Willem van Bruyningen: Vlaemsche klucht van Jakus Smul.
Amsterdam, Joost Broersz, 1645.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton016760 facsimile bij <Ursicula.
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.
Continue
[fol. A1r]

Mr. WILLEM van BRUYNINGENS

Vlaemsche Klucht:

            Van Sinjoor Jakus Smul, hoe dat hy wert verraen,
            En met sijn bloote neers moest in de spinde staen.
            En hoe Kallijn Flep-muts van hem wiert uytgestreken,
            Ende aen Joos (haer man) haer voet van ’t bed’ moest steken.

      Op het spreek-woort van leer, om leer,
Bedriegje my, ’k bedrieghje weer.

Ghespeelt op ’t SCHOU-BURGH tot Amsterdam.

[Gravure].

t’ AMSTERDAM,

Gedruckt by Joost Broersz, in de Pijl-steegh. Anno 1645.[fol. A1v]

PERSONAGIEN

                Sinjoor Iakus Smul, Boel van Kallijne.
                Ioos, den man van Kallijne.
                Kallijne Flep-muts, huysvrau van Ioos.
                Pierke-pap, hoere weert.
                Kinne ba ba, kneght vanden weert.[fol. A2r]

EERSTE UYTKOMST

Joos en Kallijne.

Ioos.NU moet ik wederom van dage lustig werken,
    En ziet my luye vod’ blijft slapen als een verken
    En past ook nergens op, het es voor zeker waer,
    Zy en heeft niet meer zorgh dan een kint van een jaer,
    (5) Wel Kallijn sal het zijn? Ba zert eens es dat slapen?
Kal.Ik kom. Io ewel hoeneer? ras ’k mach hier niet staen gapen
    Brenght my de slotel hier, ik moet voort het es laet.
    Daer hoor ik juyst de klok, ’k wed’ dat ’t vijf euren slaet,
    Dats een, twee, drie, vier, vijf. Den Duyvel haelt ’t es vijve,
    (10) Ba Pestelency komt, hoe langh’ Zal ik hier blijve?
    Kallijn, Kallijn zegh ik! Kal ewel ik kom. Io. Komt voort
Kal. uyt.Ghy loose Papen hoer en oopent stracx de poort:
Kal.Ghy bauger (als ghy zijt) wat hebdy ghy te zeggen?
Ioos.Ik zegge laet my uyt en gaet dan weder leggen,
    (15) En slaept zoo langh ghy wilt. Kal. Heb ik de slotel zeght?
Ioos.Ja ge. Kal. Ghy lieghter om. Io. Waer hebdyze geleght?
Kal.Gaet soektse Hooren-beest. Io. Wildy wel dijn mont snoere?
Kal.Neen ik hondt, waerom noemt ghy my een Papen hoere?
    Ghy drouvaert als ghy zyt. Io. ’t Es maer een haesticheit:
Kal.(20) Loopt sert u moer ghy fielt ghy hebt wel meer geseyt.
Ioos.Ba’tjen ’k en doen. Kal. Ghy lieght. Io. Zoo es het my vergeeten
Kal.Hebt ghy ’t voor Pater Prik my niet noch eens verweten
    Hee? Io. Nu Kallijntjen hoort ik en heb nu geen tijt,
    Ik moet na werk toe gaen, ey lieve schelt my quyt
    (25) En doet de Poort maer op, ik zal soo neerstich weesen.
Kal.Ba’tjen soo ghy ’t meer seght ik sweert ghy meught vreesen
    Dat ghy leeft. Ba zoo ziet. Bekende ghy dan schult?
Ioos.Och ja. Kal. Dats niet genough, ’k wil dat ghy ’t sweeren zult.
Ioos.’k Sweert by de byte bau, en by Franciscus kappe,
    (30) En by de groote Kerk: want die en sal niet klappe,
    En by Sint Joris baert, en ’t Schip van Sinte Peer,
    En by myn silte-gens, zeght nu wat wildy meer?
Kal.Ja nu geloof ik u. Io. Nu ’k magh niet langer blyven,
    Ey lieve laet my uyt, de meester zal soo kijven,
    (35) Want ’t es nu wel half ses, en ’k heb soo veel te doen,
    En nu met de Kers-dagh wil yder nieuwe schoen,
Kal.Kom gauwe, gauwe dan, nu ’k sal de deur ontsluyten,
    Siet daer nu es zy op, ’t za gaet aen treet vry buyten.
Io. binn.Nu ik ga. Kal. Maer valt niet het es heel duyster weer.
Ioos.(40) ’k Heb een Lanteren mee. Kal. Maer ziet toe het es veer.
[fol. A2v]   
    Hey gek en loopt so niet, ghy sult haest weder keeren,
    Schoon ghy en weet het niet, ’k moet lachgen met zijn sweeren,
    Dien armen hals eylaes swoer daer by dit en dat
    ’t Scheen aen zijn gelaet dat hy daer vijf binnen had:
    (45) Nu de sul is al voort. Waer mach mijn Jakus blijven?
    Hy seyd’ my hier te zijn heel vrough korts na den vijven;
    Soo haest Joos te werk was, en ’t es nu wel half ses,
    Of dien hoetelaer ook wel by een ander es:
    Als ik ’t ook wel bedenk, soo wert dien snoo kabauter,
    (50) Dien Tak-oor (als hy is) hoe langer en hoe stauter:
    En koomt soo ongevraeght altijts geloopen hier,
    En kust my als hy wil, en geeft my noyt een zier;
    ’t Es nu meer dan een maent of ander-half geleden,
    Dat ik hem heb gebeen (en dat met zoete reden)
    (55) Maer om een jente kraegh, en een paer nieuwe schoen,
    En noyt en heeft den uyl het zelve willen doen.
    Ba maer en beyt, en beyt, ik zal hem dat verleeren,
    Ewinge meynt hy dus de gek met my te scheeren,
    En te doen wat hy wil? ba hy es ver van daer;
    (60) Dat hy komt als hy wil, hy zal my noyt zoo naer
    Meer koomen als hy plagh, ’k sal ’t hem wel anders brauwen,
    ’k Sweert soo hy niet en geeft zal de droes de keers hauwen:
    Ik zal hem ook een pert gaen speelen ’k zweeret hem;
    Dien rabaut heet my noch (boven dien) Kausje klem,
    (65) ’k Zal hem ook klemmen ’k zweert, dat hy hem zal besplijten,
    En waerom zaud ’ik niet? Hy moet mij niet verwijten;
    Zal ick zijn wille doen, en dat altijts voor niet?
    Dat mach de drommel doen, maer ik niet. Ba zoo ziet.
    Dat hy vryelijck komt, ’k zal hem zoo jent bedriegen,
    (70) Ik zal hem (soo ik kan) ’k en wilder niet om liegen
    De meeste anghst aen doen die oyt man es geschiet;
    Ik zal hem als hy komt (schoon hy en weet het niet)
    Al met een loose trek in dese spinde sluyten,
    Hy mach dan zoo hy wil daer op zijn duymken fluyten
    (75) Tot hy daer uyt geraekt. Ziet ’k heb mer toe bereyt,
    En gister avont laet dit eeten wegh geleyt:
    En mijn man es gewoon dat in zijn mael te zoekken
    En als hy dat nu mist, ba’t jen hoe zal hy vloekken?
    Ik wed’ hy zal zeer haest hier koomen met gedruys,
    (80) En rasen aen de poort tot dat hy es in huys:
    En soo dan Jakus hem by my te voor laet vinde.
    Daer is geen twijfel aen zoo moet hy in de spinde.
    In dien ik niet en mis soo hoor ik hem daer gaen,
    Koomt tak-oor als ghy wilt, ghy sulter vullink aen.
Hj klopt:(85) Wie es daer aen de poort? Iak. Ik bent mijn uyt verkooren,
    Mijn lief, mijn hert, mijn ziel, tot mijnen wil gebooren.
[fol. A3r]   
Kal.Ja zijde ghy ’t Jakus Smul. Wat doedy hier dus vrough?
Iak.Och mijn lief vraeghdy dat? Een kus. Kal. Nu ’t es genough,
    Nu ’t es ghenough segh ik, schoontjens, mijn muts sal vallen.
    (90) Brenght ghy my nu wel wat meed’? Ia. Maer wat meughdy kallen
    ’k Brengh u een volle beurs mijn soete herte dief,
    Mijn lieve rommel-pot, och! ’k heb u alsoo lief
    Soo lief, soo lief segh ik, dat ik het niet kan segghen,
    Geen mensche die daer leeft en kan het u uytleggen.
Kal.(95) Peyst ghy aers niet om my? Iak. Nu noch een reys gekust.
Kal.’t Sal haest u beurt zijn. Ia. Wat seghdy lief? Kal. Haut u rust.
Iak.Maer al kostent my mijn hals siet daer ik moet u kussen,
    Komt soete lief gaen wy de minne-brandt wat blussen,
    Kom aen kom aen segh ik. Kal. Hoe staet de vent en raest,
Iak.(100) Wel hey wat schort u dan? Kal. Wel hebdy sulk een haest?
Iak.Och ja plat-pijpje ja: want ’k ben so overloopen
    Dat niet te seggen es, u kamer staet doch oopen?
    Waerom soo langh gewacht! kom kom. Kal. Wel hoe! wel hoe,
    Bedaert u wat mijn vrient. Beyt, es de poort ook toe?
Iak.(105) Och ja, och ja mijn lief. Kal. Ik moet het eerst gaen kijkken.
Iak.Mijn uytverkooren hert gaen wy maer binnen strijken.
Kal.Wel hoe dus furieus. Iak. Nu nu mijn soete dier
    Weest ghy maer wel te vreen. Kal. Hoe zert my dese vent hier.
    Ewel wat salder zijn? Iak. Hey tut, tut komt maer binnen.
Kal.(110) Ja wel dat ik dat deed’ wat saud dy doch beginnen?
Iak.Dat wet ik wel kom an, Nu gaen wy gauwe dan.
Kal.Ey Jakus beyt doch wat. Iak. ’k Segh dat ’k niet wachten kan.
Kal.Wel nu gaet voor ik kom, en wilt u stracx ontkleden.
Iak. binnWel lief ik sal, ik sal, ick ben daer meed’ te vreden.
Kal.(115) Nu gaet ’t er eerst op aen, ’k sweert dat hy hem haest sel
    Wenschen by loo te zijn drie mijl boven de hel;
    Quam mijn man nu maer voort, Ik sal die bloet soo knillen,
    Hy moet nu in de spind’ dat met zijn naeckte billen.
    ’t Sa dat gaet ’ter na toe, wel goeden dag goe lien,
    (120) Ghy sult van stonden aen een aerdich speeltjen zien.            binnen.
Ioos kloptKallijne, Kallijn, hey hau, hau, doet de poort oopen,
en roept.Doet de poort op segh ik of ’k salse oopen loopen;
Kal.Wie klopt daer. Ioo. Ik bent ghy hoere, slaepte ghy noch?
Kal.Och Jakus ’t es mijn man. Iak. Est waer Kallijntje och
    (125) Berght my doch eerst, och! och! nu es het Kalf bescheten
Ioos.Gans slapperment komt voort! Kal. Ba zert sijdy beseten?
    Vertouft ik kom ter stont. Maer Jakus. Iak. Lief. Kal. Wat raet,
    Waer laet ick u? Iak. O heyl helpt my uyt desen staet:
    Wat raet wat raet! help help! Eylaes waer zal ik kruypen?
    (130) Och Callijntje mijn lief, hoe zal ik dit ontsluypen?
    Had ik nu ’t boekjen hier van de Nigromancy
Kal.Ey Jakus swijght die klap en es maer gekkerny,
[fol. A3v]   
    Vlught maer. Iak. Waer sal ik vlien mijn lief? Io. Komdy ghy verken
Kal.Wacht u beurt. Iak. Ach had ik nu Dedalus vlercken
    (135) Ik vloogh de Schoorsteen uyt. Kal. Zus zus ghy hebt geen noot
Iak.Ik saud’ den drommel doen, berght my of ik ben doot.
Kal.Nu zijt gerust ’k weet raet, ras kruypt hier in de spinde,
    En haudt u daer heel stil, hy sal u dan niet vinde,
Iak.Och Kallijntje ’k beef soo. Kal. Wat zert my dese vent.
Iak.(140) Ey lief doet doch het best want liefd’ est fondament.
Kal.Ja in liefd bloeyend’ seght want dat est principale,
    Want waer geen bloeysel es kan niemant vruchte hale.
Ioos.Dat u sintfelten schent, komt voort ghy loose hoer
    Hoe langh sal ik hier staen? Kal. Wacht hontsklinck zert u moer
Iak.(145) Och ’k heb sulk een noot van angst ik en weet waer blyven,
    ’t Draeyt schier al in mijn lijf, ’t schijnt mijn neers gaet op schijven.
Kal.Loopt schijt maer in de spind en maeckt daer meed’ gedaen.
Iak.Och was ik maer geberght het saud’ wel over gaen.
Ioos.Hoer, hoer, doet op! doet op! Kal. Kust den uyl met u vloecken,
    (150) Ik zegh ghy wachten zult, ik moet de slotel zoecken.
Ioos.Wel nu dan haest u wat. Iak. Och lief verraet my niet,
    Est mogelijk mijn lief, helpt my uyt dit verdriet,
    ’k zal al doen wat ghy wilt, kont ghy my nu maer bergen.
Kal.Ja de woorden zijn goet. Iak. Ghy zult my noyt yet vergen
    (155) Of het sal u geschin es het in mijne macht.
Kal.Nu ’t es wel kruypter in, ik heb genough gewacht.
Ioos.Hoer komt voort of ’k sal u onder mijn voeten trappen.
Iak.Langht mijn broeck en mijn schoen ’k gaen, och mijn tanden klappen
    Staegh tegen een van vrees. Kal. Ziet daer daer es u goet
Iak.(160) Och Callijntje lief ’k bid doch het beste doet,
    Och och wat raet wat raet? ’k begin weer soo te beven,
    Mijn alderliefste troost salveert my doch het leven,
Kal.Loopt in sleghs maeckt gedaen. Iak. Ik ben soo bang o Heer!
Ioos.Wel sal het zijn of niet. Kal. Daer klopt mijn man al weer.
Iak.(165) Ja wel alst weesen moet ik sal het avontueren
    Maer ’k vrees dat ’k met de doot in ’t eynde sal besueren
Kal.Ghy hebt geen noot zwijght maer. Io. Wildy op doen of niet?
    Of ’k smijt de deur om veer, ghy hoere, ba zoo ziet.
Kal.Hier ben ik immers Joos, ik heb een keers ontsteken,
    (170) Wat wildy nu Drouvaert, ou ba dat zijn ook treken
    Dat ghy nu dus een mensch soo uyt den slaep verrast,
    Wel wat begeerdy nu, seght eens ghy hangebast?
Ioos.*Ba zert kijfde ghy noch, laet my vry qualijk spreeken:
    Want ghy geen t’eeten hebt in mijnen mael gesteken,
    (175) En ghy weet ook zelfs wel dat ’t tegen Kersmus gaet,
    En dat ik druk werk heb, en ’es al reets soo laet
    Dat niet te seggen es. Kal. G’ hebt daerom soo staen vloecken
    He? Io. Ghy mocht oopen doen. Kal. Nu ghy meught ’t eeten zoeken
[fol. A4r]   
    Daer es geen broot in huys, wat zerde ghy my hier
Ioos.(180) Kallijne haut u muyl, en maeckt my geen getier.
    Nu staet wat uyt de weegh, ik sal wel t’ eeten vinde!
Kal.Wat drommel wildy doen? Io. Wel ick wil in de spinde.
Kal.Hey een vuyst voor u muyl, ’k zegh u daer es geen broot.
Ioos.Ba tjen ’k geloof u niet, hey by gans sakker-loot
    (185) Ik segh laet my besien. Kal. Ick segh dat ’k niet begeere,
Ioos.Laet sien segh ik of ’k sal u stracx den rugge smeere.
Kal.’k Segh dat ik niet en wil, hierom haut u rust.
Ioos.Wel seght my doch waerom? Kal. Om dat het my soo lust.
Ioos.’k Segh laet my in de spind’ of ’k sal u slaen ghy verken,
    (190) Of ’k sal mijn siltegens van desen dach niet werken.
Kal.Ghy fiel ghy hebbet mee! Io. ’Ken doen ghy hebt abuys
    Wegh laet my doch eens zien. Kal. Daer is geen broot in huys.
    Neemt haut daar daar es gelt, en wilt u t’ eeten koopen.
Ioos.Maer vrou ’k heb nu geen tijt, doet doch de spinde oopen
    (195) En siet of daer niet es, misschien hebt ghy ’t verleyt;
Kal.’k Segh datter niet en es, ba zert noch een geseyt;
    Geloofdy my dan niet of sal ik ’t moeten sweeren?
Ioos.Ewinge sal ik dan nu sonder eeten keeren,
    Ba een galgh aen u hals, Kal. Seght een gedraeyde bast,
    (200) Aen uwen diefschen hals, en dan aen de galgh vast.
    Ghy weerwolf als ghy zijt, ghy roffijaen, ghy ronkker,
    Ghy rechte drouven hont, ghy pisse bed’, ghy dronkker
    En ghy eerloose fiel, ende vrauwen verdriet,
    Ghy Rakoor als ghy zijt. Io. Swijght. Kal. ’Ken begeere niet
    (205) Ghy vuyle luyse-bos. Io. ’k Segh ghy sult u mont hauwen,
    En soo ghy ’t niet en doet, ’k sal u soo pestigh krauwen
    Dat ghy het voelen sult, ghy hoere, ba soo siet.
Kal.Kijkt jooske pik in’t gat, wat my doch hier gebiet,
    Dees hippel op de kaus. Io. Kallijne, ghy sult swijgen,
    (210) Den Dayvel haelt of ghy zult pestigh slaghen krijgen
    Ghy maeck-saert als ghy zijt, ik segge staet van daer.
Kal.Mijn ziltegens ’k en sal, al dreyghdy seven jaer,
    Siet doet al dat ghy wilt, ghy vuylen hont, ghy schijter
    Ghy schelm, verraer, ghy dief, ghy fiel ghy wijve smijter,
    (215) Ghy moordenaer, sta, sta, heb het hert komt my eens an.
Ioos.Wat drommel haut u muyl, hebdy geen schaemte dan
    Wat mogen de gebuurs van desen handel peysen?
Kal.*Ik heb met haer geen doen ik spreeke sonder veynsen,
Ioos.Waerom maeckt ghy my gram? Eylaes hoe bangh es mijn.
hy loopt(220) Wat est wordy qualijk? Kal. Och ja haelt wat Azijn,
binnen,A my ’k en kan niet meer. Io. Ik kan d’ azijn niet vinde,
komptEy vrau wijkt wat van daer, ik sal sien in de spinde
straxOftse daer niet en es, alaken sy valt neer,
weer uyt.Dat just recht door de spind’, wat raet o Heer, o Heer!
[fol. A4v]   
    (225) Och my dunkt datse sterft, och Jakus met u schelpen
    Sint Rogh-staert, en goe Jan, ey lieve komt my helpen:
    Want mijn Vrau geeft de geest; helpt altemael och, och.
    Slapperment zy is zwaer. Kallijntje leefdy noch?
Kal.Au? Schelm ghy doet my zeer, ghy zult mijn leen verrekken,
    (230) Wat droes hebt ghy in’t zin? Io. U van de spind’ te trekken
    En soekken den Azijn, want zy es binnen niet.
Kal.Gaet van mijn lijf ghy fiel, laet my op staen. Io. Wel ziet.
Kal.Daer daar, hauter dat voor. Io. Staet stil wat salder wesen,
Hy slaetWilt ghy my slaen soo mach de droes u dan genesen.
hem.(235) Es datte voor mijn loon? Kal. Wel laet my dan met vreen.
Ioos.Wel geeft my ’t eeten dan zoo gaen ik stap hans heen.
Kal.Heer hoe breeckt ghy mijn hooft, gaet aen en haelt u eeten,
    Hadt het een Wolf geweest ’t had’ u neus af gebeeten.
Ioos.Ey zeght waer es het dan, waerom zoo langh getwist?
Kal.(240) Gaet aen ghy blinden uyl, zoeckt bachten op de kist.
Ioos.Wat seghdy op de kist? Kal. Ja de kist Bavyaentje.
Ioos.Waerom niet eer geseydt, den Dayvel Arijaentje,
    Slapperment dat es goet, nu ’k wilder heenen gaen,
    Ras, ras, geeft my de keers ’k heb hier ghenough gestaen.
Kal.(245) Loopt heen daer is de keers. Io. Zeght staet de deur ook oopen?
Kal.Jase. Io. ’t Es goet ’t es goet. Kal. Hoort de gek daer weer loopen
    Valt niet of breekt den hals, soo’st Meester- loon betaelt.
Iak.Kallijntje? Kal. He? Iak. Heeft hy zijn eeten al gehaelt?
hy spreectOch lief ik ben zoo bang. Kal. Wat duyker zwijght gans honden
in de(250) Hy komt daer wederom. Wel hebbe ghy ’t gevonden?
spinde. Io. Ja. Kal. Zydy nu gerust? Io. Ja nu ben ik te vreen;
    Goen dagh Kallijntje lief, stayje wel, ik gae heen
    ’t Es zoo late. Kal. Dagh dagh ’t is wel loopt zert maer heenen,
    G’ hebt my genough gequelt, ik zweert by loo ’k zaut meenen,
    (255) Hoe est al mijn heer Smul. Iak. Och lief maer entre deus.
Kal.Wel hoe verstaen ik* dat, dat es noch paeps noch geus.
Iak.Ja, ja. Kal. Wat est myn lief? Iak. Wat drommel sauder wesen
    ’k Heb schier de doot op’t lijf. Kal. Ghy hoeft nu niet te vresen
    Mijn man die es al wegh. Waerom gaedy u kleen?
    (260) Wel hey komt binnen lief. Iak. Ba zert laet my met vreen.
Kal.Ja wel komt binnen dan, en doet daer u believen
    Ghy hebt my flus gebeen dat ik u saud’ gerieven?
    Nu presenteer ik ’t u, wel dit es wel verkeert.
Iak.’t Es wel Kallijn, ’t es wel, ik bender meed’ geleert:
    (265) ’k Wed ghy sult my niet meer in dese spinde sluyten,
    Komt voort doet de poort op. Kal. Waerom? Iak. Ik wilder buyten;
    Doet de poort op zegh ik. Kal. Wel lief hoe raesje dus?
Iak.Ik segh ik wilder uyt. Kal. Ey geeft my eerst een kus.
Iak.Hey, tut, tut, laet my gaen. Kal. Ey lief betoomt u zinnen,
    (270) Kom, kom, mijn smulle broer, gaen wy maer beyde binnen
[fol. B1r]   
    En maken daer de paeys.* Iak. Laet los wat salder zijn!
    Wildy open doen of niet? Kal. Wel zydy gram op mijn?
Iak.Gram of niet ’k wilder uyt. Kal. Loopt zert heen met u kijven,
Iak.Ik ware liever doot dan langher hier te blijven,
    (275) Den drommel en zijn moer die zoud’men soo verraen,
    ’t Es wel, ’t es wel, ghy hebt dat niet voor niet gedaen.
Kal.Wel ghy koomt morgen weer niet waer mijn wel beminde?
Iak.Ja als de drommel sterft, ’k heb de zert van de spinde,
binn.Neen, neen, ik schuur mijn gat, g’ hebt my ghenough geknilt.
Kal.(280) Ba loopt dan voor den droes als ghy doch loopen wilt.
    Het moeyt my even wel dat ’k hem heb uyt gestreken,
    Ik vrees dat ’t my noch zuer ten lesten sal opbreken,
    Want ’t es een snoode vos, en loos in de praktijk,
    En in de bouvery niet eene zijns gelijk.
    (285) Doch ’t es ook wel besteet, soo moeten zy al varen
    Die met een anders vrau haer soecken te vergaren,
    En dat voor niet. ’k Moet zien es hy wegh? Sinjoor Smul!
    Hey een woord! Neen my dunkt hy heeft zijn buyk al vul.
    ’k Moet lachgen als ik ’t denk hoe de vent stont en beefde,
    (290) ’t Scheen dat de heele spind’ en al den preutel leefde.
    Nu ’k sluyt myn poorte toe, mijn Sinjoor es gegaen,
binnen.Die om sijn gierigheyt heeft in de spind gestaen.


Tweede handelingh Sinjoor Smul uyt.

    Elk duyker heeft zijn maent om zijn kans te verbeyde,
    Ik sweer dat ik die hoer sal hebben eer ik scheyde;
    (295) Ist met bedroch te doen daer ben ik Meester van,
    Ik sal haer noch van daegh beloeren soo ik kan.
    De duykker mochte ook soo een practijk bepeynsen,
    En dat die snoode hoer haer soo zaud’ konnen veynsen,
    En soo met valsch bedroch my brengen in gevaer,
    (300) ’k Wild’ datse met de spind in’t helsche voor-bourgh waer.
    ’k Ben rechte voort van zin haer nu te laten halen,
    En met de selve munt haar dubbel te betalen;
    Doch ’k sal my als hy komt bly hauden voor en naer,
    En seggen dat ik niet kan leven sonder haer;
    (305) Ik sal ook als ik plagh haer vriendelijken kussen,
    En bidden haer als voor om mijnen brandt te blussen:
    En sal my heel beleeft voorts veynsen in de min;
    En zy sal onder dies bedenkken haer gewin,
    En my weer als zy plagh om dit of dat gaen tergen,
    (310) Of om een jente kraegh, of een paer schoenen vergen;
    Doch ik sal ’t met een klught eerst in het wilde slaen,
    En dringhtse my dan hart, soo sal ik heenen gaen
    Belooven haer de schoen, en sonder langh te dralen
    Sal ik van stonden aen dan haren man doen halen:
[fol. B1v]   
    (315) Dat sy het niet en weet, en zeggen dat hy moet
    Stracx koomen nemen maet van een persoon haer voet;
    Want soo ik heb verstaen en uyt zijn reen kon merken
    Soo sal hy tavont laet voorzeeker moeten werken,
    En isset dan also als ick my voor laet staen,
    (320) Soo moet zy aen den dans daer es geen twijffel aen.
    Ik sweer het sal haer haest ook zuer ghenough opbreken,
    Ghy hoer ghy hebt my niet voor niet zoo uytgestreken,
    Foey soo een man als ik zoo te gaen verraen,
    En met zijn bloote neers daer in een spind’ doen staen:
    (325) ’k Ben soo gram als ik denck, ik zaude my schier smijten,
    Ja ’k zoud mijn selven haest by na de keel af byten,
    Foey zoo te zijn verraen van eene snoode hoer!
    Nu wel aen ik moet zien dat ik haar ook beloer.
    Laet zien, Ja ’k sal terstont tot pierke pap eens trekken,
    (330) En sal voor hare komst terstont een bed’ doen dekken:
    En terwijl sal ik haer ontbieden metter haest,
    Nu ’t es tijt dat ’k my spoe, ’k heb hier genough geraest.
    Wel ’t sa dan dat es gangh, wel aen om tijt te winnen
    Ik moet hier kloppen aen. Hau esser niemant binnen:
Wa. uyt.(335) Waer zydy pierke pap? Wa. Alhier, alhier goe lien,
    Wellekom Sinjoor Smul, wel machmen u eens zien,
    Hoe staet het leven al? Iak.* Alsoo ghy meught aenschauwe,
    Seght hebt ghy niet een kneght die ik mach wel betrauwen,
Waert.Ba ja, ba ja waerom, est om wat jents t’ ontbien?
Iak.(340) Ja maer haut het sekreet daer sal een leut geschien.
Waert.Wel zeght wie ghy begeert, wilt ghy mijn kalis bende,
    Of mijn kinne ba ba, ik zalder stracx om zende
    Of roepen haer terstont? Of wildy scheele pier?
Iak.Neen roept kinne ba ba van stonden aen eens hier.
Waert.(345) Ik zal, kinne ba ba hey hau, komt stracx eens voore
    Hau, hau, kinne ba ba! Iak. De galm klinckt in mijn oore
    Soo luyde roepte ghy. Wa. Wel hoort de gek dan niet?
    Kinne ba ba! Kin. Ik kom. Wa. Wel spreeckt dan, ba soo siet.
Kin.Meester wat es den roep? Wa. Mijn Heer Snul wil u spreken
Kin.(350) Hoe na so wil de gek met ’t mes in ’t verken steken?
    Ik gis dat hy en ’t waer een hoer heeft op gedaen.
bin Wa.Mijn Heer ’t is met verlof, ik moet eens binnen gaen.
Iak.Och doede ghy dat vry ick heb u niet van noode.
    Hoort eens kinne ba ba, waerom ’k u heb ontboode,
Kin.(355) Hoe duykker kendy my? Iak. Hoe staet de gek en ziet
    Wel hiet ghy niet alsoo? Kin. Heer ik en weet het niet.
Iak.Hebt ghy een ander naem soo wiltse my uytlegghen?
Kin.Wel ’k ken mijn selven niet, hoe zoud’ ik ’t u dan zeggen?
    Ey noemt my noch een mael, hoe zeghdy dat ik hiet?
Iak.(360) Wel ’k zegh kinne ba ba. Kin. Ja, ja, est anders niet
[fol. B2r]   
    ’k Weet ’t nu so wel als ghy. Iak. ’k Mach ’t hooft niet met u breken,
Kin.Wel hey soo gaen ik deur hebt ghy aers niet te spreken,
    Wat zert my dese vent? Iak. Kinne ba ba komt hier.
    Hey ghy moet eens uyt gaen. Kin. Waer? Iak. Om een venus dier
Kin.(365) Komt wijst me waer zy woont? Iak. Wel gaet daer bachten omme,
    Ghy sult dan daer terstont in een nau gangsken komme
    En klopt daer aen die poort. Kin. Nu weet ik wie het is
    ’t Is Kallijne Flep-muts niet waer Heer? Iak. Ja gewis.
Kin.Ik hebber flus zien staen, en die poort die was open.
Iak.*(370) Wel dat es goet gaen aen, en wilt doch wakker loopen,
    Seght datse by my komt en dat van stonden aen.
Kin.Wel ofse niet en wau! Iak. Soo mach zy ’t late staen.
Kin.Sal ik ’t werk voor u doen indien sy es verlegen?
Iak.Wat zeghdy vuylen bouf? Kin. Niet, ey seght my te degen
    (375) Ik hebt niet wel verstaan, wat est ghy my belast?
Iak.Gaet na Kallijntje toe en noot haer hier te gast:
    Zeght dat ik haer alleen nootzakelijk moet spreken.
Kin.Ik sal het doen mijn Heer. Hola gants eleweken
    Zoet, zoet, ’k vergeete wat. Iak. Wat est nu maeckt gedaen?
Kin.(380) Schoontjens ’schoontjens, al zoet, waer zeghdy moet ik gaen
    Tot Kallijne Flep-muts hee? Iak. Ja. Kin. Wat moet ik zeggen
    Dat zy van desen nacht moet komen by u leggen
    Ook? Iak. Neen ghy botte muyl, hoort slaet mijn woorden ga,
    Zeght dat ’k haer spreken moet, anders niet ’k wachter na.
Kin.(385) Wel Heer het sal geschien. Iak. Nu ’k sal u hier verbeyden,
Kin.*De duyker Aryaen hoe sal nu Lubbert weyden,
    Want ons Kallijntjes Hof sal ’t avont open staen,
binnen.Ba ’t jen hoe sal die gast daer in gras-duynen gaen.
weer uyt.Kallijntje met verlof dat ik kom in gesloopen
    (390) ’k Heb een bootschap aen u. Kal. Wel hoe staet de poort oopen?
Kin.Ja. Kal. Dat en wist ik niet. Wel wat begeerdy nu?
Kin.Maer mijn Heer Sinjoor Smul die zend’ my hier om u;
    En zeyd ghy moet by hem nu tavont komen eeten.
Kal.Ist van huyd’ morghen vrough hem dan alreets vergeeten,
    (395) Heeft hy aers niet geseydt? Kin. Neen seeker niet een zier.
    Wel nu zult ghy met gaen mijn zoete Venus dier?
Kal.Ja wel ik mach het doen, en dat om het wel vougen,
    Maer hy en heeft geen noot mijn Akker meer te plougen
    Ten zy hy van te voor daer ronde schijven schiet.
Kin.(400) Wel Jouffrau Dammozel zuldy komen of niet?
Kal.Waer? Kin. Tot onsent. Kal. Ja, ja. Kin. Wel ’k gaen u voore strijken
    En zeggen dat Sinjoor hem veerdigh maeckt tot fijken,
    Niet waer Kallijntje hee? Kal. Wat zeghdy ghy schavuyt?
Kin.Dat Sinjoor Smul en ghy alle beyd’ niet en stuyt.
Kal.(405) Ontbeyt ghy droeve fiel ik sal u dat verleeren.
Kin.Neen ik meyn hem, maer ghy, ghy zijt een hoer met eeren.
[fol. B2v]   
Kal.Komt hier ghy schelm, hebt ’t hert spreekt noch eens op mijn eer.
Kin.Kust den uyl ik gaen deur. Mijn Heer hier ben ik weer.
Iak.Wel komtze? Kin. Jase strax, zy moest haer eerst blanketten;
Iak.(410) Wel hoe blanketze haer? Kin. Neen ’k meyn haer kap verzetten,
    Hola ’k versin my daer. Iak. Ghy zijt een plompe loer,
    Isse nog veer van hier? Kin Ziet daer, daer komt de hoer.
Kal.Wel zydy noch zoo gram? Iak Och neen mijn lieve Engel.
    Nu eens ter deegh ghekust. Kal. Ghy doet my zeer ghy bengel,
    (415) Laet los zegh ik, my dunkt dat ghy al weer begint.
Iak.De liefde doet ’t my doen, mijn lieve soete kint;
    En gaen wy te gaer hier achter in de kamer
    ’k Heb daer een bed’ doen spreen. Kal. Ba ja, veel gelux kramer
    Ik staen daer al gereet. Iak. Ewinge waerom niet
Kal.(420) Wel trauwen Sinjoor Smul om dat het my verdriet.
Iak.Acht ghy het voor verdriet dat wy malkander kussen?
Kal.Maer giericheyt mijn Heer doet somtijts liefde blussen.
Iak.Hoe! waerom zeghdy dat? wat est dat ghy begeert?
Kal.Wel ’t geen ghy hebt belooft, dat ghy ’t my nu vereert:
    (425) Ghy weet wel hoe dat gaet, die vrauwen wil hanteeren
    Die moet soo dat behoort haer somtijts wat vereeren,
    Want men gemeenlijk seght als d’een handt d’ander wast
    Dan zijnse beyde schoon. Iak. Die zaek en lijt geen last
    Gaen wy maer binnen lief, ik zal u eens beschencken.
Kal.(430) Wel schenckt my dan wat goets, dat ik u mach gedencken.
Iak.Wel ’t za ik ben te vreen. Kal. Laet zien wat sal het zijn?
Iak.Een dronkje goede mee, of witte klare Wijn,
    Seght maer wat ghy begeert? Kal. Dat zijn maer arme reden,
    ’k Heb de bras van u Wijn, ’k ben daer niet meed’ te vreeden,
    (435) Schenckt dat ghy hebt belooft. Iak. wat wildy dat ik doen?
Kal.Koopt my een jente kraegh, met een paer nieuwe schoen.
Iak.Ziet daer ik belooft u, ’k ben te vreeden ’k zal ’t u geven.
Kal.Beloven lieve vrient doet zots in vreughde leven,
    Ik acht dat zeggen niet. Iak. Wat wildy hebben dan?
Kal.(440) Een Kraegh met een paer schoen. Iak. Hoe! soo van stonden an?
Kal.Ja Sinjoor al terstont, en zydy ’t niet van zinne
    Soo gaen ik weder t’huys. Iak. Hoe raesdy dus komt binne,
Kal.Neen eerst verzeekert vrient, doet dan al wat ghy wilt.
Iak.Ik sal het doen zegh ik, hoe stady my en brilt;
    (445) Wel nu gaet binnen dan, ik zalder stracx op zende.
    Komt hier kinne ba ba, of Jonkker kalis bende!
    Komt hier ghy moet uyt gaen. Kin. Hau hier ben ik mijn Heer,
    Wat est dat u belieft? Iak Wel nar zijt ghy daer weer?
    Komt hier ziet daer es gelt daer voor zult ghy gaen koopen
    (450) Een kraegh met een paer schoen, maer ghy moet wakker loopen
Kin.Al goet voor u of mijn, of voor ons alle beyd’?
Iak.Hey hoort wat ik u zegh, reutelt u weer de key?
[fol. B3r]   
Kal.Lief wilt u aen de nar zijn arme reen niet stooren.
Kin. Ba.Ik kan geen zonde doen, want ik ben zot geboren.
    (455) Wat zeghje moet ik doen? Iak. ’k Wil datje een krage koopt
    Met een paer nieuwe schoen, maer dat ghy wakker loopt,
Kin.’k Sal, ’k sal. Iak. Kinne ba ba, hau hau! Kin. Hey laet my loopen,
Iak.Wel komt hier hey hau, zeght voor wie sult ghy dit koopen?
Kin.Voor ons alle beyd niet? Iak. Neen neen ghy plompe boer
    (460) ’t Moet voor die Jouffrau zijn. Kin. Ja voor die snoode hoer,
    Dat en wist ik zeeker niet. Kal. Wat hebdy op my te zeggen
    Ghy stukke dief? Kin. Dat ghy flus zult by Sinjoor leggen
    En zult wat beliefje? Iak. Hey swijght en loopt maer heen,
    Wat dunkt u nu mijn lief, wel zydy nu te vreen?
Kal.(465) Ja’t es waert dat ghy leeft. Kin. Prijst de sots dat zijt hooren.
Kal. binGaet binnen lief ik volgh. Kin. Ja wilter ’t gaetjen booren.
Iak.Wat hebdy ghy al snaps? Kinne ba ba komt hier!
    Hoort eens en koopt geen schoen. Kin. Al was het niet een sier
    ’k Bender meed’ te vreen, daers u geldt. Iak. Wat zalder weesen?
Kin.(470) Dat weet ik niet wel hey, ghy doet een mensch schier vreesen.
Iak.Waerom? Kin. Wel soo graut ghy. Iak. Nu laet u snappen staen,
    Gaet koopt my maer een kraegh, en maekt daer meed’ gedaen:
    En wilt dan van daer stracx in d’ander strate loopen
    Tot lieven quijle bab. Kin. Sal ik daer schoenen koopen
    (475) Daer werkt Kallijntjens man? Iak. Gaet aen dat weet ik wel,
    Seght dat hy stracx hier komt. Kin. Wel, wel. Iak. Nu gau loopt snel
    Fray, en vergetet niet. Kin. Ba ’k sal dat wel onthauwe.
Iak.Brenght hem hier stracx stayje, zeght dat hy voor een vrauwe
    De mate nemen moet, en dat hy een paer schoen
    (480) Stracx voor haer maken moet want zij heeftse van doen.
Kin.Ghy neemt haer ook somtijts de maet, ik zaud het meenen
    Datter ’t hooft zuyse bolt. Iak. Tut, tut, hey loopt maer heenen
    Doet dat ik u belast. Kin. Kijft niet ik gaen, ik gaen.
Iak.Maer dat ghy niet en klapt. Kin. Zijt daer niet in belaen.
Iak.(485) Soo ghy rept van zijn vrau ziet toe. Kin. Neen, neen ’k sal swijgen.
    By gans slapperment ’k zoeck geen kneukel zop te krijgen
binnen.Dat zaud een leute zijn, dat gater soo na toe.
K uyt KWat maeckt ghy hier soo langh, mijn lief ’k word’t wachten moe?
    ’k Kan binnen niet alleen soo blijven zitten dromen.
Iak.(490) Gaet maer na bed toe lief, ik zal stracx by u komen.
Kal.’k Ben al los, komt gaet meed, wat doedy hier alleen?
Iak. binnKomt als ghy wilt mijn lief, ik bender meed’ te vreen.
Io en K.Hael nieuwe kragen, hey wie wilder kragen koopen?
uyt. KinGans suyker malement, hau doet de deur daer oopen.
Waert.(495) Wat duyker Arijaen, wat es hier voor getier?
Kin.Wel Meester met verlof de schoen maker es hier,
    Daer flus my Sinjoor Smul stil heeft om uytgesonden.
Sinjo. uytZiet daer daer komt hy juyst. Iak. Wel hebt ghy hem gevonden?
[fol. B3v]   
Kin.Ja heer daer es de man. Iak. Komt hier Joos bent ghy daer?
Ioos.(500) Om u te dienen Heer. Iak. Nu zit daer wat en ’t waer.
    Ik sal aen de persoon eens gaen doen de weete,
    Ik geloof dat zy nu vast bezigh es met eete.
Ioos.’k Heb geen haest, ’k wacht wel wat. Iak. Beyt ik zalt gaen bezien,
    Zit daer een weynich neer, ik sal u strax ontbien.
    (505) Ghy weet Kallijntje lief wat ons komt weder varen.
Kal.Wat est? Iak. U man es daer. Kal. O heyl wilt ons bewaren,
    Me man, me man? Iak. Och ja. Kal. Och wat ramp komt my an!
    A my ik word soo bangh dat ik nau spreken kan.
Iak.’t Es de jongens schult ick gaf hem gelt om schoens te koopen,
    (510) En zie die fiel komt daer met u man geloopen,
    En brenght hem om de maet te nemen van u voet.
Kal.Ba dat dien stukke dief hals en been breeken moet.
    Eylaes wat raet! wat raet! Jakus waer sal ick vluchte?
Iak.Lief duyckt u op het bed’ Kal. Ja maer eylaes ik duchte
    (515) Dat hy my vinden zal. Iak. Neen lief het sal wel gaen,
    Leght maer stil, ik zal het deksel over u slaen;
    Leght stil hoe beefdy dus, wel hey wat zalder wese?
Kal.Och ’k heb de doot op ’t lijf, betrapt hy my ik vreese
    Dat ’t myn hals kosten zal, Och och was ik maer doot!
Iak.(520) Haut u bakhuys zegh ik, hey ghy en hebt geen noot;
    Nu en beeft soo niet hey, maer blijft maer stille leggen,
    Sus, sus, daer es u man. Wel Joos wat komdy zeggen?
Ioos.Es Jouffrau al gereet, ik zouder geeren gaen?
Iak.Ba ja, komt binnen Joos, zy heeft al langh gedaen.
Ioos.(525) Ba ’t jen ik ben te vreen, ik laet my licht gezeggen.
    Waer es de Jouffrau hier? Iak. Zy es te bed gaen leggen.
Ioos.Wel hoe es sy beschaemt, ziet waerom doet zy dat,
    ’t Waer best dat ik te voor de maet genomen had?
Iak.Zy es niet wel te pas. Io. Wel hey dat zijn ook treken
    (530) Waerom my dan ontboon als zy my niet waud’ spreken?
Iak.Zy wil niet zijn bezien. Io. Est zulk een jenten dier?
    Wel langh my dan een reys haer aude schoenen hier,
    Oft zeght hoe veel sy schoet, ’k zalder een jent paer maken
    Dat playzier es om zien, en zullen soo jent kraken
    (535) Dat niet te zeggen es. Jouffrau wat dunckter van?
    Zydy stom of heddy de koorts, wat schort u dan?
    Jouffrau hoe beefdy dus? Iak. Hey laet de Jouffrau leggen,
    En blijft daer van het bed’, komt hier wat wildy zeggen?
Ioos.Och Heer ’k en ben niet speuls, ’k heb t’huys ghenough te doen.
Iak.(540) Al razery ghenough. Wat zeghdy van de schoen?
    Wanneer zaud’ ghy haer best een paerken konnen maken?
Ioos.Tegen Kersmus mijn Heer. Iak. ’t Es wel, goet zijn de zaken,
    Maeckt een paer die goet zijn. Ioo. Zegt datse voor den dagh
    Dan hier eens komt dat ik de mate nemen mach.
[fol. B4r]   
Iak.(545) Zy wil niet zijn bezien. Io. Dat es een wonder dingen,
    Wel doet dan eens terstont haer aude schoenen bringen
    Dat ’k zien hoe veel zy schoet; of staen zy hier en ’t waer
    ’k Moet hier eens zien voor’t bed’. Iak. Joos gade ghy van daer,
    Van daer, wat salder zijn? Io. ’k Zoek haer schoen om te meeten
    (550) De groote van haer voet. Iak. Wie heeft u dat geheeten.
Ioos.Wel mijn Heer, aengezien zy niet bekent wil zijn
    Zaud ik om best wil doen. Iak. Komt hier zit wat by mijn,
    En drinkt eens. Pierke pap hey! Wa. Wat es u believen,
    Klopte gy? Iak. Tapt een reys. Wa. ’k zal u vullinck gerieven
Ioos.(555) Sinjoor ’k heb zulck een haest. Wa. ziet daer God zegent bier.
    Hau Joos mijn kammeraet wel zijde ghy noch hier?
    Hoe staet het leven al? Io. Alzoo ghy meught aenschauwen,
Iak.Ick brenght u Joos op de gesontheyt van u vrauwe.
Ioos.Hee die vuyl muyl, ’k ben te vreen, ’k waghts Godt zegent u.
Iak.(560) Avoes dan een half bier. Ziet daer wat zeghdy nu?
Ioos.Ja maer ’t es noch niet half. Iak. Ghy zult wel voort uyt lekken,
    Drinck uyt my lust niet meer. Wa. ey gut gast gy kont trekken.
Iak.Laet zien est uyt? Ioo. Ba jaet mijn Heer ’t es in mijn vel.
Wa.Ja vrient ghy meught u nat en ook u drooghje wel.
Ioos.(565) Est mogelijck mijn Heer, ay ziet de Jouffrau beven
    Gelijck een Jouffraus hont. Iak. Daer es niet aen bedreven,
    Komt neemt ghy maer de maet, en gaet dan terstont heen.
Ioos.Alst u belieft mijn Heer? ik bender mee te vreen.
    Hey komt staet op Jouffrau. Iak. Al zoet Joos eleweken,
    (570) Slapper ment al zoet, doet haer voet van ’t bed maer steken,
    Hoe gady dus rou an? Ioo. Hier t za keer om u zet,
Iak.Laet my begaen Jouffrau, en steekt u voet van ’t bed:
    Ziet daer daer es haer voet, nu wilt te deghen meeten.
Ioos.Wat droes hoe beefdy dus, wel hey zijt ghy bezeten?
    (575) Haut u voet stille dan. Licht pierke ’k kan niet zien:
Iak.Hoe veel schoetze wel Joos? Io. Al ruym een halve tien;
    Beyt ’k zalt noch eens bezien; Hey by gans suyker krenten
    Haut dan u beenen stil, haut stil gans slappermenten
    Hoe leghdy dus en beeft. Ja ’t is soo als ik zegh,
    (580) Nu ’k heb genough ghesien, treckt nu u voet vry wegh,
Iak.Wel maeckter dan een paer die jent zijn in de ooge,
    Uytgesneen op zijn hoofs de hielen achter hooge,
    En brenghtse dan hier t’ huys, gaet aen mijn goe gesel,
    Laet eens zien wat ghy kont: maer onthaut de maet wel.
Ioos.(585) Ghy hebt geen noot mijn Heer, ’k zal de maet wel onthauwe,
    Haer voet is juyst zoo groot als de voet van mijn Vrauwe.
Iak.Wel draeght zorgh als een man. Ioo. zijt daer niet in bevreest,
    Ick zegh mijn Vrau en zy, schoen beyd’op eene leest.
Iak.Wel dat komt geestigh Joos, maer hoe meughdy zoo kallen.
Ioos.*(590) Mijn Heer dat ’t waer gewed; ’t en kon noyt beter vallen.
Iak.*Maer Ioos wat dat ghy zeght. Io. Ja Heer, ’t scheelt niet een haar.
    Wel nu dan maektze jent, of ’t voor u Vrouwe waer:
[fol. B4v]   
    En als ghyse t’huys brenght sal ick u weer beschinken.
Ioos.En twijffelt daer aen niet. Iak. Komt wildy noch eens drincken?
Ioos.(595) ’k Danck u seer ’k heb geen tijt, nu ’t sal alsoo geschien,
Ioos. bin.Wel goeden nacht mijn Heer, ende ghy ook goe lien.
Iak.Lief u man es al wegh, wilt vry van’t bedde treden
    En drinckt de swarigheyt van ’t hert. Kal. Est langh geleden
    Dat hy es wegh ghegaen? Iak. Neen soo van stonden aen.
Kal.(600) A my! wat heb ik daer eenen anghst uyt gestaen!
Iak.Ja lief ik stond’ u voor gelijk een eygen vader
Kal.Ghy mocht, den drommel doen, ghy deurtrapten verrader.
Iak.Wel lief wat kout is dat, waerom zulk quaet bescheyt?
    Komt hier ik brengh u eens, doet als daer es gezeyt.
    (605) Pierke pap tapt noch eens. Kal. Ik begeer niet te drinken,
    Wijkt Pierke laet my uyt. Wa. Ey laet u moet toch zinken
    Ghy zijt de quaetste niet! Nu zit wat ’t zal wel zijn.
    Heer wildy bier of wijn? Iak. Loopt tapt een pintje wijn.
Wa.Wel aen op’t goet succes, dat ghy dan te zaem sult slapen
    (610) Niet waer Kallijntjen hee? Kal. Hy meer vreught by my rapen?
Iak.Waerom niet? Kal. Liever had ik dat u de moort stak,
    Oft dat ghy daer terstont de hals en beenen brak,
    Ghy verraerschen hont, ghy sult my niet meer bedriegen.
Iak.Lief ’t was de jongens schult. Kal. Hey zert heen met u liegen.
Iak.(615) Nu lief. Kal. Zert van mijn lijf. Iak. Nu, nu. Kal. ’k segh, noch een reys
    Blijft van mijn lijf ghy fiel, of ’k klop u op u vleys.
    Soo een vrau te verraen, mijn leen die staen en beven
    Als ikker noch om denck, ik heb noyt van mijn leven
    In zulk een angst geweest, foey schaemt u in u doot.
Iak.(620) Denkt hoe ik was als ghy my in de spinde sloot.
Kal.Ha fiel g’ hebt my nu ook daerom dan zoo bedroogen,
    Doedy ghy hoere vooght? Iak. Dat hebt ghy niet geloogen
    Al kendy ’t wonder wel, doch ’t es maer leer om leer,
    Soo ghy my doe bedrooght soo bedriegh ik u weer.
Wa.(625) Dit es geen koop gemaekt om by malkaer te slapen:
Kal.Nu schelm ’t es wel, ’k wed ghy zult my niet meer betrapen.
Iak.Noch ghy en sult my oock niet meer (gelooft dat vry)
    Besluyten in de spind’, of brengen in de ly.
Kal.Ik zal eer dat ik sterf mijn leet noch aen u wreken,
    (630) Daer kome af dat wil of t zal m’ aen macht gebreken.
Iak.Ghy spreekt noch stout doedy ghy hoer? ’k Weet raet t’za, ’t za,
    Pierke Kinne ba ba! komt roept die hoer eens na.
W. Kin.Hoer, hoer, hoer, hoer. Ka. Dief, dief, dief, dief. K. Ghy all’mans hoere
W. Kin.Hoer, hoer, hoer, hoer. Kal: De droes moet u van ’t kakhuys voere
binnen.(635) Ghy fielen. W. Hoer, hoer, hoer. Kal. Schelmen dat was u moer.
W. Kin.Jou hoer, hoer, hoer, hoer. Loop hoer, hoer, hoer, hoer.
Kin.Nu vrienden al goe nacht, de hoer, es wegh, ’k ga binnen,
    Kompt op een ander tijt dan sal men weer beginnen.
    Hey lustich loopt al uyt, loopt al uyt, Ba zoo ziet.
    (640) Soo loop al lustich an, maer en breekt den hals niet.            EYNDE.

Continue

Tekstkritiek:

voor vs. 173: de sprekersaanduiding Ioos. staat voor vs. 174
voor vs. 218: de sprekersaanduiding Kal. staat voor vs. 217
vs. 256: ik er staat: is
vs. 271: paeys. er staat: paeps.
in vs. 337: de sprekersaanduiding Iak. ontbreekt.
voor vs. 370: de sprekersaanduiding Iak. ontbreekt.
voor vs. 384: de sprekersaanduiding Kin. ontbreekt.