CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 800 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5400 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (14 mei 2017) gegevens over 12.200 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5480
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen250
SBAStadsbibliotheekAntwerpen800
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen400
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1500
SADStads en Athenaeum BibliotheekDeventer50
GADGemeente-Archief Dordrecht (waarin de Bibliotheek
van Diversa Sed Una is opgenomen)
Dordrecht470
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2200
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
MMWBibliotheek Museum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen60
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
BLLBritish LibraryLonden650
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
GBRBibliotheekRotterdam1320
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrina
St. Petersburg185
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg80
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.


Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Een interview over Ceneton kunt u lezen in Forum, de nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen olim Letteren in Leiden; in de Nieuwsbrief van LUCAS olim het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines staat een meer algemeen interview over digitale publicaties van Nederlandse literatuur (tot 1800); over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neder-L en Neerlandistiek.nl staan 65 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van enkele Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 3. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 4. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 5. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 6. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 7. Aluta (1553) door Georgius Macropedius teksteditie
 8. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 9. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 10. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 11. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 12. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 13. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 14. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 15. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 16. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 17. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 18. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 19. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 20. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 21. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 22. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 23. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 24. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 25. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 26. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 27. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 28. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 29. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 30. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 31. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 32. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 33. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 34. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 35. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 36. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 37. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 38. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 39. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 40. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 41. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 42. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 43. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 44. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 45. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 46. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 47. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 48. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 49. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 50. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 51. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 52. Livia (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 53. Saul (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 54. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 55. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 56. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 57. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 58. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 59. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 60. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 61. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 62. Claudius Domitius Nero (1618) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 63. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 64. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 65. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 66. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 67. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 68. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 69. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 70. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 71. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster facsimile
 72. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 73. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 74. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 75. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 76. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 77. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 78. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 79. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 80. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 81. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 82. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 83. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 84. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 85. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 86. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 87. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 88. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 89. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 90. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 91. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 92. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 93. Klucht van Tryn van Hamborg, Ghespeelt op de oude Kamer in Liefde Bloeyende 1617 teksteditie; facsimile
 94. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft facsimile
 95. Salomon (1628) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 96. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 97. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 98. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius facsimile
 99. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 100. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 101. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 102. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 103. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 104. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 105. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 106. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 107. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 108. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 109. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 110. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 111. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 112. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 113. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 114. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster, uitgegeven door Houthaeck facsimile, idem door Van der Plasse facsimile
 115. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn facsimile
 116. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 117. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1633) door Abraham van Mildert facsimile
 118. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 119. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 120. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 121. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 122. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 123. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 124. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 125. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 126. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 127. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt)
 128. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 129. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 130. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck facsimile
 131. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 132. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 133. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 134. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 135. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 136. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 137. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliaum van Nieuwelandt facsimile
 138. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 139. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 140. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 141. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 142. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 143. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 144. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 145. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 146. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640) (anoniem) facsimile
 147. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 148. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 149. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 150. Aran en Titus (1641) door Jan Vos facsimile
 151. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 152. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 153. Klucht van Frik in’t Veurhuys (1642) door Tengnagel facsimile
 154. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 155. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 156. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 157. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 158. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 159. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 160. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 161. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 162. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 163. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 164. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 165. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 166. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 167. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 168. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 169. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 170. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 171. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 172. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 173. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (1647) teksteditie; facsimile
 174. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 175. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 176. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 177. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 178. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 179. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 180. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) facsimile
 181. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 182. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 183. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 184. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 185. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 186. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 187. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 188. Zabynaja (1648) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 189. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) teksteditie; facsimile
 190. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 191. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 192. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 193. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 194. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen facsimile
 195. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 196. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 197. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 198. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. Quarto-editie teksteditie; facsimile; octavo-editie teksteditie; facsimile
 199. De singende klucht van Pekelharing (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 200. De herstelde vorst (1650) door Jan Bara facsimile
 201. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 202. Lichte Klaartje (herdruk 1650) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 203. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten facsimile; (idem, herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 204. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 205. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 206. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 207. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 208. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 209. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 210. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 211. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 212. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart facsimile
 213. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot facsimile
 214. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 215. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 216. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 217. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 218. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 219. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 220. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 221. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 222. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 223. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 224. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 225. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 226. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 227. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 228. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 229. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie
 230. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden programma
 231. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 232. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 233. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 234. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 235. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 236. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 237. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 238. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 239. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 240. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama facsimile
 241. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door de Latijnse school van Tiel naar Jan Vos facsimile
 242. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 243. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 244. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 245. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen facsimile
 246. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 247. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 248. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 249. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 250. Klucht van de koeck-vreyer (1659) facsimile
 251. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 252. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 253. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 254. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 255. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile
 256. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 257. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 258. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 259. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 260. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 261. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 262. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 263. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 264. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) facsimile
 265. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 266. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 267. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 268. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 269. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp facsimile
 270. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 271. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 272. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll facsimile
 273. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 274. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 275. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 276. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 277. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 278. De verwarde tydt (1661) (anoniem) facsimile
 279. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 280. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 281. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaen Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 282. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero facsimile
 283. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 284. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 285. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 286. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 287. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 288. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 289. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 290. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 291. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 292. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 293. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 294. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 295. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 296. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 297. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 298. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 299. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 300. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 301. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 302. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 303. Medea, off wraek van verlaete min (herdruk 1665) door Jacobus Kemp facsimile
 304. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 305. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 306. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 307. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 308. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 309. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 310. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie
 311. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 312. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 313. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 314. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent facsimile
 315. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 316. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 317. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 318. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 319. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 320. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck facsimile
 321. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsmile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 322. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 323. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 324. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 325. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie facsimile
 326. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 327. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 328. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 329. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 330. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 331. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 332. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 333. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 334. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 335. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 336. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 337. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 338. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 339. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 340. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 341. Amphitrion (1670) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 342. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 343. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie; idem (herdruk 1713) facsimile
 344. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 345. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie facsimile
 346. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 347. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 348. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, idem (herdruk 1679) teksteditie; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile (met het Voor- en naspel teksteditie)
 349. Klucht van Krijn Onverstant (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie
 350. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans facsimile
 351. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 352. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 353. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 354. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 355. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 356. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 357. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 358. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 359. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 360. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 361. Het Voorburghs snoep-reysje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) (anoniem) facsimile
 362. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 363. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 364. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 365. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 366. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 367. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 368. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1704) teksteditie)
 369. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 370. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 371. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 372. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 373. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 374. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 375. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 376. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluymer facsimile
 377. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans facsimile
 378. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 379. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 380. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers facsimile
 381. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 382. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 383. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 384. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 385. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 386. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 387. Verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 388. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 389. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 390. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 391. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 392. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 393. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers facsimile
 394. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 395. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 396. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 397. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 398. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 399. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 400. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 401. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 402. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 403. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 404. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 405. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 406. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 407. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 408. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 409. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 410. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 411. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 412. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 413. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 414. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 415. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 416. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 417. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 418. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 419. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 420. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 421. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 422. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 423. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 424. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 425. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 426. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 427. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 428. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 429. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 430. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 431. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 432. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 433. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 434. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 435. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 436. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 437. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 438. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 439. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 440. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie
 441. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 442. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 443. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 444. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 445. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 446. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsmile
 447. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 448. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 449. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 450. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 451. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 452. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 453. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; idem (herdruk 1803) teksteditie
 454. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 455. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 456. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 457. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 458. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 459. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 460. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 461. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 462. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 463. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 464. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 465. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 466. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 467. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 468. Verwellecominghe aen hertogh Maximilaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 469. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 470. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 471. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 472. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 473. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 474. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 475. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 476. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 477. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 478. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 479. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile
 480. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 481. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 482. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 483. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 484. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 485. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 486. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys facsimile; facsimile
 487. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 488. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 489. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 490. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 491. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1700) door Adr. du Moulin facsimile
 492. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 493. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 494. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 495. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 496. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 497. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 498. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 499. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 500. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 501. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 502. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door P. van Haps teksteditie
 503. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 504. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 505. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 506. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 507. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 508. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 509. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 510. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 511. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete facsimile
 512. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 513. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 514. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 515. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 516. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 517. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 518. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 519. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 520. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 521. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 522. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 523. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 524. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 525. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 526. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 527. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 528. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 529. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 530. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 531. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 532. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 533. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 534. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 535. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 536. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 537. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 538. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 539. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 540. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 541. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 542. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 543. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 544. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 545. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 546. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 547. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete facsimile
 548. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 549. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 550. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 551. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 552. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 553. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 554. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 555. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 556. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 557. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 558. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 559. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 560. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 561. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 562. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 563. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 564. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 565. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 566. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 567. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 568. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 569. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 570. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 571. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 572. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 573. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 574. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 575. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 576. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 577. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 578. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 579. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 580. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper facsimile
 581. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 582. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 583. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 584. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 585. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 586. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 587. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 588. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 589. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 590. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie
 591. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 592. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 593. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 594. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 595. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 596. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 597. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 598. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. ca. ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 599. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 600. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) facsimile
 601. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 602. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 603. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 604. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 605. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 606. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 607. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 608. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 609. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 610. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 611. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 612. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 613. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 614. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 615. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 616. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 617. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 618. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 619. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 620. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 621. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 622. De Min in ’t Lazarushuis (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 623. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 624. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 625. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 626. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 627. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 628. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 629. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 630. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 631. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 632. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 633. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 634. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 635. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 636. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 637. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 638. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 639. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 640. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 641. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 642. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 643. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 644. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 645. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 646. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 647. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 648. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 649. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 650. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 651. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 652. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 653. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 654. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 655. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 656. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 657. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 658. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 659. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 660. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 661. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 662. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 663. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 664. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 665. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 666. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 667. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 668. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 669. De swarte minnaers (ca. 1740) door Joost van Breen facsimile
 670. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 671. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 672. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 673. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 674. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 675. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 676. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 677. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 678. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 679. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 680. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 681. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 682. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 683. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 684. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 685. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 686. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 687. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 688. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 689. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 690. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 691. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 692. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 693. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 694. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 695. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 696. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 697. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 698. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 699. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 700. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 701. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 702. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 703. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 704. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 705. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 706. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 707. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 708. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 709. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 710. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 711. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 712. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 713. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 714. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 715. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 716. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 717. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 718. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 719. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 720. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 721. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 722. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 723. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 724. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 725. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 726. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 727. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 728. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 729. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 730. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 731. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 732. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 733. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 734. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 735. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 736. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 737. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 738. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 739. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 740. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 741. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 742. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 743. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 744. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 745. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 746. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 747. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 748. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 749. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 750. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 751. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 752. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 753. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 754. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 755. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie
 756. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 757. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 758. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 759. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 760. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 761. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 762. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 763. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 764. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 765. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 766. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 767. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 768. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 769. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 770. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 771. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 772. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 773. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 774. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 775. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 776. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 777. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 778. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 779. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 780. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 781. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 782. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem) facsimile
 783. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 784. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 785. Rosalia (ca. 1790) (anoniem) facsimile
 786. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 787. De gelukte list (1792) (anoniem) facsimile
 788. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 789. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 790. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 791. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 792. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 793. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 794. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 795. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 796. Mal mortje mal kindje, of het bedorven ryke zoontje (1800) (anoniem) facsimile
 797. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 798. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 799. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 800. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 801. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 802. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • de bewerking door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César, Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden.


  Men kan hierna zes lijsten zien:

    1. auteurs
    2. oorspronkelijke auteurs
    3. drukkers
    4. beginverzen (c.q. beginregels)
    5. korte lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken
    6. lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

 • Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties
  geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands