Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 4, nummer 3 (mei 2004)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Colofon
 
Agenda

Onderwijsmiddag 11 juni 2004

door Hubert Slings

Sinds enkele jaren maakt de faculteit gebruik van het Europees Referentiekader Taalvaardigheden, ook wel Common European Framework (CEF) genoemd. Op de onderwijsmiddag van 19 maart jl. is dit CEF als deelonderwerp aan de orde gekomen.

Op 11 juni a.s. zal in aansluiting hierop opnieuw een onderwijsmiddag gehouden worden onder de titel Toetsing van het CEF in de praktijk. Het faculteitsbestuur nodigt iedereen die betrokken is bij en/of verantwoordelijkheid draagt voor het taalvaardigheidsonderwijs van harte uit voor deze onderwijsmiddag.

De bijeenkomst is bedoeld om, aan de hand van een demonstratie van een concrete toets mondelinge taalvaardigheid, te komen tot nadere oordeelsvorming over een stapsgewijze implementatie van toetsing op grond van het CEF.

In het plenaire gedeelte komen de volgende punten aan de orde:

 • Korte uiteenzetting van de kernpunten van het CEF
 • Conceptrichtlijnen Raad van Europa voor implementatie van het CEF
 • Toets mondelinge taalvaardigheid Nederlandkunde/Dutch studies
  • Opzet (toetsconstructie, scoring, normering, informatieverschaffing)
  • Ervaringen met de toets (student- en docentperspectief)
  • Demonstratie van de toets met twee kandidaten (op video)
 • Mogelijkheden voor stapsgewijze implementatie van het CEF.

In drie kleinere groepen wordt vervolgens aandacht besteed aan:

 • Beoordeling van de kandidaten met behulp van het CEF
 • Discussie over de ervaringen.

Vervolgens vindt terugkoppeling naar de plenaire vergadering plaats. Tevens komt de toetsing van andere vaardigheden/toetsvormen aan de orde.

De onderwijsmiddag, die duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur, wordt afgesloten met een borrel.

Via de instituuts- en opleidingsbesturen van de talen en culturenopleidingen ontvangt u binnenkort een uitnodiging met nadere details over het programma. U kunt het programma ook nalezen op de facultaire homepage (rubriek medewerkers: www.leidenuniv.nl/let/medewerkers)

Printversie
vorige pagina top pagina