Continue

[CH1650:001]
PIERS RECHTVAERDICHEYT
Pier heeft syn droncken maegh met Suypen soo ontstelt,
Dat, waer hij ’t op den dronck, sy ’t strax op ’t braken stelt.
Pier is een vrome dief; all maeckten hy ’t vry grover,
All wat hij naer hem neemt, hy geeft het strax weer over.
Arnhemi 1. Ian.[CH1650:002]
Maeij wierd voor ’t Recht beklaeght van dat sij Hoer-huijs hiel.
Ia, quam een Ioncker, Ia, dat sal ick staende houwen.
Lief Ionckertje, sey Maeij, ick vreesden of’t verviel,
Soo ghij het staende houdt, soo is mijn Huijs behouwen.
Arnhem. 1. Ian.[CH1650:003]
Wat zyn die Hoornen toch daer ’tvolck soo veel af praet,
Seij Anne die met Lijs gingh kuijeren langs straet.
Ick siese wel in ’tveld op Ossen en op Koeijen,
Maer hebb s’ op Koeckoecken haer’ hoofden noijt sien groeijen.
(5) Wel, Annetje, seij Lijs, wat zijt ghij, doll of geck?
Men siet die Hoornen niet; sy groeijen in den neck.
Danck hebb, sey Annetje: Ick hadd het noyt geweten,
Hoe myn mans Beffen staegh van achteren versleten.
Ib. eod.[CH1650:004]
Toon is maer half jalours van Neel sijn moye vrouwtje;
Hij seidt, Neel, weest alleen met wie je wilt, ’kbetrouwtje:
Maer als ick u betrouw alleen by yeder een,
Dan en betrouw ick u noch niet een mann alleen.
Ib. eod.[CH1650:005]
Crijn sagh een Edelman in een’ bekenden winckel
Tabacken sonder geld; en ’tdocht den goeden Kinckel
Den besten koop tu zijn: Hy eischten oock Tabac;
En soo hij hadd de pijp ontladen met gemack,
(5) Trad hy ten winckel uyt: de meester trad hem tegen,
En maenden hem om geld: dat quam hem niet gelegen,
En hadder oock niet toe, en hielder oock niet van;
Hy seid hy mocht Tabac gelyck een Edelman.
Gelyck een Edelman hadd hij Tabac doen halen,
(10) Gelyck een Edelman soud hij Tabac betalen.
Ib. eod.[CH1650:006]
Andries hiet lever-sieck; en de purgatie-gever
Wrocht wat hy wercken moght op syn’ onstelde lever.
In ’tende thoonden hy den Doctor syn licht Wijf,
En seid hem, te vergeefs doormartelt ghij myn lijf.
(5) Een quade Lever is geen oorsaeck mijner plaghen,
Een quade leefster is ’t die mij dit leed doet draghen.
Ib. eod.[CH1650:007]
Antoni, goede mann van ’tbooste wijf der wijven,
Ontmoette ’snachts een spoock, en wouw van schrick verstijven,
Maer greep een’ mannen moed, en sprack het spoocksel toe:
Geest, zeid hij, of ghij zyt een qua Geest, of een goe:
(5) Een goede doet gheen quaed, dat hoef ick niet te vreesen,
’Twaer buijten syn beroep. Soudt ghij de quade wesen,
Soo diend’ ick op mijn stuck te passen. Evenwel,
Op ons lief swagerschapp gaen ick nog veel geruster:
    Ick vrees niet voor mijn vell,
(10) Die emmers over lang getrouwt ben aen uw’ Suster.
Ib. eod.[CH1650:008]
Ian heeft syn goedje niet versett.
Men laet het all verkoopen,
En hij laet alles loopen.
Sijn bedd alleen blyft hem te bett,
(5) Hy is niet sieck, en houdt syn bedd.
Ib. eod.[CH1650:009]
Een goed mann, dien God gaf
Syn boos wijf t’overleven,
Heeft op haer heiligh graf
Tot haerder eer geschreven:
(5) Hier onder light mijn lieve wijf:
Verstaet mij wel, ick meen haer lijf.
Haer ziel is ergens uyt mijn’ oogen
Een groot stuck weghs van hier gevlogen:
Nochtans niet, hoop ick, inde Hell;
(10) Sij viel de Duyvel daer te fell:
’Tvalt mij gereeder te gelooven,
Sy is de wolcken door gestoven,
Want inden lesten donderslagh
Hoord ick een duydelick gewagh
(15) Van ’t kyven dat mijn’ arme ooren
Soo dickmaels hebben moeten hooren.
En door dat klat’ren, soo mij docht,
Onternde sy de gansche locht.
Ib. eod.[CH1650:010]
’Twas fraey om aen te mercken:
Ghij Hoer, ghij Prij, ghy vercken,
Seij Nelle tegens Fij,
Men preeckt uw’ boose wercken
(5) In Cluijsen en in Kercken:
En voeghden der doe bij,
Ick ben soo goed als ghij.
Ib. eod.[CH1650:011]
Neel hadd een’ wedding aengegaen,
Sy souw haer’ Coeckoeck doen verstaen,
In openbare woorden
Dat hem ’tkind niet en hoorden.
(5) Ian, seise, speelt eens bulleback,
Soo sal ick dese stoute sack,
Die ’ck niet en kan doen swijgen,
Van schrick te bedde krijgen.
Ian speelde ’tspel, en ’tkind verschrack,
(10) Soo dat het schier een’ wind liet.
Doe riepse, wegh, wegh bulleback,
Mijn’ dochter is uw kind niet.
Ib. eod.[CH1650:012]
Dirck noijdde mij te gast, en riep meer and’re gasten,
En seij mij, wilt gh’ ons op uw’ eighen spijs vergasten,
Gelyck als Bueren doen, wij sullen vrolick zijn,
En ghij sult niet een ding betalen als den wyn.
Ib. eod.[CH1650:013]
Ian socht een’ onbekend’, en sprack hem selver aen,
Daer hy hem in een’ ringh met ander volck vond staen.
De mann sey, ’k kend’ hem wel; maer hij wierd lest gevangen,
En om sijn’ dieverij op dese plaets gehangen.
(5) Om dieverij, sey Ian, wel, heerschapp, dat is fijn,
Most sulck’en Coeckoeck noch een dief daer neffens zijn?
Ib. eod.[CH1650:014]
Daer light ghij, seid’ een spreew, en weet niet meer te seggen,
Soo platt als Samson dé de Philistynen leggen.
Iae, seid ick, ick bekent en ghij behoudt het veld,
Een Ezels kaeckebeen heeft mij te neer gevelt.
Ib. eod.[CH1650:015]
Myn Doctor bad mijn’ smit, hij souw sijn’ merrie slaen
Een’ ader inden buijck. en, als ’twerck was gedaen,
Bood hem wat gelds te loon: de smit wouw geen’ vereering.
Heer, seid’ hij, ’kneem het niet, wy zijn van eene neering.
Ib. eod.[CH1650:016]
Tryn, onse kuijpers wijf, hadd in haer bedd gepist:
De Kuijper, die geen’ raed voor ’tlecke wijf en wist,
Sloegh met een hoep daerop. men seid’ hem, op haer klagen,
’Twijf was het weecker vat, hij most se wat verdragen.
(5) Iae, seid’ hij, goede li’en, soo hebb ick ’toock gevatt.
Maer ick, onnoosel ick, legg alle nacht in ’tnatt.
En eer ick ’tweecke vat by mij liet onder kruijpen,
Op dat het water hiel, soo most ick het wat kuijpen.
Ib. eod.[CH1650:017]
Claes een-oogh hadd een vrouw die twee schoon’ ooghen hadd,
En menigh Ionckertje syn hert daermé besat.
Eens quam hij recht in huijs als een van die gesellen
Ter deuren uijt souw gaen: ’Twijf gingh hem staen vertellen,
(5) Hoe sy ’snachts hadd gedroomt dat hij door ’t blind oogh sagh,
En, om te moghen sien hoe ’tmet de waerheit lagh,
Hiel hem het goed oogh toe, en Claes leed ’t met verlangen,
Om of ’t waer werden moght; met gingh de Poll syn’ gangen.
Ib. eod.[CH1650:018]
Tot Tom Toback-mann, inde Druijf,
Vond ick geschreven opde luijf,
Of, soo’ter niet en stond geschreven,
Het soud’ haer geen quaed aensien geven:
    (5) Veel etens maeckt veel Gulsicheid,
    Die velen naer het sieck-bedd leidt.
    Maer wijser is een sober mann
    Die op een blaedjen leven kan.
    Hij maeckt syn’ vingers niet seer vett,
    (10) En soo en hoeft hy geen Servett,
    Syn Keucken in een doosje gaet,
    En in een pijpje syn gebraed.
Ib. 2. Ian.[CH1650:019]
Wel, vuijlneus, seij Catlyn, en sprack haer dochter toe,
Ghij thoont soo veel verstands pas als een dolle koe:
Ghy zijt een’ maend getrouwt, en dorftgh’u strax beroemen
En Tys uw’ niewen mann alreed een Coeckoeck noemen.
(5) Uw vader, letter op, heeft die wanschapenheit
Wel twintich jaer gehadt, en ’kheb ’t hem noijt geseidt.
Ib. eod.[CH1650:020]
Neel heeft goe’ vuysten en goe’ nagelen daer toe,
En maeckt haer’ armen mann met beide dickmael moe.
En antwoordt; als ick segg ’ten voeght niet voor de vrouwen,
De man is toch haer hoofd; Sy magh haer hoofd wel klouwen.
Ib. eod.[CH1650:021]
Truij Kaecks rust in dit Graf, gelyck ’t all nae de Dood moet.
    Haer mann versoeckt met ootmoed,
Wie over ’tkerckhof gaet, treedt sachter als een moll,
Want, soo Truij wacker werdt, soo raest sy weer als doll.
Ib. eod.[CH1650:022]
’Ksagh Claes den Decker op een huys, of op een’ Kerck,
En riep, schaemt ghy u niet van sulcken lichten werck?
Dat ’s merghen weer ondicht. Heer, seid hij, van ter zijden,
Van daegh te wel gewrocht heet mergen honger lyden.
Ib. eod.[CH1650:023]
Ick vraeghde d’eersten dull’ in ’t Dulhuijs t’ Amsterdam
    Die my te voren quam,
    Hoe hy daer was gekomen,
(’Kdocht of hem een quaed wyf syn’ sinnen hadd benomen)
(5) En of hy was getrouwt: neen, seid hij, bij gans Dood,
All ligh ick hier voor dull, soo dull en was ick noot.
Ib. eod.[CH1650:024]
Maeij bracht haer’ Coeckoeck t’huijs, hoe dat haer buyten Leiden
Een Heer om een’ pistool hadd soecken te verleiden.
Wel, zeid’ hy, wel sottinn, wel botthoofd, wel malloot,
Hadd’t ghij maer ’tgelletje gestreken in uw’ schoot.
(5) Sy haelde ’t uyt haer Tasch, en ’twas van Goude rood,
En seide, Wel, Ian gat, wat hebt ghij nu te seggen?
Daermede kan ick uw quaed-spreken wederleggen.
Ib. eod.[CH1650:025]
Ian renden inder nacht bynaer een Pael om veer,
En meenden ’twas een mann, en wouw den mann te keer.
Ick riep, wat wilje doen, een’ armen Post castyden?
Hoe, seid hij, is ’t een Post, en kan hij meer niet rijden.
(5) Weet hij niet dat een Post, wanneer hij volck ontmoet,
Op dat een yeder wacht’, den Horen steken moet?
Ib. eod.[CH1650:026]
Dirck, die op ’treisen stond, socht Croonen en Dukaten
In plaets van Silvergeld; dat wist hij niet te laten;
Het lichtste diend’ hem best. Men gaf het hem soo licht,
Dat hy ’t schier in syn’ sack kost voelen aen ’tgewicht.
(5) Doen hij van ’treisen quam en hadd sich voor syn oogen
Als ’top betalen ging soo machtigh sien bedrogen,
En ded’ hy anders niet als vloecken pock en pest.
Wel, sey de wisselaer, het lichtste diend’ u best.
Ib. eod.[CH1650:027]
Drij Snijers maken eenen mann,
Seij Backer Claes aen Snijer Ian.
Ia, Ia, sey Ian, Heer vander Weggen,
Dat seggen weet ick uijt te leggen.
(5) Der ed’le snijders wasser drij
Die stonden eenen Backer bij,
En leenden hem soo veel te geef,
Dat hij d’er door behouden bleef.
Daer, Claessie, komt het spreeckwoord van,
(10) Drij Snijers maken eenen mann.
Ib. eod.[CH1650:028]
Tys most veel spotternij om syn rood backhuijs hooren:
In ’tende wierd hij quaed, en greep’er een’ by d’ooren,
En sey, kom hier, Monseur, wat dunckt u ’tbest te zijn,
Uw ongebacken bleeck, of myn schoon rood als wijn?
(5) My dunckt, het schickt hem wel, dat neus en aers wat schillen:
Ghij hebt maer een’ livreij voor backhuijs en voor billen.
Ib. eod.[CH1650:029]
Ian eischten een matrass, all was het bedde sochter.
Neel nam ’t voor een matress; en seij, Heer, neemt mijn dochter.
Neen, seid hij, goe waerdinn, ghij neemt mijn’ meening miss;
Ick eisch u een’ matrass die onbeslapen is.
Ib. eod.[CH1650:030]
Ann’ speelde met een Poll, en soose hoorde kloppen,
(Sy meinde ’twas haer mann) en wist hem niet te stoppen
Als onder ’tselve Bedd. De klopper was een mann,
Maer ’twas den echten niet, die praetten oock met Ann;
(5) De mann quam thuijs in ’tlest; de tweede Poll most schampen;
Die stack se boven ’tbedd. Haer mann sprack van syn’ rampen,
En hoe hy all sijn geld verspeelt hadd van dien nacht.
Ia, sey sij, ghij schavuijt dat hadd ick wel gedacht;
Wat sullen wij nu doen, gaen bed’len, of gaen rooven?
(10) Wyf, seid hij, wyfje lief, ick hoop de mann daerboven
Sal ons genadigh zijn. De mann die boven lagh,
En wel geluijstert hadd, sprongh schielyck voorden dagh
En sey, daer is genaed, staet op beroyde Sonder,
Ick stae voor ’thalve geld; half met den mann daer onder.
(15) De mann van onder rees, en sey, als ’twesen moet,
Ick stae voor d’ander’ helft; ’ten is maer goed voor goed.
De goe luij hadden sich van die kans te beloven;
De zegen quam haer thuijs van ond’ren en van boven.
3. Ian. inter Arnh. et Neomag. equitans.[CH1650:031]
Een seid’, en in mijn’ sinn hadd hy geen ongelijck,
Hy sagh van verre gaen een Calis van goe’ ouders,
Die Ioncker, seid hij, is een Cramertje gelyck,
Hy draeght all wat hy heeft de stad om op syn’ schouders.
Eod. nauigans Neomag. Sylu. Duc.[CH1650:032]
Een Schouteth of een Drost, dat weet ick niets te wel,
Sprack tot een’ peerden-dief in syn gewelt gevangen,
Schelm, soo ghij niet en hangt, will ick voor u wel hangen,
Soo seker is uw’ dood. De dief was op syn stell,
(5) En sey, Heer, ’tgaet niet vast wat men sal met mijn bloed doen;
Maer, of ick het ontquam, wilt uw woord emmers goed doen.
Sylv. Ducis. 4. Ian.[CH1650:033]
Daer Tys gehangen wierd, quam Toon met geess’len vrij.
Veel jaren naerden dagh, als ijemand quam te vragen,
Waer Tijs gebleven was, seid hij, wat roert het mij?
Het gheen hij hadd verdient dat heeft hij moeten dragen.
(5) Hij trouwden hier ter Sté; hoe kost men hem meer plagen?
(Hy meende met een’ galgh) met wie toch? vraegden een.
Dat, seid hij, heugt mij niet, het is te lang gele’en;
All dat mij best gedenckt, is, dat ick, wel te weten,
Meer op syn bruijloft-feest gedanst hebb dan gegeten.
Syluae Duc. 5. Ian.[CH1650:034]
Ick handelde met Claes op twee drij koppel honden:
Hy zeij, daer wasser noyt geen’ betere gevonden,
Dan ’teerst’ en ’t tweede paer, en swoer mij, by gans bloed,
Het derde was op ’tminst wel seven mael soo goed.
Ib. eod.[CH1650:035]
Ian lagh aen een’ quetsuer die ’tscheen hem gingh aen ’tleven:
Men seid hem, ’twas nu tijd syn’ vyand te vergeven,
Om soo tot God te gaen. Hy seij, met all mijn hert,
’Kvergeeft hem die ’t mij dé; all valt het mij wat hert:
(5) Maer, soo ick oock genees, dat will ick rond uyt spreken,
Ick sal mij van dien schelm met all mijn’ krachten wreken.
Ib. eod.[CH1650:036]
Een jeughdigh Capitein van ’tschip de Volle Maen
Hadd menighmael met Neel sijn willetje gedaen.
Haer Coeckoeck wierd jalours, en woud’t haer overstryden:
Neen, seij sij, hertje lief, dat sal ick noijt belyden,
(5) Die mann en heeft sich noijt met Neel, uw wijf, ontgaen;
Iae niet meer, soo men seght, als de mann inde maen.
Ib. eod.[CH1650:037]
Tys Goed-bier light hier dood verdroncken in goed Bier.
Hy dronck syn pottjen uijt soo langh hy gaepte schier:
Hadd hy dat lieve Bier tot noch toe konnen drincken,
Hy leefde noch gesond, en hoefd’ hier niet te stincken.
Ib. eod.[CH1650:038]
Een Roover dwong Andries van Beurs en geld te scheiden.
Hij seij, als ’twesen moet, laet mij een dingh bescheiden:
’Khebb met een’ dieren eed gesworen voor een jaer,
Ick souwse niemanden noyt geven, wie het waer:
(5) Gaet haeltse daerse light (hij smeets’ in struijck en heggen,
Verr over dyck en sloot) de Roover nam dat seggen
Voor goe munt, sprongh van ’tpeerd, sloot over, naer de Beurs:
Met als hy over was, daer hoefde niet veel keurs,
Andries op ’tpeerd en wegh. dat heett fyn tegens fijn,
(10) Loos om boos: mischten hij de Beurs, het Peerd was sijn.
Ib. 6. Ian.[CH1650:039]
Neel, onse Pachtster, kreegh elf koeyen inden Bocht,
En vraeghde naerde twaelfd’ aen Keesje diese brocht.
Kees sey, ick soeckse vast, dan ghenen wegh, dan desen,
’Kverstaet niet, of de Koe moet voorden Duijvel wesen,
(5) Ick wilder noch om uijt: neen, sey Neel, blyf jij staen,
Ie vaertje magh’er heen, die heyt sen laersen aen.
Ibid. 6. Ian.[CH1650:040]
Een Coningh trock van leer,
En wild’ een’ Boer te keer
Die hem sijn jaght ontstelt hadd.
De Boer, die liever geld hadd
(5) Dan slaghen, als hy kost,
Liep als hij loopen most.
Hy viel in ’tend verlegen;
De Coningh en syn deghen
Quam hem soo dicht op ’tlijf,
(10) Dat hij riep luyd en stijf,
Heer, laet mij in mijn wesen,
Ick sweertje by mijn wijf,
Ick will geen Ridder wesen.
Ib. eod.[CH1650:041]
Een Noordsche vreemdeling sat aen eens Heeren Diss,
    En sloegh syn’ handen wiss,
Waer hij maer reicken kost, op allerhande brocken:
In ’tende viel hy op een’ schotel Artichocken,
(5) En wrong die in syn’ keel met all haer huyt en haer.
Men seid hem in syn’ oor: Goed vriend, wat doet ghij daer?
    Hoe tast ghij soo in ’tbeste?
Dat’s hier een’ lekkernij, men houdt se voor het leste.
Iae leste, seid hij, jae, ghij mooght wel ’tleste seggen,
    (10) Ick salder haest toe leggen;
Ick worgh, ick stick, ick smoor, en ’tis de leste beet
    Die ’ck van mijn leven eet.
Ib. eod.[CH1650:042]
    Ian, met syn mager peerd,
Rydt, of ’t S.t Ioris waer, gewapent met syn sweerd.
    Hy soud hem beter weeren
Met boogh en pijlen om de kraeijen af te keeren.
Ib. eod.[CH1650:043]
Een boer lagh sieck te bedd van allerleij miserij.
De Doctor oordeelden, hem schortten een’ Clysterij,
    En d’Apothekers knecht
    Brocht hem dat schoon’ gerecht.
(5) Wel kyckt toch, sey de Boer, dit is een drolligh wesen,
Ick hebb de pijn in ’thoofd, wilje men aers genesen?
Ib. eod.[CH1650:044]
Een Boeren-Domine sey, als men vasten most,
Was vleesch en eyeren all eenerhande kost.
De Boeren loochenden ’t, de Paep seij, laetse broeijen,
    Daer sal haest vleesch uijt groeijen.
(5) De Boeren leidense gesoden in het nest;
Daer quam geen Kiecken uijt. De Paep dé’ noch syn best,
En brack een ey in stuck, om ’tkiecken uijt te lichten:
Als hij ’tgesoden vond, wel, seyd’ hij, boose wichten
Dits een gesoden eij. De Boeren riepen, siet,
(10) Wy winnen ’t, Domine; wij etens’ anders niet.
Ib. eod.[CH1650:045]
Een ongeluckigh mann most byde Boeren hangen,
En sat vast inde pijn van ’t droevighe verlangen
Naer ’teinde vande pijn: doe saghmen eerst rondom,
En daer verscheen geen Beul. De Boeren stonden stomm,
(5) En ’t Recht wierd uijtgejouwt: maer haer verstand wierd wacker.
Daer quam een lichte vent gereden van een Backer,
Die wierd een Croon geboôn, als hij Beul wesen wouw.
De Backer nam het aen, en sloegh de hand aen ’t touw.
Maer, seid hij, Schepentjens, sal ick het geld verdienen,
(10) Hoe sterck zyn d’Heeren hier? sy seiden met ons thienen.
Wel, seid hij, een is geen, ick soeck een beter loon,
Ick neemje stuck voor stuck te hangen om een Croon.
Tuschen Bosch en Loon 7. Ian.[CH1650:046]
Tys at syn buyckje voll als ’tschip begon te sincken
    En sey, een drooghe beet
    Was aen hem wel besteedt
    Die soo veel natts most drincken.
Ib. eod.[CH1650:047]
Ian socht syn luije wijf, die niet een’ hand wouw roeren,
    Met slaen aen ’twerck te voeren.
Sy riep, wat doen ick toch, dat ick dit lyden moet?
Ghij lijdt het, seid’ hij, prij, om dat ghij niet en doet.
Ib. eod.[CH1650:048]
Een meisjen uyt de Hall
Seght dat sy trouwen sal
Een’ knecht die leeren touwt.
’Tvell wordt aen ’tvleesch getrouwt.
Ib. eod.[CH1650:049]
    Een Boer en kost niet lijden
Dat sijn vaer Coeckoeck hiet; en om het te bestryden,
All voeght het mij niet wel te prijsen moer noch vaer,
Bey, seid’ hij, zyn sy ’tweerd, en ’tis een deg’lick paer.
Ib. eod.[CH1650:050]
Mij quam een kloecke Ruijn van wedding met een Boer:
Hy brocht een Eseltje dat pas quam vande moer.
Wel, seid’ ick, wordt ghij geck, of wilt ghij mij bedriegen,
Is dit een kloecke Ruijn? Heer, seid hij, ’tkan niet liegen,
(5) Mits dat dit Beesje slechts gelyck syn’ ooren wass’,
Het wordt de kloeckste ruijn die oyt geboren was.
Ib. eod.[CH1650:051]
Men seid’ een’ siecken Boer, die lid voor lid ghingh sterven,
Hij soud’ het Hemelrijck in korten tyd beërven.
O, seid hij, daer is ’tmoij: maer is ’thier verr van daen?
Want, kijck, ick ben soo swack; ’ksel ’t niet wel kennen gaen.
Ib. eod.[CH1650:052]
Dat lieghje Toon, sey Tijs. Toon sloegh hem dat hij kreet,
En seid’ hem, past mij flux dat woord weer in te halen,
    Off ’ksal ’t u bet betalen.
Ick hael het in, sey Tijs: maer, Toontje, dat je ’t weet,
(5) Nu lieghje ’t als een schelm dat ickje liegen heet.
Id. eod.[CH1650:053]
Trijn quelde staegh haer vaer met van haer mann te klagen
    Hoe hy se nam te plagen
    Met kijven en met slagen.
Hy kende Trijn haer’ kopp, en docht, dat komt’er af,
(5) ’Tis all te mael de moer, sulck Coren, sulcken Caff.
In ’tende wierd hij ’t moe, en, als sy niet wouw swijgen,
Sagh hyse met een hout ten huijsen uijt te krijgen,
En sey, seght nu je mann, quaed voor quaed, goed voor goed.
Ick hebb syn wijf gedaen als hij mijn’ dochter doet.
Ib. eod.[CH1650:054]
Een jonghe Predicker liep met een goed sermoon
Van ’teen in ’tander dorp, en leverde ’t voor loon.
De Boeren wierden ’twijs en quamen hem verspieden
Daer hij het weer als niew sou preken voor goe’ lieden:
    (5) Hij sagh die Boeren staen,
    Trock een strack aensicht aen
    En, omd’er af te raken,
    Begon met styve kaken;
Op desen selven text heb ick, niet lang gele’en,
(10) Niet verr van hier verklaert mijn Christelicke re’en.
Maer daer de Bije haer Wasch en Honigh in kan vinden
Daer haelt de Spin haer gift. Siet, seer geliefde vrinden,
    En susters inden Heer,
Men heeft mij naegeklapt, dat ick een’ valsche leer
(15) Hier uijt getrocken hadd. Ey, wilter wel op letten.
Ick meen ’t u weer van woord te woorde voor te setten,
Soo verr ick ’theugen magh: Hoort toe, en seght’er dan
    Elck syn gevoelen van.
Inter Loon et Bredam eod. 7°. Ian.[CH1650:055]
Ian hoorde dat syn wijf haer Boeltje stond en swoer,
Hoe dats’ hem als haer Hert en als haer ziel beminden:
En seid’ hem van ter zij, Gelooft se niet, de Hoer,
Soo sweertse m’ alle daegh, en ick en kan ’t niet vinden.
Ib. eod.[CH1650:056]
Een dertele soldaet
Loegh met een Advocaet
Die van ’tHof wederkeerde
En met syn’ langen Rock
(5) Door steegh en straten trock.
Den Advocaet, die ’t seer dé,
Sey, fyn mann, kent ghij wel
Het edel’ Caerten spel:
Daer hebt ghij wat te leeren:
(10) Lett eens, hoe daer de Heeren
In langhe rocken staen,
En hoe de Boeven gaen.
Ib. eod.[CH1650:057]
Twaelf mannen spreken recht, naer d’oude Britsche wetten.
Men vraeghde, wat voor twaelf een dief wouw dat hem rechten:
Hij seij, d’ Apostelen; dat waren fyne li’en.
Daer sprack een statigh mann, die souwmen niet weer sien,
(5) Voor dat de jongste dagh de wereld sou doen scheiden:
Myn’ Heeren, seij de dief, ick will soo lang wel beiden.
Ib. eod.[CH1650:058]
(FIJ EN CLAES)
’Kben wel getrouwt, sey Fij,
Claes is een e’elen baes,
Claes klaeght niet over mij,
En ick niet onder Claes.
Inter Loonam et Bredam 7. Ian.[CH1650:059]
    Fustce la verité que tu vis toute nue,
Cousine, ou bien plus tost Madame Occasion?
L’on dit que celle cij est moitié cheuelue,
Celle là sans chemise et hors de caleçon.
    (5) Ie t’entens sans parler, de femelle à femelle.
Ce fut la verité qui parut à tes yeulx:
Mais pour chausse et pourpoint, soubs la voute des Cieux
Iamais l’occasion ne te monstra si belle.
Entre Breda et Loon. 10. Ian.[CH1650:060]
(OUDEN ADEL)
Ian is een Edelmann; hoe ’t komt, en weet hij niet,
    En soeckt het niet te weten.
Want, wistmen hoe dat Ian syn eerste Grootvaer hiet,
Ian waer geen Edelmann, of soud ’t niet mogen heeten.
15. Ian.[CH1650:061]
AENDEN LESER
Nu is uw’ maegh verzeet, nu walght ghij van myn’ spijsen;
Ick moet u, Leser-lief, den eet-lust op doen rijsen
Met een scherp achterna, dat tot den neus verheught,
En op de tonghe bijtt: ’Tis een’ geleende vreughd
(5) Daer ick u op onthael; maer leengoed is oock goed goed,
En, die ’twel eighent, doet als de natuer in ’t bloed doet;
Wij eten, en sij maeckt ons eten vleesch en Been:
Soo hangen wij van Kruijt en Beesten-vleesch aen een.
Maer hier is menschen-vleesch, dat’s beter als van beesten:
(10) ’Kverspreeck mij, dit’s een leen van edel’ menschen geesten.
Van menschen die wel eer der Engelen getal
Vervulden op der aerd, sints, met een’ vuijlen vall
Ten Hemel uijtgestort, ijet menschelycks van buijten,
Yet Engelsachtigh zijn, maer, als ’t mijn’ penn’ dorst uijten,
(15) Van binnen ijet dat rijmt op Uyten: waerop noch?
Op Suivels ander vell: op moord en op bedrogh,
Op all dat grouwel hiet. Die menschen (noch eens dool ick)
Dier menschen vaderen, voor desen wijs en vrolick,
Zyn dichters van de Stoff, die met mijn doove dicht
(20) Verbetert of verslecht, verdonckert of verlicht,
Op ’tHollandsche Tooneel verschijnen. Laet het heeten,
Dat sy verdonckert zijn: noch is mij danck te weten
Dat ick mijn’ schaduwen haer’ luyster hebb geleent.
Soo maeckt de SchilderConst tot spieren en gebeent
(25) Haer’ platte verwerij. en, als ’t all witt alleen waer,
’Twaer onuytscheidelick of ’t hier spier en daer been waer;
’Tswart geeft het witt syn lyf, de doncker maeckt het klaer.
En wat waer Maneschijn, wanneer ’tgeen nacht en waer?
Of, dunckt u ’tHollandsch swart het Engelsch witt te decken,
(30) Noch komt u ’tswart te baet. ’Khebb lamper-doeck sien trecken
Voor ooghen die ’tgeweld van somer-sonne-schijn
Niet uijt en konden staen. Laet mij dan, ’tLampers zijn,
Noch blyf ick aen den danck, die ’ck voor de moeyt’ van ’t dichten
Ten minsten hebb verdient: verdonck’ren is verlichten,
(35) Daer ’toogh bij werdt verlicht, en met gemack door siet.
Misgunt men mij die eer, noch een onnoosel yet
Onschuldight mijn bestaen: Ten minsten sult ghij seggen,
Is dese spijs soo goed, soo quaed om te verleggen,
Soo qualick opgerecht, hoe lecker inde keel,
(40) Hoe sapigh souse zijn in ’tsauceloos geheel!
Als ’t all geseght will zijn ’tsou Engelsch Ondicht wesen,
Hadd ick het niet gedicht: En wie derft Engelsch lesen?
Wie schrickt niet voor dien druck, wat schrijvens’ in ’t gemoed
Vermoorde Coninghen, als letteren van Bloed?
18. Ian.[CH1650:062]
EEN VRIJER SCHENCKENDE EEN REEBOCK AEN SYN’ VRIEND
’Kschenck u ’thert dat ghij siet, en dat ghij niet en siet:
Soo schenck ik u mijn hert, maer noch mijn hertje niet.
Rotterdam eod. 18. Ian.[CH1650:063]
(HEEL GOET)
Ian veilde m’ een zij specks, noch ongesneen en heel,
    Maer gortigh meer als veel.
    Besiet of Ian een bloed was,
’Twas heel goed swoer hij mij, ick vraeghden of ’t heel goed was.
Ib. eod.[CH1650:064]
Iean cerche son auancement
Dans l’appuij de son mariage,
Et d’un heureux commencement
Il tire un assez bon presage.
(5) A mon aduis, Iean n’est pas fou;
 Car en y appliquant sa sonde,
Il a trouué que par ce trou
Tout le monde se met au monde.
Hag. 23. Ian.[CH1650:065]
Dans ce braue Verpré tout est fort estimable,
La main, le mouuement, l’air et le contrepoint:
    Ha! qu’il seroit louäble,
    S’il ne se louöit point.
ult. (31) Ian.[CH1650:066]
A MADAME LA PRINCESSE LOUISE
Si j’estoij reuenu de mon estonnement,
Si j’estois esclairé de toute ma ceruelle,
Princesse, que j’aij veu d’une main immortelle
Faire je sçaij bien quoij, mais n’entens pas comment;
    (5) I’emploijeroij l’effort de mon raisonnement,
A faire veoir au jour, que ta vertu est telle,
Que qui la traicte à moins que de gloire eternelle,
Quoy qu’il pense fort bien te cajoler, il ment.
    Mais je ne suis plus moij, depuis le beau spectacle
(10) Du merueilleux pinceau que conduisent tes doigts,
Et, si je parle encor, ce n’est que par miracle.
    Ie resve, et sans songer à ce que je te doibs,
Phrenetique acheué, d’une sotte caresse,
Ie t’appelle mon maistre, et par fois ma maistresse.
2. Febr.[CH1650:067]
A LA MESME
Madame, excusez le Rimeur,
Quoij que son compliment vous blesse:
Car, s’il est vostre Seruiteur,
Vous deuez estre sa Maistresse.
(5) Et vostre seruiteur il est
Sans second, comme sans seconde
Ie tien que ce Pinceau vous faict
La Maistresse de tout le monde.
3. Feb.[CH1650:068]
POUR LA MESME
Si ceste main s’applique à la haute Peinture,
Le plus sçauant rougit, et s’avouë vaincu,
Et Raphaël, ce grand Singe de la nature,
S’en laisseroit mourir, s’il auoit tant vescu.

(5) Si ce Pinceau Royal prend plaisir à descendre
D’où il est reuestu de tant de majesté,
Et en s’humiliant comme pour nous surprendre,
Se cache et se faict veoir dans la subtilité,

Nature par despit se mange et se consume,
(10) De se veoir affrontée en ses plus beaux efforts,
De veoir envelopper en si petit volume
Le gros et le destail de ses plus vastes corps.

 Si donc ceste Princesse en tout sens se signale,
Et triomphe des grands comme des petits traicts,
(15) Se faut il estonner, si d’une amour esgale
Les Grands et les petits adorent ses attraits?
3. Feb.[CH1650:069]
EPITAPHE BURLESQUE DE M. SCARON POUR M. D’AUMALE,
LE SCARON TRAVESTI

Cy gist, quoij qu’il viue à Paris,
Le plus burlesque des Esprits,
Scarron, le grand auteur grotesque,
Qui a rendu Maron burlesque.
(5) I’aij menti: l’esprit n’ij est pas,
Il a survescu au trespas,
Qui n’en a volé que la male:
L’esprit s’est sauué dans d’Aumale.
5. Feb.

            -    -    -    -    -    -    -    -    -
RESPONSE PLAINTIVE ET BURLESQUE à M.r DE ZUIJLICHEM
Quoij, n’estes vous pas satisfait
Que vostre Esprit soit tout parfait
Dans le plus beau genre d’escrire,
Et tant de grands vers serieux

(5) Qui vous esleuent jusqu’au Cieux
Vous jettent ils dans la Satijre?

Vous raillez D’Aumale et Scarron;
Si leur genie n’est pas bon,
Distinguez l’Escolier du Maistre,

(10) Ne confondés pas leurs esprits,
Celuij de Scarron est sans pris
Et l’autre le voudroit bien estre.

Aumale.

            -    -    -    -    -    -    -    -    -
TOMBEAU DE L’ESPRIT DE M.r SCARRON,
A M.r D’AUMALE SUR SES BURLESQUES

Cij gist, n’en soijez point surpris,
C’est comme gisent les esprits,
L’intelligence Scarronesque
Grande motrice du burlesque.
(5) Elle fait la nique au trespas:
De son corps je n’en parle pas,
Crainte de causer du Scandale,
Ie ne sçaij s’il est mort ou non;
Mais, puis que l’ame est en D’Aumale,
(10)On peut dire, cij gist Scarron.
La Voijette.[CH1650:070]
SUR LE PORTRAICT DE FEU S. A. FAICT EN MINIATURE PAR
LA PRINCESSE LOUISE

Un Pinceau de Princesse a produict cest’ image,
Un Prince fut l’object de son traict nompareil,
Prince qui fut plus grand que n’en void le Soleil,
Princesse qui paroist toute dans son ouurage.
(5) Voy le chef d’oeuvre, et voy s’il en fut jamais faict
 Ou de plus noble main, ou de plus beau subject.
8. Feb.[CH1650:071]
Si je ne louë point cest homme qui se prise,
C’est qu’il n’a pas besoing d’autre applaudissement.
Si j’aij tort, excusez mon peu de jugement.
Ce n’est pas un mespris, ce n’est qu’une mesprise.
8. Feb.[CH1650:072]
(PAER EN PAER)
Ghij vraeght na Ian en Trijn; ’kwouw dat ghij ’t wel onthielt,
Tryn is een’ slimme Hoer, Ian is een rechte Fielt.
10. Feb.[CH1650:073]
Vous faictes donc des vers,
Et sur moij, ma Siluie!
Quitez ceste manie,
C’est le monde à l’enuers:
(5) Il vaudroit mieux vous taire,
Parmi tant de jaloux,
Et de me laisser faire
Quelque chose sur vous.
10. Feb.[CH1650:074]
C’est à tort qu’on la blasme
La bonne et belle dame
D’un certain entredeux
Qu’on dit partie honteuse.
(5) Helas! la malheureuse
N’a rien de moins honteux.
10. Feb.

            -    -    -    -    -    -    -    -    -
EPITAPHE DE M.r SCARRON à QUI DIEU DOINT
BONNE VIE ET LONGUE.
A M.rs DE ZUIJLICHEM ET DE LA VOIJETTE,
SUR L’HERITAGE BURLESQUE ET CHIMERIQUE
DONT ILS ONT VOULU REGALER M.r D.’A.

Icij gira de Scarron
Le corps qui n’est beau ni bon;
Pour l’Esprit, il se partage,
N’en deplaise au mesdisant,

(5) Ne pouuant au temps present
S’engainer d’un seul corsage
Il prendra des contenens
Qui seront tres pertinens
Pour comprendre en eux les causes

(10) De tant de gentilles choses,
Et par les secrets ressors
D’une influence parfaite
Il se vestira des corps
De Zuijlichem et la Voijette.
Aumale.
[CH1650:075]
REPRIMENDE AUX FAISEURS D’EPITAPHES POUR M. SCARRON
Scarron nous doibt la bastonnade,
Et l’on s’en facheroit à tort,
Puis qu’en prose il n’est que malade,
Et en Rime il est desià mort.

(5) Une insolence nous enijvre
Qui seroit punie aux enfers,
 Qu’un homme que les vers font viure
Nous allions le tuer de vers.

Pauure malade de la Reine,
(10) Est-ce là le beau lenitif
Que l’on t’ordonne dans ta peine
De te veoir enterré tout vif?

Messieurs, messieurs, laissons l’en vie
Dans ses doctes calamitez,
(15) De qui la seule maladie
Vault plus que toutes nos santez.

Car en fin, nous auons beau dire,
Beau rimer et beau discourrir:
Qui est-ce qui peut desconfire
(20) Un homme qui ne peut mourir?

Si sa chair eust esté mortelle,
Il y a desià bien dix ans
Que tant de mal qui le bourrelle
Eust preuenu les mesdisans.

(25) Et pour l’esprit, quelle apparence
Que, celeste et surnaturel,
Comme sa muse et sa science
Son estre ne soit immortel?

Que si jamais le temps arriue
(30) Que cest esprit las de ce corps
De sa societé le priue
Et le laisse parmi les morts,

Aille de la Metempsijchose
Comme le Ciel l’ordonnera,
(35) En quelque part qu’il se repose,
Son lustre le descouurira.

Et lors, Seigneurs Epitaphistes,
Le partage en sera humain,
Catholiques et Caluinistes
(40) Tous ij pourront faire leur main.

Comme vous voyez que la flame
Sans perdre peut tousiours donner,
Chascun trouuera dans cest’ Ame
De quoij son Ame enScarronner.

(45) Au moins soyons en hors de peine
Et ne nous liurons plus d’assaut,
Quand, pour trois, nous serions douzaine
Nous en aurons ce qu’il nous faut.

Dieux, cependant je vous demande
(50) Que ce Scarron que j’aijme tant,
S’il est tenu mort en Hollande
En France soit tenu viuant.
14. Feb. uno sp(iritu).

            -    -    -    -    -    -    -    -    -
A MONSIEUR DE ZUIJLICHEM SUR SA REPRIMENDE
Pour vos beaux vers je les admire
Mais ce n’est pas mon sentiment
De traiter serieusement
Vn homme qui nous fait tant rire.


            -    -    -    -    -    -    -    -    -
AU MESME PAR AUTRE AUTHEUR
Bien loin de trouuer a redire
A vostre dernier sentiment
Ie crois qu’il ne fault nullement
Se jouer de Scarron, lors qu’on sçait son martire.
Aumale et la Voijette.
[CH1650:076]
A MAD.LE CASEMBROOT, POUR DEUX TESTES DE MORES,
ENCHASSéES DANS DES ESCAILLES DE CRABBE

Logez, s’il ne vous incommode,
Ces beaux visages de Sabbat,
Puis qu’aussi bien et leur Rabat
Et leur dentelle est à la mode.

(5) Ce sont Mores qui par naufrage
Ayans perdu tout leur atour
Ont retrouué sur le riuage
De quoij se parer pour la Cour.

Si la mascarade est trop sotte
(10) Pour vous en donner du plaisir,
Au moins elle pourra seruir
Pour enuoijer coucher Charlotte.
15. Feb.[CH1650:077]
(GRAFSCHRIFT)
Hier leit een mann in d’ass
Soo gierigh all syn leven,
Hij wouw den geest nauw geven,
Om dat het geven was.
16. Feb.[CH1650:078]
(EEN BLINDE)
Ick seid’ een’ blinden mann, die mij sprack van betalen,
Sondaghs of Manendaghs moght hij ’tgeld komen halen.
Hij antwoorde bedroeft, dat quam niet wel te pass
Voor dien het nemmermeer noch Sonn noch Maen-dagh was.
18. Feb.[CH1650:079]
EPISTRE BURLESQUE A MADAME LA PRINCESSE DE HOHENZOLLERN
M’ENVOVANT DEMANDER L’EXAMEN DES ESPRITS DE IUAN
HUARTE DOCTEUR ESPAGNOL

Quel est ce liure, ma Princesse,
Que vous me demandez si fort?
Permettez moy que je ne cesse
De vous dire, Vous auez tort.

(5) Vous, qui sçauez de toutes choses
Tout le dehors et le dedans,
Toute la nature et les causes
 Qu’en peuuent rendre les sçauants,

Voudriez vous bien me faire croire,
(10) Qu’un liure soit assez bien faict,
Pour vous occuper la memoire
De ce qu’il a de plus parfaict?

Ostez moij de la fantasie
Ceste suspecte humilité;
(15) Il ij a de la modestie
Qui donne dans la vanité.

Ie vous declare glorieuse,
Quoy que fort de vos seruiteurs,
Si vous faictes la curieuse
(20) Du plus celebre des auteurs.

Ne descendez donc pas du throsne
Où vos merites vous ont mis,
Pour vous abandonner au prosne .
D’un Examinateur d’Esprits.

(25) Laissez le là dans son escole
Parmi ses pedans d’escoliers.
Toute la sagesse Espagnole
Ne vault pas vos petits souliers.

Ie dis, vos petits pieds Madame,
(30) (Ce n’est qu’un faux pas que je faijs)
Ie vous le jure par mon ame,
Car vous les auez trop bien faicts.

Apres tout, je cognoij ce liure;
Et veux bien que les justes Cieux
(35) Ne me laissent plus guere viure,
S’il vault la peine de vos yeulx.

Mais je respondraij d’une chose,
Que si la mode reuenoit
Du temps de la Metamorphose
(40) Et en un Liure vous tournoit,

Ce Liure qui vous inquiete
Seroit bien le moins leu de tous,
Et tout braue homme et tout grand Poete
Voudroit n’estudier que vous.

(45) Aussi je vous donne parole
Que de jeusne ou vieux, par ma foij,
Il n’en viendroit point à l’escole
Qui fust plus diligent que moij.

Que cest’ Estude seroit belle,
(50) Et cest apprentissage beau,
Soit de jour, soit à la chandelle,
Soit de nuict mesme, et sans flambeau!
 
I’en alloij dire dauantage:
Mais on n’ose de bout en bout
(55) Se faire entendre (et j’en enrage,)
Mesme aux femmes qui sçauent tout.
18. Feb. uno sp(iritu).[CH1650:080]
A LA MESME AVEQ LES EPITAPHES DE SCARRON ET LEUR SUITTE
Madame, vostre patience
Vous a perfidement trahi,
Vous en auez en conscience
Tant que j ’en suis tout esbahi.

(5) Voicij que c’est donq d’estre bonne:
L’impudence n’a point de bout:
Des qu’une femme s’abandonne,
On oze luij demander tout.

Souffrez que je vous persecute
(10) D’un quart d’heure de passetemps:
Si la visite s’execute
Qu’il y a dix jours que j’attens,

(Ie di que mes tableaux attendent,
Car, pour moy, je ne l’attens pas)
(15) Ces Princesses, qui tout entendent
Et tuent tout par leurs appas,

Verront bien d’autres vers pour rire
Et qui, malgré leurs belles dents,
Leur feront avouër et dire
(20) Que c’est un mestier que j ’entens.

Voijons donc si vostre courage
Vous portera jusques chez moij,
Desjà ma sotte Muse enrage
De vous en dire le pourquoij.

(25) Mais je suis homme et elle est femme:
Trijntje Cornelis obeÏt,
Et se tait mieux qu’aucune dame
De ce que son marij luij dit.
21. Feb.[CH1650:081]
EPITAPHE DE LA COMTESSE DE BARLAIJMONT. A LA REQUESTE DE LA
PRINCESSE DE HOHENZOLLERN. SONNET

La vielle Barlaymont honore ce Tombeau.
    N’attendez point, Passant, que le beau charactere
    De ses hautes vertus, qui rempliroit la sphere
    De la Terre et du Ciel, paroisse en ce Tableau:
(5) Suffise, qu’il ne fut jamais rien de si beau,
    Suffise que jamais la Parque plus seuere
    Ne lança contre nous plus d’injuste colere,
    Qu’en couppant le filet de ce noble fuseau.
Si jamais un Cesar fut digne de la gloire
    (10) De mourir sur ses pieds, le jour de sa victoire,
    Sans fremir, sans gemir, et sans qu-il ij parust;
Barlaijmont en fut digne; et l’eust faict à son aize:
    Mais, pour l’honneur du sexe, elle se mit en chaize,
    Disposa son Esprit à partir, et mourut.
uno sp(iritu). 24. Feb.[CH1650:082]
ANDER
Wijs en Soet, Kloeck en Vroom, Oud, Vrolijck en Gesont,
Soo leefde, die hier light, en soo stierf Barlaijmont;
Seght niet, de fraeijste vrouw die oijt was van haer’ jaren,
Van all de jaren, seght, die komen, en die waren.
25. Feb.[CH1650:083]
A MADAME LA PRINCESSE D’HOHENZOLLERN
En fin, ceste Comtesse, où tout trouvoit son compte,
Le Prince, le Subject, le Couvent et la Cour,
D’une mort, quoy que tarde, à vostre aduis trop prompte,
A passé du mortel au Celeste sejour.

(5) Et vous pleurez, Princesse, et toute l’eloquence,
Tout le dernier effort d’amis consolateurs,
Taschants de vous donner tant soit peu d’allegeance
Ne sçauroit vous sauver une goutte de pleurs.

D’ou vient ce, pensez-vous, qu’on ne void que vos larmes,
(10) Qui semblent satisfaire à ce debuoir pour nous?
C’est, que considerants vos vertus et vos charmes,
Nous voijons reuenir ceste Comtesse en vous.
25. Feb. uno spir(itu).[CH1650:084]
Iamais la cruauté de la Parque meurtriere
Ne fit plus justement rire les mesdisans:
Elle a creu triompher d’une jeunesse entiere,
En tuant une vielle à septante et dix ans.
25. Feb.[CH1650:085]
A MONSIEUR D’AUMALE S’ESTANT BATTU EN DUEL
En fin d’Aumale, cher Amij,
Est ce le tour d’un homme habile
(Pardonne moij si je mesdij)
D’auoir si mal changé de stile
(5) D’auoir tourné le miel en bile,
Pour satisfaire à un defij,
Qui chez l’Eglise et le Concile
Chez l’Alcoran et l’Euangile
Par tout le monde est au decri?
(10) Escoutte ce que j’en escris
Au Parnasse, le mont joli,
d’Où tu reçois tant de caresses.
Si tu trouues que j’aij failli,
Ie souffriraij que tu me fesses
(15) L’oreille d’un beau dementi,
Au tribunal de nos Princesses.
Voijci donc ce que je leur di.
    Pere Apollon, et vous Deesses,
Qui cest enfant auez nourri
(20) Et le traictez de fauori,
Estants son maistre et ses maistresses,
Qu’il soit vostre escolier aussi,
Ramenez le moij dans l’escole.
Car vous voijez comme le drole
(25) Faict l,entendu et le hardij,
Comme il oublie son vieux role,
Comme il se perd, comme il viole
Vostre grammaire sans souci,
Et a l’esprit si estourdi
(30) De male rage soldatesque,
Qu’il ne distingue plus quasi
(Car, quasi, vault ce que vault, presque,)
Le Burlesque du Bourrellesque.
Voys tu, D’Aumale, cher ami,
(35) Ce n’est que furie à demi
Que pour encor mon coeur exhale,
Ce n’est que de la poudre icij
Dont mon pistolet te regale.
Quand je te sçauraij bien gueri
(40) Du trou qu’on t’a faict dans ta male,
Ie te rendraij bien esbahi
De me le veoir charger à bale.
1. Mart.[CH1650:086]
POUR LA PRINCESSE D’HOHENZOLLERN
Une Dame de grand sçavoir,
Tant que Dame en sçauroit auoir,
Faict un excellent tintamarre
Snr le Luth et sur la Guitarre,
(5) Mais m’en refuse tout à plat,
Disant que son vilain rabat,
Qui luy descend, selon la mode,
Dessus les coudes, l’incommode.
Le pretexte est fort specieux,
(10) L’excuse bien estudiée;
Elle ne jouë jamais mieux
Qu’apres s’estre deshabillée.
2. Mart.[CH1650:087]
LE PARIS TRAVESTI. DISCOURS BURLESQUE
SUR UNE VISITE DE MESDAMES LOUISE ET SOPHIE
PRINCESSES PALATINES ET DE LA PRINCESSE
D’HOHENZOLLERN

Une Excellence et deux Altesses,
Comme qui diroit, trois Princesses,
L’apresdinée d’un beau jour
Me sont venu faire la Cour.
(5) Pour appliquer la glose au texte,
Mes tableaux furent le pretexte
De la visite: mais au fonds,
Voyci ce que nous en croijons;
Pour autant que j’ij pû comprendre,
(10) Chascune eust bien voulu apprendre,
Quand un Roij en auoit le choix,
Qui seroit la Reine des trois?
Decideraij-je la querelle?
Si j’auoij l’ame maquerelle,
(15) I’en diroij mes beaux sentimens:
Mais si l’une disoit, tu mens,
Et l’autre, Seigneur, tu t’abuses,
I’auroij beau jurer par les Muses,
Par les Graces, par tous les Dieux;
(20) Elles me pocheroijent les yeux,
Et quelque coup d’esgratignure
Seroit la plus douce blessure
Dont on me recompenseroit.
Un bon fat s’ij engageroit;
(25) Mais je n’aij garde de produire
Ce qui ne pourroit que destruire
Ma chere reputation
D’auoir de la discretion.
    Voyci toutefois ma sentence:
(30) I’aij veu chez moij, au moins je pense
D’auoir veu dans mon Cabinet
La ressemblance ou le pourtraict
De trois Deesses si esgales,
Et de vertus si corriuales,
(35) Que si Páris, le beau garçon,
Que prit Venus au hameçon,
Quand, luij monstrant son corps d’yvoire,
Elle luij escroqua la poire,
(Ie dis, la pomme, excusez moij,
(40) La Rime m’a donné la Loij,)
S’il estoit, dis-je, en ceste presse,
En hesitant, de fesse à fesse,
A qui donner la Pomme d’or,
Personne ne l’auroit encor.
(45)     Pour reuenir à ma sentence,
Moij qui n’aij jamais veu la France,
Voij ce que j’en prononcerois,
Si j’entendois mieux le François.
Ie diroij. l’oseraij -je dire?
(50) Sera ce pas donner à rire
A la friande nation,
Qui regne dans l’expression
Du merite des belles choses,
Dont les paroles sont de roses,
(55) Et les pensées sont de musc?
(Donnez moij une Rime en usc,
Ie paracheueraij mon prosne.)
N’importe. montons sur le throne
Et prononçons le grand arrest.
(60) Qu’aij je veu dans mon Cabinet?
I’aij veu. Helas! le poil m’herisse,
Soit de la crainte du supplice,
Ou de peur de me veoir joué
D’auoir trop, ou trop peu loué.
(65) Iraij-je donc seruir de fable,
Pour d’un Trió si adorable
Auoir faict la distinction?
Miserable condition
D’un Iuge qui ne sçait que dire!
(70) Ne pourroij-je pas m’en desdire?
Non, c’en est faict; il n’en faut plus;
Tous ces destours sont superflus:
Prononçons. Donnez audience,
Princesses, et fort grand silence.
(75)     O le miracle que j’aij faict!
I’aij mis la langue hors de caquet
A trois femmes, plus eloquentes
Que toutes mes Soeurs et mes Tantes.
    Mais, ma Sentence, où estes vous?
(80) I’aij beau importuner les poux,
I’aij beau m’esgratigner la teste,
Plus je cours, et plus je m’arreste.
Toutefois le chemin est beau.
Deussaij-je passer pour un veau,
(85) Prononçons. Escouttez, Princesses,
Ie dis auoir veu trois Deesses
En effet, ou en vision.
    Encor autre confusion,
Trois Deesses en une chambre,
(90) Qui me l’ont parfumée d’Ambre!
Trois Deesses! et moij, mortel
M’en rendra juge criminel!
Ha! Iurisconsulte de verre,
Tu ferois bien mieux de te taire
(95) Que de profaner sottement
Ce qui passe tout jugement.
    Mais en fin, Deesses sont femmes,
Et toutes femmes ont des ames,
Et toutes Ames de l’ardeur
(100) En chose où il ij va du leur.
N’abusons plus de leur silence:
Dieu sçait si ceste patience
Pourroit durer jusqu’à demain;
Mettons leur le marché en main
(105) Et prononçons: I’en cognois une,
Qui d’une chicane importune
A soustenu tous les tourmens
En plus de trente euenemens,
Et n’a jamais baissé la veuë
(110) De crainte de se veoir vaincue,
Dont elle est faicte à tout reuers
Des accidens de l’Vniuers,
Et comme elle est victorieuse,
(S’entend de sa partie, honteuse)
(115) Elle est hors d’apprehension
Mesmes de la Reuision.
    Or sus, or çà, prenez vos chaires,
Mes Dames, et sortons d’affaires.
Ie dis, Chaires, non Tabourets;
(120) Car vous sçauez comme icij pres
La chaude Tabouretterie
A mis grands Cus en grand’ furie,
Et je pretens qu’un Tabouret
N’interrompe pas mon Arrest.
(125) Mais je pretens bien dauantage,
Premier que mon Arrest j’engage,
Ie pretens que, tel qu’il sera,
Chacune s’en contentera;
Ie pretens que de ma Justice,
(130) Moy qui ne reçoij point d’espice,
Nij present de corruption,
L’on tienne la decision
Non pas du grand nombre de celles
Qui font surviure les querelles
(135) De siecle en siecle et au delà;
Mais de celles qui d’un Holà,
Et d’un Holà de robbe rouge,
Veulent que le vaincu ne bouge,
Non plus que s’il auoit vaincu:
(140) Et des asteure pied au cu
A tout Appel de longue haleine
Qui pourroit illuder ma peine.
    Ma peine, helas! j’ay dit le mot:
Car j’en aij tout autant qu’un sot
(145) Qui tient le Loup par les oreilles.
Voyez vous mes jouës vermeilles,
I.e sang m’en monte jusque là,
Et ne sçaij quel diable il ij a,
Qui se proumeine sur ma langue
(150) Et m’ij embrouille ma harangue.
    Ne t’en deplaise toutefois,
Monsieur le diable, à ceste fois,
Ie desgobille ma sentence.
Au moins, mes Princesses, je pense
(155) Que vous le voulez bien aussi.
Voire, et que feriez vous icij,
Si ce n’estoit pour veoir conclure
Une cause qui tant vous dure?
    Mais bien, que feriez vous icij,
(160) Si vous auiez le coeur transi
Comme il me tremble soubs le busque?
Ie n’en voy pas une si brusque
Qui ose dans un tel destroit
Me dire ce qu’elle feroit.
(165) Mais pour vous produire en franchise
La verité toute en chemise,
Ou sans chemise (car on dit
Qu’elle ne souffre point d’habit,
Et que, pour estre par trop nue,
(170) Elle n’a peu estre receuë
Au Cercle où par dernier Arrest
Elle a perdu le Tabouret:
Iusque là que la pauure Dame
Y est rendue si infame,
(175) Que femmes, par raison d’estat,
N’en parlent non plus qu’au Sabat:)
Pour donc la verité vous dire,
Ie voij, en vous voijant soubsrire,
Que si vous estiez où je suis,
(180) Ne pouuant, ce que je ne puis,
Ne pouuant contenter parties
Toutes esgalement cheries,
D’un Arrest, qui ne feroit rien
Que ce que faict le Chat au Chien,
(185) Ou ce que font Chiennes à Chattes,
Vous vous en laueriez les pattes.
    Ie croij que vous auriez raison.
Adieu Minerue, Adieu Iunon,
Adieu Venus, Triò d’eslite,
(190) Car voilà ma sentence dite.
I’ay faict le mestier de Paris.
Si je ne vous aij pas appris
La Belle, la Riche et la Sage
Chascun entend son personnage.
(195)     Faict à la Haije sans remparts,
Le deux et le troisiesme Mars,
L’année mil six cens cinquante.
Qui gaigne le proces, s’en vante.
Unico impetu 2 1/2 horulis nocturnis (9. Feb.)[CH1650:088]
à MADAME LA PRINCESSE DE HOHENZOLLERN,
PARTANT DE LA HAIJE

Adieu, Princesse, Adieu, Marquise,
Adieu, Comtesse vanden Bergh.
Tout beau, ma muse s’est mesprise;
Qui, diable, rimeroit en erg?
(5) Mais n’importe de Rime ou Prose,
I’aij tant rimé ce mois entier,
Qu’en verité je me propose
De n’en salir plus de papier.
    Voyci donc le bout de mon compte,
(10) Compte si long, si ennuijeux,
Que, ma foy, j’en rougis de honte,
Et n’en ose leuer les yeux.
Emploije ta douceur, Madame,
Exerce toute ta bonté,
(15) Pour pardonner à un infame
Qui a trop faict de l’effronté.
Si j’aij porté la teste haute,
Faisant du Poete plus que tous,
Ie vien t’en detester la faulte,
(20) Et la deteste à deux genoux.
    Ma grace est elle interinée,
Feras tu seeller mon Pardon?
Ha! ma cause est desesperée,
En fuijant, elle dit que non.
(25) Ie voy son visage en colere.
Que dis-je, je ne le voy plus;
Elle me laisse au vitupere,
L’esprit troublé, les sens confus.
Foin de la Muse et de la Rime,
(30) Qui me procurent ces malheurs;
Apollon, si plus je t’estime,
Si je porte plus tes couleurs,
Si plus je monte à ton Parnasse,
A ta fontaine aux sottes eaux,
(35) Si ceste plume j’embarasse
En burlesques ou en Rondaux,
Ie souffriraij que l’on me Berne
Tant que pourroit un limaçon
Se proumener d’icij à Berne,
(40) Et de Berne jusqu’au Iapon.
    Mais elle s’en va, l’offencée,
Elle est soubs voile, elle est en mer,
Elle est partie, elle est passée:
De tout ce qui l’a pû charmer,
(45) Iusqu’aux Deesses Palatines,
Iusqu’à Venus, jusqu’à Pallas,
Ces deux merveilles assasines,
Qui tuent tout de leurs appas,
Iusqu’à la Majesté du monde
(50) La plus digne de gouuerner
Toute la Terre et toute l’onde
Rien ne la peut faire tourner.
Elle se mocque de la Haije
Ce beau village sans esgal,
(55) Elle s’offense, elle s’effraije
De la Comedie et du Bal.
Ses beaux petits pieds nous l’enleuent,
Le Voorhout ne les verra plus.
Nos Allées, nos Bois en resvent,
(60) Et ces grands Tillieux si touffus
Ont de la peine à bien comprendre
D’où leur vient tout ce mauuais temps,
Qui les empesche de reprendre
La belle robe du Printemps.
(65) Reines, Princesses, Bois, Allées,
Bal, Comedies de grand prix,
N’accusez point les destinées,
C’est moij qui cause ce mespris;
A moij la peine et le supplice:
(70) Elle veut tousiours vous aimer;
Mais elle fuit, et faict justice,
Pour ne m’entendre plus rimer.
4. Mart. uno spir(itu).[CH1650:089]
INVECTIVE BURLESQUE AU SUJECT DE LA TEMPESTE
QUI SURPRIT MADAME LA PRINCESSE D’HOHENZOLLERN
à SON VOIJAGE DE LA HAIJE à BERGHE

Voilà que c’est de fuÏr la Rime,
Les Comedies et le Bal,
Les bons amis et leur estime,
La Musique et le Carneual:
(5) Voilà que c’est d’auoir la vie
A grand marché, à tous hazards,
De brauer toute la furie
Du terrible Belier de Mars:
Voilà que c’est d’estre indiscrete
(10) Iusqu’à mespriser le Verhaut;
Nous voilà prins de la Tempeste
A la merci du fier Escaut:
Nous voilà sur le bord des Sables
A quatre doigts près de la mort,
(15) Si deux Ancres et plus de cables
Ne vont rompre les déz au Sort:
Nous voilà, les deux mains leuées
Au miserable, Sauue nous.
Nous voilà les cuisses mouÏllées
(20) D’un pied par dessus les genoux.
    Rimons, de par les neuf Diablesses
Qui font Sabat sur Helicon;
Rimons, de par les dixhuict fesses
Que gouuerne Maistre Apollon:
(25) Frappe, Estalon de forte esquine,
Pegase, beau Napolitain,
Ouure du pied une rauine
Qui courre tant qu’il soit demain:
Prestons la main aux Destinées,
(30) Pour perdre ce qui veut perir;
Mesle ton eau douce aux salées,
Et meure ce qui veut mourir:
Verse de l’encre dans ma plume
Tant qu’elle en puisse regorger,
(35) Tourne ton miel en amertume
Capable de tout esgorger:
Rimons, et la tuons de Rime
Ceste Marquise et son Senat,
Faisons les tous paijer son crime
(40) Iusques dedans son Marquisat.
Inspirez moy comme Ventouse,
Filz d’Aeole, fils du BrouÏllas,
C’est peu de quatre, soyez douze,
Pour deschirer voiles et masts:
(45) Souuenez vous du bel orage
Que procura Dame Iunon,
Quand maistre Aenée fit naufrage
Pour auoir dupé la Didon:
Bien que la chance soit tournée;
(50) Telle vengeance à tel despit;
Femme faict ce que fit Aenée,
Nous faisons ce que Femme fit.
Souffle, beaux fils bouffi, Borée,
Contre Midij, contre Leuant.
(55) Gele et tue, Bize glacée,
Toute la douceur du Ponent:
Faictes moy bien le Diable à quatre,
Chantez ce qu’on chante aux Enfers;
Une Princesse opiniastre
(60) N’a d’oreille qu’à vos concerts.
Pren ton masque, bel oeil du Monde;
Si tu ne veux tourner le dos,
Habille toij de la rotonde
Qui faict trembler les matelots.
(65) Couure ton front de ta sotane,
Belle inconstance de la nuict,
Quitte ton Ciel, dame Diane,
Pour ta chasse, ton cher deduict.
Esteignez toutes vos chandelles,
(70) Vous de l’illustre Legion:
Qu’il ne reste de vos prunelles
Que la fureur de l’Orion:
Qu’il ne reste plus sur la Terre
Autre lumiere, autre flambeau,
(75) Que la foudre, qui trop esclaire
Le Pilote de ce vaisseau.
Tonne, Iupin, à la grand’ barbe,
Roule ton Carosse d’airain,
Faij luij taster de ta Rheubarbe
(80) A la desgoustée et son train:
Purge le Ciel et ses entrailles
Comme tu doibs au mois de Mars;
Pousse, comme quand tu chamailles
Contre Typhon et ses pendards.
(85) Arme toij, Nature l’antique;
L’Espingle n’est plus de saison,
N’applique plus que fers de Pique
A ta Coiffe et ton Chaperon:
Ceinte d’horreur et de desordre
(90) Bouleuerse tous tes ressorts;
S’il te reste une dent à mordre
Preste l’à tes derniers efforts;
Deschire tout, Mouschoir, Chemise,
Corps de juppe, Bas et Calçons,
(95) Pour faire enrager la Marquise
Enrage en cent sottes façons.
Rime, apres tout, car c’est tout dire,
Si, peut estre, tu te cognois
Dans ce graue mestier d’escrire
(100) Le vers Burlesque en bon Francois.
Rime Tempeste sur Orage,
Rime Neptune sur Tritons,
Accable la de tripotage
Celle que nous persecutons.
(105)     Car, en fin, si le Pere Aeole
S’amuse à d’autres passetemps,
Si ses quatres enfans à l’Escole
Estudient les Rudimens;
Si Phoebus par incontinence
(110) S’est leué de trop grand matin,
Pour culbuter (par reuerence)
Quelque eschauffée de putain;
Si Diane, la vagabonde,
Lasse de lasser les grands Chiens,
(115) Quitte la Terre et sort de l’onde,
Pour se prester aux Magiciens;
Si Medmoiselles les Estoiles
Que j’aij requises de dormir
S’esveillent de dessous leurs voiles
(120) Qu’emporte Monsieur le Zephijr;
Si le grand maistre des Orages,
Messire Orion, le hargneux,
Quitte le Ciel à ses deux pages,
Pour n’ij faire que les doux ijeux;
(125) Si Iupin, le trop debonnaire,
Descendu de son char d’airain,
Nous en refuse le Tonnerre,
Et se laisse implorer en vain;
S’il manque de Bale et de Poudre,
(130) S’il declare son magazin
Espuisé d’Esclair et de Foudre,
Comme sa caue l’est de Vin;
Et si, Nature ma grand’mere,
Tu protestes aueq les dens
(135) Auoir perdu rage et colere,
Et ne fais plus de mal aux gens;
Si toute ma Magie est vaine,
Si tout m’abandonne à la fois;
Si Terre et Ciel me laisse en peine,
(140) Tout faisant visage de bois:
Reste mon Bordel de Parnasse,
Reste ma Troupe de Putains;
Muses, que tout le monde embrasse,
C’est à vous que je tends les mains:
(145) Soyez moy trouppe de reserue,
Auxiliaires, vieulx soldats,
Armez moy de quinte et de verve
Et ne vous en desarmez pas.
Donnez moy Stances diaboliques,
(150) Sonnets sonnants comme mousquets,
Satijres longues comme Piques,
Epigrammes comme Stilets;
Epitaphes, au bout du compte,
Aigres, burlesques, mesdisans,
(155) Bons interpretes de la honte
De tous passez à tous passans,
Tombeaux anticipez, eloges,
D’hommes enterrez et viuans,
Qui, comme bonnes Horologes,
(160) Ne disent rien entre les dents.
    Armé de ce fier equippage
Ie ne veux plus d’autres renforts;
Pour auancer un beau naufrage,
Nous nous trouuerons assez forts.
(165) Mais ce naufrage, mes Commeres,
Que je pretens de procurer,
N’est pas de ceux dont les coleres
Se deschargent dessus la Mer:
Toute autre Mer, autres Tempestes
(170) Enuahiront le Marquisat,
Mer de Burlesques, Mer de Poetes
Mettra dans Berghe le Sabat.
C’est trop de pitié, trop de grace,
De faire mourir les ingrats;
(175) Le condamné par contumace
Doibt perir et ne mourir pas.
Va, Princesse, la vie sauue
C’est de quoij je te puniraij,
Pour te chastier je te sauue,
(180) Ton supplice est dans mon delaij:
Ie te reserue à ma furie,
Ie veux que d’icij à trente ans,
S’il me reste trente ans de vie,
Tu sois le morceau de mes dents;
(185) Mes dents burlesques, mes machoires,
Ma langue affilée de Vers,
Mes satijres diffamatoires,
Mes calomnies de trauers,
Mes. I’en diroy bien dauantage,
(190) I’en aij bien d’autres sur le coeur;
Mais c’est assez pour un naufrage;
A nouueau jour nouueau malheur.
Sache, pour ta leçon finale,
Que, si tu n’es perie en Mer,
(195) Malgré le Diable et sa cabale,
Tu m’entendras tousiours rimer.
12. Mart. Hagae.[CH1650:090]
IX SEX FASTORUM LIBROS A CLAUDIO BARTHOLOMAEO
MORISOTO SUBSTITUTOS

Ergo opus implesti quod nec Iouis ira, nec aevum,
    Nec perimet triplex Parca, nec ignis edax:
Omnia dixisti; constat sua gloria Fastis,
    Nulla suo non est sidere sacra dies.
(5) Una deest; quae te nascentem magna dierum
    Nasoni potuit substituisse tuo.
Insere te Morisote tuos Romane Quirites
    Inter; inexpletum te sine Carmen hiat:
Illa tuis laudem Fastis adscribet, honorem
(10)     Illa dies, quem non destruet ulla dies.
13. Mart.[CH1650:091]
IN MORTEM RENATI CARTESIJ
Occidit accenditque diem Titania Lampas:
    Cynthia dat Coelo quod negat atra iubar:
Nocte micant quae mane lauantur in aequore Stellae,
    Phosphorus Eoum sidus et Occiduum est:
(5) Humor humum tegit et siccae reteguntur arenae,
    Unda per alternas itque reditque vices:
Semina putrescunt, quo de putredine truncus
    Exeat et folijs Arbor opaca nouis:
Denique, si qua fides Arabi est, in morte renascens
(10)     De proprio quaedam fomite surgit auis.
Circulus est Natura: labant robusta, resurgunt
    Lapsa, reuiuiscunt mortua, sicca virent.
Hei mihi! quod rerum series, quod publica Mundi
    Deficis in solo regula Cartesio.
(15) Cuncta renascentur quae nunc cecidere; Renatum
    Nulla renascentem saecula restituent.
15. Mart.[CH1650:092]
EPITAPHIUM
Cartesius jacet hic; jacet aeternumque jacebit
    Victima Cartesio victus Aristoteles.
eod.[CH1650:093]
Daer leijt een Vrij’er in dit Graf,
Die weinigh om syn sterven gaf
Al voeghden hij noch wel in ’t leven.
Dat heeft den Hemel hem gegeven
(5) Diep inde zestigh met verstand:
Daer liep wat van S.t Annen onder;
Maer ’twas in hem voor all geen wonder,
Hy was Heer van S.t Anneland.
16. Martij quo die circa septimam vespertinam obijt.[CH1650:094]
DU LATIN
L’illustre Dieu du jour allume son flambeau,
Le laue dans les flots et l’en tire plus beau:
Le bel Astre inconstant, qui tousiours se partage,
Demasque tour à tour et masque son visage:
(5) Les Brillants eternels qui font rire les Cieux,
Aveugles à Midij, sur le soir ont des ijeux:
Phosphore, auantcourreur du Soleil qui le tue,
Reuit, pour annoncer la Nuict et sa venue:
L’onde couure le sable et le découure aussi,
(10) Le reflus faict de là ce que le flus icij:
La graine se pourrit, quand de sa pourriture
Un tronc d’arbre s’engendre et toute sa verdure:
Voire, s’il nous en vient de fideles rapports,
Vn bel oiseau renaist des cendres de son corps:
(15) La Nature est un cercle, où le puissant succombe,
Le fané reuerdit, le mort sort de sa tombe.
Belle succession, helas! beau reglement,
Tu ne viens pas à bout d’un homme, seulement,
Homme digne entre tous, digne sur toutes choses
(20) De l’immortalité de tes metamorphoses:
Tout s’en va, tout reuient: Mais, miserable Mais!
Mon unique René ne renaistra jamais.
17. Mart.[CH1650:095]
(IAN OP ’T UYTERSTE)
Ian light en wacht een’ Coorts daer hy niet tegen magh,
Flus is ’t syn quaden dagh en daer met goeden dagh.
18. Mart.[CH1650:096]
STANCES MIJ-BURLESQUES SUR LA MORT DE MONS.r DESCARTES
Philosophie, faux semblant,
Vielle, masquée de fallace,
Qui le pauvre Escolier tremblant
N’enseignes qu’à mentir un peu de bonne grace.

(5) Sotte Amazone, qui combats
En fuijant, comme font les Parthes;
Reuien à tes faux attentats,
Triomphe à la mal heure; il n’est plus de Descartes.

Empaulme sur la Verité;
(10) Ton fleau gist dans la sepulture,
Le Monde ingrat a merité
De retomber encor dedans ton imposture.

Dupe le foible et l’ignorant
De tes soupples eschappatoires,
(15) Faij que le faux et l’apparent
Passent impunément pour veritez notoires.

Attrappe la credulité
Des ames lasches et seruiles,
Faij que ton langage affetté
(20) Estonne la campagne et tonne dans les villes.

Vends tes Chimeres à grand prix,
Estale ton beau sortilege,
Ensorcele les forts esprits
Du galimatias de ton sacré College.

(25) Estourdi les de tes grands mots,
De Facultez surnaturelles
Forme dans le cerveau des sots
Essences, Ens, non-Ens, formes substantielles.

Ta Theriaque est de saison;
(30) Habille toy de paraboles,
Debite Rime pour Raison,
Ton Ange destructeur te quitte les Escoles.

Cite tes charlatans barbus,
Tes Platons et tes Aristotes,
(35) Repais de leurs friands abus
Tes Asnes, et leur fay littiere de leurs crottes.

Porte ton insolent minois
Où ta prosperité le porte;
La Republique est soubs tes Loix,
(40) Pompée est renuersé, la bonne cause est morte.

Piaffe parmi tes escadrons,
Dans tes campagnes de Pharsale,
Desespere tous les Catons;
Il n’est point de poison que le vaincu n’auale.

(45) Le poison que doibt essuijer
Ce qui survit à ta victoire,
C’est de ton vin trouble et grossier,
Qui brouÏlle les esprits et creue la memoire.
 
Tourne la veuë toutefois
(50) Imperatrice chimerique;
Si, peut-estre, tu n’apperçois
Des Brutes minutans la Liberté publique.

Ie t’auise que le Phoenix
N’est pas si mort dedans sa cendre,
(55) Qu’il n’en renaisse des petits
Qui iusqu’en ton senat te sçauront bien surprendre.

Pompée n’est pas si defunct
Qu’il n’en reste quelqu’ estincelle;
La Parque n’a faict qu’un emprunt
(60) De ce qui reuestoit sa belle Ame immortelle.

Son beau feu s’est communiqué
Comme un autre Soleil sur terre:
S’il t’a discretement piqué,
Ses soldats ont de quoij te faire forte Guerre.

(65) Va commander à tes supposts
D’apprester ta pompe funebre;
Aussi bien tous les plus disposts
Ne te defendront pas des coups de nostre Algebre.

En vain tu rempras à genoux
(70) Au Ciel, au Soleil, à la Lune;
Toute la Nature est pour nous,
Et nous en deferons Cesar et sa fortune.

La plenitude du Chaos,
Tout le verd, le sec et l’humide,
(75) De par nous te rompra les os,
Quand tu n’auras recours qu’au vain secours du Vuide.

Nous sçauons ce que c’est du feu,
De la flame et de ses bricoles,
Et de sa rage: Vertu bleu,
(80) Comme nous en irons embraser tes Escoles.

Les Metaux sortiront du creux
De leurs tenebres sousterraines,
Et nous conjurerons ces Preux
De dessous les cachots des Sources des Fontaines.

(85) L’Or sera de l’Arriereban,
Pour souldoyer nostre Milice,
Les Riuieres et l’Ocean
Accourront au debuoir de nous rendre service.

Les Forests se prosterneront
(90) Pour l’equippage de nos Flottes,
Et quand ces Flottes vogueront,
Nostre Aymant ij viendra conduire nos Pilotes.

Nos Braues et leurs Passions
Rendront les tienes interdites,
(95) Et tes poltronnes legions
N’en seront pas plus tost veuës que desconfites.

Le Froid, la Neige, les Frimas,
Les feux follets dans les bruijeres,
Ces gens que tu ne cognois pas,
(100) Gens que nous cognoissons, viendront soubs nos bandieres.

Les Vents, la Tempeste, l’Esclair,
Planetes, Cometes, Tonnerres,
Toutes nos puissances de l’Air
Seront à nos exploicts trouppes auxiliaires.

(105) Tout Meteore, tout amas
D’exhalaison chaude et nitreuse,
Nous seruira dans les combats,
Et Verité sera par tout victorieuse.

Victorieuse Verité,
(110) Qui te vois desembarassée
Des songes de l’antiquité,
Triomphe de l’Erreur qui t’auoit ecclipsée.

Affronte l’effronté parti
De ces Chimeres pedantesques;
(115) Nous soustiendrons ton dementi
Et de coups serieux et de soufflets burlesques.

Vois tu, camuse au pied de nez,
Vielle edentée Stagirique,
Tes coquins fuijent estonnez,
(120) Et n’ont plus à fournir response nij replique.

Plie bagage: ton patois
Ne nous brouÏllera plus nos cartes:
Va faire leçon aux Chinois;
L’Europe n’est plus sotte; elle a cognu Descartes.
21 Mart.[CH1650:097]
EPITAPHE DE M. DESCARTES
Le grand Descartes gist soubs ceste Sepulture,
Le detrompeur loyal du siecle tout confus,
Le fleau, le nouueau fleau des vieux malentendus,
L’enfant de Verité, le trois fois grand Mercure,
(5) Le Caton, le censeur du sçauoir imparfaict,
Le fouët du Stagirite et de son imposture,
La sage femme: ou bien le sage homme en effect
Des beaux enfantemens de toute la Nature.
Ce n’est pas tout, Passant, au prix de ce qu’il fit,
(10) De ce qu’il pût et sceut tout cela n’est rien dit.
(25) . Mart.[CH1650:098]
(IN CARTESIUM)
Viderat in Terris quae nemo viderat inter
    Prodigia in Terris maxima prodigium:
Viderat omne Chaos, perviderat intima rerum
    Ipsâ naturae lampade Cartesius;
(5) Viderat haeredem Gustaui denique et omni
    Clarius Eoo sidus hyperboreum.
Non poterat restare nisi post saecula Coelum,
    Et post Christinam Christus. ad hunc abiit.
ult. (31.) Mart.[CH1650:099]
(POUR SUSANNE)
Recevez ce present de ma jeusne innocence
Pour le riche panier dont vous me regalez.
Si Dieu me laisse vivre à plus de connoissance
Ie me vengeray mieux de vos ciuilitez.
1. May.[CH1650:100]
(AD QUENDAM)
Stultus es, aut certe nemo te verius esset,
    Si quidquid simile est protinus esset idem.
Hag. 12. May.[CH1650:101]
OP EEN MIJNER DICHTEN IN HEEL KORTE VERSSEN
Dees’ Regels waeren lang, als Regels mosten wesen.
Hoe komense nu kort? ghij, die dit vraegt in ’tlesen,
Weett dat het winter was, daer ’tgoedje mij ontviel,
Op een’ bevrosen Klei, die mij schier Coets en Wiel,
(5) En Hoofd en Herssenen te flenter ded’ ontlymen;
Soo schockte mijn arm Dicht tot kruijmeling van Rijmen.[CH1650:102]
IN EFFIGIES REGIS ET REGINAE GALLIAE
AB ANNA MARIA SCHURMAN CERA EXPRESSAS

Esto quod est pretio regale numisma Philippus,
    Esto quod aut Caroli aut, Elisabetha, tuum est.
Sunto quod aetatis longâ putredine fiunt
    Romulidum viridi cara metalla situ; .
(5) Aurea sint alijs, alijs argentea magni aut
    Aerea, Schurmannae cerea pluris emam.
Certe pluris emas si possint, Gallia, fari,
    Mollia quo fandi tempora regis emas.
Cerea nimirum, quia melli proxima, ut hic sunt
    (10) Mollia Reginae, mellea Regis erunt.
2-. Iul.[CH1650:103]
IN EASDEM
Omnia tentârat calamo, scalproque stijloque,
    Omnia adimplêrat omnibus aequa manus.
Deerat adhuc magnos orbi producere Reges,
    Deerat Reginas posse, et utrumque facit:
(5) Et faciendi ultro finem factura coronis
    Ipsa coronatum virgo coronat opus.
Este procul qui Schurmannam pro coelibe vita
    Conjugij vultis velle subire jugum.
Conjugium sterile est prae nulli non hijmenaeo
    (10) Virgineâ extanti fertilitate thoro,
Ut pariunt multae, pareret, puto, et Anna marita,
    Ut paucae pariunt Anna Maria parit.
29. Iul.[CH1650:104]
AD ANNAM MARIAM A SCHURMAN
Eccum, Virgo, tuas rauco sermone quotannis
    Qui semel in Musas irruit, Hugenium.
Quod nequeas vitare, feras patienter: ab usu
    Fit leue, inexpertae quod leue non sit onus.
(5) Denique dic de me quod quis de morte ferenda
    Maximus arguto protulit ore virûm:
Mortis, ait (nosti quis ait) perferre dolorem
    Si valeo, leuis, et, si nequeo, breuis est.
Inter Puttenum et Amesfordiam equitans 6. Sept.-[CH1650:105]
(WAGENWENSCH)
    Myn vriend gingh op een’ wagen
    Syn lyf en leven wagen.
Ick wenschten hem goe reis en sonder ongevall;
    Te weten, omgevall.
Amersforti 7. Sept.[CH1650:106]
AD SCHURMANNAM
Est quod, Nijmpha, tremas, est quod, quasi fulmine nuper
    Tacta, noui metuas non noua signa mali.
Hugenium, patriae telluris futile pondus
    Exigit augusto nobilis Haga sinu.
(5) Iamque adeo Trajectinas exactus Athenas
    Tangit, Athenaeo proxima tecta tuo.
Ecquid ab ingressu jam jam propiore molestos
    Te quoque vicinam credis adire pedes?
Pone metum secura; Deos fortuna fauentes
    (10) Praestitit et Musis otia plena tuis.
Seu nos ipse pudor, seu nos reuerentia grandis
    Imperij inuitos auferat, auferimur.
Hugenium (hoc tantum; ne te vel verba morentur)
    Quem venisse modo, mox abijsse scies.
Inter Ultraject. et Dornam 9. Octob.[CH1650:107]
AD EANDEM REDUX
Fugi nuper: an hic fuerit pudor, an vis maior,
    Ambigo: si bene rem pondero, utrumque fuit.
Nunc procul et pudor est, procul et vis maior et Aulae
    Assiduum, compes aurea, seruitium.
(5) Libera per vacuum pono vestigia; quo me
    Fata ferunt, quo me ventus et aura, feror.
Et feror, en, Fatis, aurâ ventoque secundis
    Quo si saepe ferar saepius ire velim.
In Musas, mea Musa, tuas: ignosce molesto:
    (10) Aut leuis, ut monui, est, aut breuis iste dolor.
Quod si tam superos habeas in vota benignos,
    Ut mea se nobis tertia jungat O l o r,
Quartus erit Cycnus, quinto fortassis amabunt
    Voetius et sexto Frater adesse loco.
(15) Septima ne jubeas accedat lingua, nec auris
    Septima; sat seni musica turba sumus,
Et faciam, si quid possunt mea Carmina, dicas,
    Hei mihi, quam leuis est, quam breuis iste dolor!
Inter Rhenam et Arnhemum 10. Octob.[CH1650:108]
EPITAPHIUM PUERI FORMOSI
Qui pueros puer inter erat pulcherrimus omnes,
    Hic secus, hic coecus, hic situs, hic situs est.
Beeckbergen 21. Octob.[CH1650:109]
AEN IOFF.w A. MARIE SCHURMANS. UYT MIJN LATIJNSCH,
Fugi nuper

Ick ben u lest ontvlught: ’tzij ’t schaemte dé geschien,
Of ’tmachtigher geweld van dien ick volgh en dien.
Als ick ’twel overweegh, het mocht wel beide wesen.
Nu is de schaemte wegh, nu ben ick buyten vreesen
(5) En uyt de gulde Boey van hoofsche dienstbaerheid,
Nu gaen ick wandelen als heer van myn beleid,
Nu treed ick waer mij ’tlot en wind en weder trecken,
En die drij trecken mij daer oock mijn’ lusten strecken,
Naer uwen Musen-bergh, mijn’ Muse sonder paer:
(10) Vergeeft het niew gequell daer med’ ick u beswaer:
Dat leed is licht of kort, als ick u lest liet lesen.
En will den Hemel u soo goedertieren wesen,
Dat mijn’ Swaeninne sich voor derde by ons stell’,
Swaen sal de vierde zijn, de vijfde denck ick wel,
(15) De wijse Voetius, en dan uw Broer de seste.
(Haelt niet meer ooren in, dus zyn wij op ons beste)
En ghij sult seggen, Ah! (vermagh ons singen yet)
Hoe licht is dese pijn, hoe kort is dit verdriet!
Beeckberghen 21. Octob.[CH1650:110]
MIJN’ HUIJSINGH TOT BEECKBERGHEN
Daer achtien Peerden staen en byten dagh en nacht
In ’thoy, of Peerd in Peerd: daer deser beesten wacht
Met Rossen en met slaen noch meer tiert dan de beesten:
Daer een’ keel onder loeijt, als d’onderaerdsche Geesten,
(5) Van een verhongert Kalf; daer kinders drij of vier
Of in of om de wiegh en om een’ roockend vier,
In ’tmidden van een’ Schuer (men weet’er van geen’ Schouwen)
Een luijsighe Musijck van halve toonen houwen;
Daer een’ Catt onder meewt, daer een Haen onder kraeijt,
(10) Daer ’t door de daken druijpt, daer ’t door de wanden waeijt,
Daer twee drij Heeren staegh op vijf sess knechten kijven;
Daer ’t Boeren hofgesinn met meissens en met wijven
Met Klomp en Boter-keern en met een’ vuijle pann
All doet wat ijemands haer te berghen setten kan,
(15) En all wat Noah self kost van syn’ Arck vermanen,
Daer maeckten ick dit Dicht, en drij of vier Pavanen.
Dieren 25. Octob.


Continue