Johannes Nomsz: Za•re. ca. 1790.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton06303 - UBGent BL 4947
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

TITELPAGINA

BEvallige Zaire, ik had geenzins verwacht
Uw smert in dit serail zoo ras te zien verzagt.
Wat hoop, of wat geluk herschept, zoo ik 't mag vraegen,
Uw dagen van verdnet in aengenaeme dagen?
(5) De kalmte van uw' geest groeyt met uw minzaemhen,
Uwe oogen zyn niet meer ontluysterd door geween;
Gy vest die tbans niet meer op dat verblyf der weelde,
Met welks beschouwing ons weleer die Gauler slreelde,
Die edle NŽrestan; gy spreekt my langer niet
(10) Van dat bekoorlyk oord, dat loflyk ryksgebied,
Daer onze kunne door, een volk van zagte zeden,
Beroemd door zyn vernuft, met drift word aengebeden,
En daer zy, naer wat plaets zy haere gangen richt,
De hulde ontfangt die elk uw schoonheyd is verpligt;
(15) Daer ieder vrouw, des mans geliefde gezellinne,
Alom zich ziet ge‘erd als waer' ze een koninginne;
Daer zy in vryheyd leeft, en kuysch is zonder dwang,
En nimmer deugdzaem is uyt vrees, of uyt belang:
Behaegt het u niet meer eens in dien staet te leven?
(20) De strenge wetten hier de vrouwen voorgeschreven,
Een akelig serail, de schandnaem van slavin...
Stort 't een en 't ander u niet langer afkeer in?
Verkiest gy Salems puyn voor Vrankryks vruchtbre stranden?

Continue