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 182. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (1647) teksteditie; facsimile
 183. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 184. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 185. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 186. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 187. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 188. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 189. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) facsimile
 190. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 191. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 192. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 193. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 194. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 195. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 196. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 197. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 198. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) teksteditie; facsimile
 199. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 200. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 201. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 202. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 203. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen facsimile
 204. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 205. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 206. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 207. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 208. De singende klucht van Pekelharing (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 209. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 210. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 211. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten facsimile; (idem, herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 212. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 213. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 214. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 215. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 216. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 217. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 218. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 219. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 220. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart facsimile
 221. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 222. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 223. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 224. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 225. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 226. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 227. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 228. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 229. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 230. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 231. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 232. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 233. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 234. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 235. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 236. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 237. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie
 238. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden programma
 239. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 240. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 241. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 242. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 243. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 244. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 245. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 246. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 247. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 248. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie
 249. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama facsimile
 250. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door de Latijnse school van Tiel naar Jan Vos facsimile
 251. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 252. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 253. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 254. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen facsimile
 255. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 256. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 257. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 258. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 259. Klucht van de koeck-vreyer (1659) facsimile
 260. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 261. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 262. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 263. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 264. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 265. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 266. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 267. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 268. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 269. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 270. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 271. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 272. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 273. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) facsimile
 274. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 275. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 276. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 277. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 278. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp facsimile
 279. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 280. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 281. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 282. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 283. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 284. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 285. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 286. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 287. De verwarde tydt (1661) (anoniem) facsimile
 288. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 289. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 290. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaen Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 291. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero facsimile
 292. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 293. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 294. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 295. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 296. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 297. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 298. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 299. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 300. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 301. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 302. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 303. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 304. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 305. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 306. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 307. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 308. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 309. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 310. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 311. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 312. Medea, off wraek van verlaete min (herdruk 1665) door Jacobus Kemp facsimile
 313. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 314. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 315. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 316. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 317. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 318. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 319. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie
 320. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 321. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 322. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 323. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent facsimile
 324. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 325. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 326. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 327. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 328. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 329. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck facsimile
 330. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsmile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 331. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 332. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 333. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 334. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie facsimile
 335. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 336. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 337. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 338. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 339. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 340. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 341. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 342. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 343. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 344. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 345. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 346. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 347. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 348. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 349. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 350. Amphitrion (1670) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 351. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 352. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie; idem (herdruk 1713) facsimile
 353. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 354. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 355. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 356. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 357. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, idem (herdruk 1679) teksteditie; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile (met het Voor- en naspel teksteditie)
 358. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans facsimile
 359. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 360. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 361. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 362. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 363. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 364. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) facsimile idem (herdruk 1723) teksteditie
 365. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 366. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 367. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 368. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 369. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 370. Het Voorburghs snoep-reysje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) (anoniem) facsimile
 371. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 372. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 373. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 374. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 375. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 376. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 377. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1704) teksteditie)
 378. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 379. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 380. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 381. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 382. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 383. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 384. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 385. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluymer facsimile
 386. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans facsimile
 387. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 388. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 389. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers facsimile
 390. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 391. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 392. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 393. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 394. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 395. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 396. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 397. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 398. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 399. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 400. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 401. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 402. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers facsimile
 403. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 404. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 405. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 406. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 407. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 408. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 409. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 410. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 411. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 412. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 413. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 414. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 415. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 416. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 417. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 418. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 419. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 420. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 421. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 422. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 423. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 424. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 425. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 426. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 427. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 428. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 429. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 430. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 431. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 432. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 433. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 434. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 435. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 436. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 437. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 438. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 439. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 440. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 441. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 442. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 443. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 444. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 445. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 446. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 447. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 448. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 449. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile
 450. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 451. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 452. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 453. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 454. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 455. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 456. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 457. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsmile
 458. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 459. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 460. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 461. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 462. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 463. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 464. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; idem (herdruk 1803) teksteditie
 465. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 466. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 467. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 468. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 469. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 470. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 471. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 472. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 473. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 474. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 475. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 476. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 477. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 478. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 479. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 480. Verwellecominghe aen hertogh Maximilaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 481. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 482. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 483. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 484. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 485. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 486. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 487. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 488. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 489. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 490. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 491. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 492. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 493. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 494. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 495. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 496. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 497. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 498. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 499. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 500. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 501. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 502. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 503. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 504. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 505. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 506. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 507. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 508. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 509. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 510. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 511. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 512. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 513. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 514. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 515. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 516. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 517. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 518. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door P. van Haps teksteditie
 519. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 520. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 521. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 522. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 523. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 524. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 525. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 526. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 527. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete facsimile
 528. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 529. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 530. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 531. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 532. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 533. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 534. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 535. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 536. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 537. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 538. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 539. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 540. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 541. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 542. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 543. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 544. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 545. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 546. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 547. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 548. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 549. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 550. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 551. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 552. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 553. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 554. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 555. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 556. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 557. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 558. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 559. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 560. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 561. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 562. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 563. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete facsimile
 564. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 565. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 566. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 567. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 568. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 569. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 570. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 571. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 572. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 573. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 574. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 575. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 576. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 577. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 578. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 579. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 580. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 581. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 582. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 583. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 584. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 585. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 586. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 587. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 588. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 589. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 590. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 591. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 592. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 593. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 594. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 595. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 596. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 597. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper facsimile
 598. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 599. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 600. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 601. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 602. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 603. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 604. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 605. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 606. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 607. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 608. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 609. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 610. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 611. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 612. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 613. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 614. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 615. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 616. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. ca. ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 617. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 618. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 619. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 620. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 621. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 622. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 623. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 624. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 625. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 626. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 627. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 628. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 629. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 630. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 631. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 632. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 633. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 634. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 635. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 636. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 637. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 638. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 639. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 640. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 641. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 642. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 643. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 644. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 645. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 646. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 647. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 648. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 649. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 650. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 651. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 652. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 653. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 654. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 655. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 656. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 657. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 658. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 659. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 660. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 661. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 662. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 663. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 664. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 665. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 666. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 667. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 668. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 669. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 670. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 671. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 672. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 673. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 674. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 675. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 676. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 677. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 678. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 679. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 680. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 681. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 682. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 683. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 684. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 685. De swarte minnaers (ca. 1740) door Joost van Breen facsimile
 686. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 687. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 688. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 689. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Ryk facsimile
 690. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 691. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 692. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 693. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 694. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 695. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 696. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 697. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 698. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 699. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 700. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 701. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 702. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 703. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 704. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 705. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 706. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 707. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 708. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 709. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 710. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 711. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 712. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 713. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 714. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 715. Grootse Brechje (ca. 1750) facsimile
 716. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 717. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 718. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 719. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 720. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 721. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 722. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 723. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 724. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 725. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 726. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 727. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 728. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 729. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 730. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 731. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 732. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 733. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 734. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 735. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 736. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 737. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 738. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 739. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 740. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 741. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 742. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 743. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 744. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 745. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 746. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 747. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 748. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 749. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 750. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 751. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 752. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 753. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 754. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 755. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 756. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 757. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 758. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 759. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 760. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 761. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 762. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 763. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 764. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 765. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 766. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 767. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 768. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 769. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 770. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 771. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 772. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 773. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 774. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie
 775. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 776. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 777. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 778. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 779. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 780. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 781. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 782. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 783. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 784. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (ander zetsel) teksteditie; facsimile
 785. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 786. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 787. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 788. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 789. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 790. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 791. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 792. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 793. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 794. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 795. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 796. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 797. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 798. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 799. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 800. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 801. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 802. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem) facsimile
 803. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 804. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 805. Rosalia (ca. 1790) (anoniem) facsimile
 806. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 807. De gelukte list (1792) (anoniem) facsimile
 808. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 809. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 810. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 811. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 812. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 813. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 814. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 815. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 816. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 817. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 818. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 819. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 820. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 821. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • de bewerking door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César, Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden.


  Men kan hierna zes lijsten zien:

    1. auteurs
    2. oorspronkelijke auteurs
    3. drukkers
    4. beginverzen (c.q. beginregels)
    5. korte lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken
    6. lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

 • Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties
  geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands