CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 750 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5200 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (14 mei 2017) gegevens over 12.200 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5480
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen250
SBAStadsbibliotheekAntwerpen800
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen400
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1500
SADStads en Athenaeum BibliotheekDeventer50
GADGemeente-Archief Dordrecht (waarin de Bibliotheek
van Diversa Sed Una is opgenomen)
Dordrecht470
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2200
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
MMWBibliotheek Museum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen60
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
BLLBritish LibraryLonden650
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
GBRBibliotheekRotterdam1320
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrina
St. Petersburg185
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg80
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.


Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Een interview over Ceneton kunt u lezen in Forum, de nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen olim Letteren in Leiden; in de Nieuwsbrief van LUCAS olim het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines staat een meer algemeen interview over digitale publicaties van Nederlandse literatuur (tot 1800); over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neder-L en Neerlandistiek.nl staan 65 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van enkele Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 3. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 4. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 5. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 6. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 7. Aluta (1553) door Georgius Macropedius teksteditie
 8. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 9. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 10. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 11. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 12. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 13. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 14. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 15. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 16. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 17. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 18. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 19. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 20. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 21. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 22. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 23. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 24. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 25. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 26. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 27. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 28. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 29. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 30. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 31. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 32. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 33. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 34. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 35. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 36. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 37. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 38. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 39. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 40. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 41. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 42. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 43. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 44. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 45. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 46. Moortje (1617) door G.A. Bredero teksteditie; facsimile
 47. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 48. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 49. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 50. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 51. Livia (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 52. Saul (1617) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 53. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 54. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 55. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 56. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 57. Spaanschen Brabander (1618) door G.A. Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 58. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 59. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 60. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 61. Claudius Domitius Nero (1618) door Guillaum van Nieuwelandt facsimile
 62. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 63. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 64. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 65. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 66. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 67. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 68. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 69. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 70. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster facsimile
 71. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 72. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 73. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 74. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 75. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 76. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 77. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 78. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 79. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile
 80. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 81. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 82. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 83. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 84. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 85. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 86. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 87. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 88. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) facsimile
 89. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 90. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 91. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 92. Klucht van Tryn van Hamborg, Ghespeelt op de oude Kamer in Liefde Bloeyende 1617 teksteditie; facsimile
 93. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft facsimile
 94. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 95. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 96. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius facsimile
 97. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 98. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 99. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 100. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 101. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 102. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 103. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 104. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 105. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 106. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 107. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 108. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla facsimile
 109. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 110. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 111. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 112. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster, uitgegeven door Houthaeck facsimile, idem door Van der Plasse facsimile
 113. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn facsimile
 114. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 115. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1633) door Abraham van Mildert facsimile
 116. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 117. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 118. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 119. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave facsimile
 120. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 121. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 122. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 123. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 124. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 125. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt)
 126. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 127. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 128. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck facsimile
 129. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 130. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 131. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 132. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 133. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 134. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 135. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 136. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 137. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 138. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 139. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 140. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 141. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 142. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 143. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640) (anoniem) facsimile
 144. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 145. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 146. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile
 147. Aran en Titus (1641) door Jan Vos facsimile
 148. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 149. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 150. Klucht van Frik in’t Veurhuys (1642) door Tengnagel facsimile
 151. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 152. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 153. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 154. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 155. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 156. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 157. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 158. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 159. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 160. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 161. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 162. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 163. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 164. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 165. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 166. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 167. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 168. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 169. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 170. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (1647) teksteditie; facsimile
 171. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 172. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 173. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 174. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 175. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) facsimile
 176. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 177. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 178. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 179. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 180. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 181. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 182. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile
 183. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) teksteditie; facsimile
 184. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 185. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 186. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 187. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 188. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen facsimile
 189. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 190. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 191. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 192. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. Quarto-editie teksteditie; facsimile; octavo-editie teksteditie; facsimile
 193. De singende klucht van Pekelharing (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 194. De herstelde vorst (1650) door Jan Bara facsimile
 195. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 196. Lichte Klaartje (herdruk 1650) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 197. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten facsimile; (idem, herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 198. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse facsimile
 199. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 200. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 201. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 202. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 203. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 204. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 205. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 206. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart facsimile
 207. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot facsimile
 208. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 209. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 210. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 211. Sigismundus, prinçe van Poolen. (1654) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile
 212. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 213. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 214. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 215. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 216. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 217. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 218. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 219. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 220. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 221. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 222. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 223. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 224. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie
 225. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden programma
 226. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 227. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 228. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 229. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 230. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 231. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 232. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 233. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 234. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie
 235. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama facsimile
 236. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door de Latijnse school van Tiel naar Jan Vos facsimile
 237. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 238. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 239. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 240. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen facsimile
 241. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 242. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 243. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 244. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 245. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 246. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 247. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 248. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 249. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile
 250. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 251. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 252. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 253. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 254. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 255. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 256. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 257. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 258. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) facsimile
 259. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 260. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 261. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 262. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 263. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp facsimile
 264. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 265. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 266. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll facsimile
 267. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 268. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 269. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 270. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 271. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 272. De verwarde tydt (1661) (anoniem) facsimile
 273. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 274. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 275. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaen Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 276. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero facsimile
 277. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 278. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 279. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 280. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 281. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 282. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 283. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 284. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 285. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 286. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 287. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 288. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 289. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 290. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 291. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 292. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 293. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 294. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 295. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 296. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 297. Medea, off wraek van verlaete min (herdruk 1665) door Jacobus Kemp facsimile
 298. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 299. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 300. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 301. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 302. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 303. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie
 304. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 305. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 306. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 307. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent facsimile
 308. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 309. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 310. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 311. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 312. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 313. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck facsimile
 314. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsmile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 315. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 316. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 317. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 318. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie facsimile
 319. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 320. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 321. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 322. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 323. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 324. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 325. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 326. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 327. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 328. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile idem (herdruk 1693) facsimile
 329. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 330. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 331. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 332. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 333. Amphitrion (1670) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 334. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 335. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie; idem (herdruk 1713) facsimile
 336. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 337. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie facsimile
 338. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 339. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 340. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, idem (herdruk 1679) teksteditie; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile (met het Voor- en naspel teksteditie)
 341. Klucht van Krijn Onverstant (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie
 342. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans facsimile
 343. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 344. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 345. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie facsimile
 346. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 347. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) teksteditie; facsimile
 348. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 349. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 350. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 351. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 352. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 353. Het Voorburghs snoep-reysje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) (anoniem) facsimile
 354. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 355. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 356. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 357. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 358. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 359. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 360. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1704) teksteditie)
 361. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 362. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 363. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 364. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 365. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 366. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 367. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 368. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluymer facsimile
 369. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans facsimile
 370. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 371. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 372. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 373. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 374. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 375. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 376. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 377. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 378. Verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans facsimile
 379. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 380. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 381. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 382. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 383. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 384. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 385. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 386. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 387. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 388. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 389. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 390. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 391. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 392. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 393. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 394. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 395. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 396. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 397. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 398. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 399. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 400. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 401. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 402. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 403. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 404. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 405. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 406. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 407. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 408. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 409. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 410. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 411. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 412. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 413. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 414. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 415. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 416. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 417. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 418. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 419. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 420. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 421. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 422. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 423. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 424. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 425. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 426. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 427. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 428. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 429. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie
 430. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 431. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 432. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 433. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 434. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 435. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsmile
 436. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 437. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 438. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 439. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 440. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 441. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; idem (herdruk 1803) teksteditie
 442. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 443. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 444. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 445. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 446. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 447. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 448. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 449. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 450. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 451. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 452. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 453. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 454. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 455. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 456. Verwellecominghe aen hertogh Maximilaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 457. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 458. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie
 459. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 460. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 461. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 462. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 463. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 464. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 465. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 466. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 467. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile
 468. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 469. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 470. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 471. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 472. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 473. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 474. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys facsimile
 475. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 476. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 477. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 478. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 479. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1700) door Adr. du Moulin facsimile
 480. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 481. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 482. De klugt van Fytje (ca. 1700) (anoniem) facsimile
 483. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 484. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 485. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 486. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 487. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 488. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door P. van Haps teksteditie
 489. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 490. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 491. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 492. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 493. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 494. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 495. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 496. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete facsimile
 497. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 498. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 499. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 500. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 501. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 502. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 503. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 504. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 505. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 506. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 507. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 508. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 509. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 510. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 511. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 512. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 513. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 514. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 515. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 516. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 517. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 518. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 519. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 520. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 521. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 522. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 523. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 524. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 525. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 526. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 527. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 528. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 529. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 530. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 531. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete facsimile
 532. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 533. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 534. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 535. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 536. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 537. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 538. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 539. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 540. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 541. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 542. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 543. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 544. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 545. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 546. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 547. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 548. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 549. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 550. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 551. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 552. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 553. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 554. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 555. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 556. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 557. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 558. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 559. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 560. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 561. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 562. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 563. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 564. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper facsimile
 565. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 566. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 567. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 568. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 569. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 570. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 571. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 572. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 573. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 574. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie
 575. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 576. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 577. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 578. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 579. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 580. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 581. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 582. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 583. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. ca. ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 584. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 585. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) facsimile
 586. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 587. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 588. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 589. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 590. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 591. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 592. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 593. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 594. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 595. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 596. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 597. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 598. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 599. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 600. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 601. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 602. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 603. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 604. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 605. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 606. De Min in ’t Lazarushuis (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 607. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 608. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 609. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 610. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 611. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 612. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 613. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 614. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 615. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 616. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 617. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 618. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 619. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 620. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 621. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 622. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 623. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 624. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 625. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 626. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 627. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 628. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 629. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 630. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 631. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 632. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 633. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 634. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 635. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 636. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 637. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 638. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 639. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 640. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 641. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 642. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 643. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 644. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 645. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 646. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 647. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 648. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 649. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 650. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 651. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 652. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 653. De swarte minnaers (ca. 1740) door Joost van Breen facsimile
 654. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 655. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 656. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 657. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 658. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 659. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 660. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 661. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 662. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 663. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 664. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 665. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 666. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 667. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 668. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 669. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 670. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 671. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 672. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 673. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 674. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 675. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 676. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 677. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 678. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 679. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 680. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 681. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 682. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 683. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 684. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 685. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 686. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 687. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 688. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 689. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 690. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 691. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 692. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 693. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 694. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 695. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 696. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 697. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 698. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 699. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 700. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 701. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 702. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 703. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 704. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 705. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 706. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 707. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 708. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 709. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 710. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 711. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 712. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 713. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 714. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 715. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 716. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 717. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 718. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 719. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 720. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 721. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 722. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 723. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 724. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 725. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 726. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 727. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 728. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 729. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 730. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 731. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 732. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 733. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 734. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 735. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 736. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 737. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie
 738. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 739. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 740. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 741. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 742. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 743. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 744. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 745. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 746. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 747. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 748. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 749. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 750. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 751. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 752. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 753. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 754. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 755. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 756. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 757. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 758. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 759. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 760. De vrijheijdt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zelandus facsimile
 761. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 762. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 763. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem) facsimile
 764. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 765. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 766. Rosalia (ca. 1790) (anoniem) facsimile
 767. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 768. De gelukte list (1792) (anoniem) facsimile
 769. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 770. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 771. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 772. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 773. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 774. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 775. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 776. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 777. Mal mortje mal kindje, of het bedorven ryke zoontje (1800) (anoniem) facsimile
 778. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 779. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 780. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 781. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 782. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 783. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • de bewerking door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César, Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden.


  Men kan hierna zes lijsten zien:

    1. auteurs
    2. oorspronkelijke auteurs
    3. drukkers
    4. beginverzen (c.q. beginregels)
    5. korte lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken
    6. lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in
  CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties
  geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands