Continue

Hendrik Tollens: Hannibal aan Flamininus, Heldenbrief. Gevolgd naar het Fransch van La Harpe. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. KBH 70 F 61 : 3.
H. Tollens C.Z.: Heldinnenbrief van Junius Brutus aan Lucius Tarquinius. In: Id.: Dichtlievende Mengelingen. Rotterdam, J. Hofhout, 1802.
Gebruikte exemplaren: KBH 197 M 19 : 1 en UBL 1206 G 12.
H. Tollens C.Z.: Brief van Héloïse aan Abélard. In: Id. Gedichten. Zesde druk, Deel 3, Leeuwarden, Suringar, 1855.
Gebruikt exemplaar: UBL 3746 E 5 : 3.
H. Tollens C.Z.: Franse vertaling van deze brief. Door H. Zeeman. Amsterdam, J. Tak, 1854.
Gebruikt exemplaar: KBH 764 D 14.
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue
[p. 1]

HANNIBAL AAN FLAMININUS,

HELDENBRIEF.

GEVOLGD NAAR HET FRANSCH VAN

LA HARPE.

[p. 2: blanco]

[p. 3]

HANNIBAL AAN FLAMININUS,

HELDENBRIEF.

Ja, zegepraal in ’t einde en voel uw’ wraaklust koelen,
Gy, der tirannen slaaf, die op myn leven doelen!
ô Rome, dat my kent en proef draagt van myn’ haat!
Bedwing in ’t einde uw vrees... ja, Hannibal vergaat!
    (5) Uw rustelooze wrok, die omvlamde op myn dagen,
Zag dan ’t weêrspannig lot te lang myn’ val vertragen;
Gy wilt dan dat uw hand het weinig bloeds vergiet’,
Dat, tyd en kryg ontrukt, my noch door de adren vliet!
Romeinen, eens geroemd als straffers van verraders!
(10) Betreed ge aldus het spoor van uw doorluchte vaders?
[p. 4]
Getrouw aan eer en deugd, die u niet meer bekoort,
Verwonnen zy met moed, waar gy lafhartig moord!
Gy dwingt een’ zwakken vorst, (ô laagheid zonder gade!)
Dat hy een’ weêrlooz’ vrind door valsch verdrag verrade!
(15) Gy overkruist de zee, en, eereloos en snood,
Bekuipt ge in dit gewest een’ droeven gryzaarts dood!...
Geniet, Flamininus! die zege, zo vol schande;
Ik stem myn’ val u toe; geniet uwe offerhande...
’k Ben reeds uw woede voor: ’k bedroog uw’ euvlen moed,
(20) En sloot my ’t graf reeds op, en heb myn’ roem behoed!
Waan niet dat Hannibal, hoe ’t noodlot zy verbolgen,
Uw trotsche zegekoets, laaghartig, ooit zal volgen,
Dat hy het hoofd ooit bukke uit schaamte om zynen hoon,
En Romen ooit, geboeid, haar overwinnaar toon’.
    (25) Ach, had ge, ô nydig lot! myn wraakkreet willen hooren,
Myn’ hatren waar’ gewis de diepste val beschoren!
Gy, gy hebt hen behoed!... Ach, hen ten vloek gebaard,
Moest ook dat heerschziek rot verdelgd zyn door myn zwaard.
Ja, Rome, dat ik tart, en nóch met afschrik noeme!
(30) Met recht vervloekt gy my, zo veel ik u verdoeme!
[p. 5]
Myn woede dreef my voort van ’s aardryks uiterste eind’
Tot op der bergen top, met eeuwig ys omheind;
Ik deed Karthaag op Rome een schrikbre wraak behalen;
De haat heeft op natuur my leeren zegepralen;
(35) ’k Heb streng myn drift gekoeld aan veldheer en soldaat;
’k Heb in uw dapperst bloed met wellust my gebaad;
Italië, ten prooije aan ’s oorlogs scherpe roede,
Scheen ’t erfryk van den dood, waar ik zeeghaftig woedde!
Wat weduwen in rouw! wat oudren zonder kroost!
(40) Uw muur weêrkaatste, ô Rome! uw jammerkreet om troost.
Tuig, Kannes gruwzaam veld! van myn bloeddorstig pogen!...
Gy, Kapua alleen! hebt dan myn zorg bedrogen?
’t Was dan des hemels wil! en keert, ô godendom!
Dan nooit, ons doel ter gunste, een eenig uur weêrom?
(45) Geen nood! schoon zelfs myn land te ondankbaar my verraadde,
’k Nam ’t Aziaansch geweer tot uw verderf te stade,
En myn geducht beleid, dat voor uw schreden vloog,
Verlevendigde alom uw’ vyand voor uw oog.
    ô Zwakke Prusias, wiens laagheid onderwylen
(50) Den vorstenscepter boog voor burgerbundelbylen!
[p. 6]
Gy, die gastvryheid, noch haar rechten, heilig acht,
En naar tirannengunst door trouwloosheden tracht!
Wat moest gy de eer der kroon door ’t schandlykst juk verlagen?
Had gy me een zwaard vertrouwd, gy had me uw’ troon zien schragen,
(55) Het vuur der felste wraak had my op nieuw bezield,
En had myn’ arm bestierd en ’t Roomsche volk vernield!
    Tirannen! ’t is gedaan: gy word door ’t lot gesteven;
Maar, gy mistrouwt my noch zo lang gy my ziet leven;
Het denkbeeld aan uw schand’ vervolgt u overal:
(60) Gy vreest alom den naam, de schim van Hannibal.
Uw moeders, noch in ’t hart de gramme woede duchtend’,
Gedenken myn’ triomf, al weenende en al zuchtend’.
In ’t eind’, myn droeven dood kost aan den Roomschan staat,
Zyn’ grootschen roem ten hoon, een schandlyke euveldaad.
(65) Men zegge eens, dat dit volk, dat vorsten deed bezwyken,
Die trotsche burgers, in ’t bezit van honderd ryken,
Toen alles hen ontzag, toen ’t Aziaansche land,
Reeds krommende in hun juk, de wet kreeg van hun hand,
Toen ’t overheerd Karthaag, in ’t stof ter neêr gezonken,
(70) Vernederd, op zyn puin, hunnen adelaars zag pronken,
[p. 7]
En aan hun zegekoets reeds Grieken was geboeid,
Dat toen dat zelfde volk, door ouden wrok ontgloeid,
Een’ zwakken gryzaart haatte, en, vlammende op zyn leven,
Hem, verre in Azia, vergif heeft ingegeven.
    (75) Voleind’, voleind’, ô Rome! en strek uw keten uit:
Voleind’: myn jongste snik geeft de aarde aan u ten buit.
Maar, dat het beulenrot, door Rome hier gezonden,
Al twistende om zyn’ schat, worde op zyn’ prooi verslonden!
Dat al uw burgery, ten doel aan vuur en vlam,
(80) Zich enge kluisters smeed’, van bloed en tranen klam!
Ja, storte t’ eener tyd’ (die hoop vertroost my weder!)
Het trotsche kapitool door eigen zwaarte neder!
Dat door al ’t volk der aard’, tot uw verderf gespoord,
Uw kroost worde omgebragt, uw gryzaarts wreed vermoord!
(85) Hun dolk verzwelge uw bloed, en dat men, my ter wrake,
Een woesteny van Rome en haren omtrek make!
Beticht slachts van dit wee, wanneer ’t u treffen zal,
Uwe eigen gruwlen en den wensch van Hannibal!
                        T.
    1800.

[p.8]

_________________________________

Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes, No. 61.
_________________________________Continue
[p. 188]

JUNIUS BRUTUS

AAN

LUCIUS TARQUINIUS.
_______________________

Lees, dwingland! lees dit schrift: bespot me in ’t eind’ niet meer:
Myn zinloosheid heeft uit, en ’k werp het masker neêr.
’k Bragt tegen zyn’ tiran ’t verbitterd volk aan ’t muiten,
En ’k deed voor Romes beul het Romes poorten sluiten.
(5) Zie u veracht, versmaad, belaên met schande en hoon,
En ken het recht des volks en voel de wraak der goôn.
    Ja, Rome, op wier tooneel ge uw bloedrol steeds dorst spelen,
Schroomde eens in ’s hemels straf, u wis bereid, te deelen.
Te lang reeds is haar grond, haar glori, naauw’ gevest’,
(10) Door schuldloos bloed bevlekt en door uw schuld verpest.
’t Herïnnert zich al ’t kwaad, door uw geslacht bedreven.
De schim van Tullius, van Junius daarneven,
Van broeder en van gaê, door u ontmenscht geslacht,
Begeerden strenge wraak, in nare jammerklagt.
    (15) Men straffe ’t snoodst gezin en all’ zyne euveldaden:
De gaden, moordenaars van beider eerste gaden,
Tarquin en Tullia, wier woeste heerschzucht, wreed,
Door ’t gruwzaamst vloekbeleid ten troon hen stygen deed.
Wat schand’ was ooit zo groot? wat gruwel ooit verwoeder?
(20) Zy, zuster zyner gaê, en hy haar gades broeder,
[p. 189]
Verbraken beider echt, en huwden, voor ’t altaar,
Hun gruwlen en hun hart, bloedschendig, aan elkaêr.
Ze onttroonden door geweld, en door verraad te gader,
Hy zyn’ getrouwen voogd, en zy haar’ tedren vader;
(25) En hun heerschzuchtig woên, door niets ooit perk gezet,
Had ook ten zijnen val den moorddolk ras gewet.
ô Moordfeit zonder gaê! door razerny bezeten,
Wierd ’s konings droevig lyk door hen ter aard’ gesmeten,
En Tullia, zyn kind, van woeste blydschap zat,
(30) Reed over ’t ligchaam heen, wierd met zyn bloed bespat,
Ontzag geen deugd, geen eer’, geen goden, streng in ’t wreken,
En rood van ’s vaders bloed zag niemant haar verbleken!
Het wentlend rad der koets verplette op weg het lyk,
En noch draagt deze weg den naam van gruwelwyk!
(35) Tarquin betrad den troon, deed Rome ’t recht verliezen
Om vry, met vryë stem, zichzelve een’ vorst te kiezen;
En, kreunend zich aan wet, aan raad noch burgerschaar’,
Gebood hy min’ als vorst dan als geweldenaar.
Hy spotte met den raad en fnuikte diens vermogen;
(40) Hy hield het zuchtend volk in ’t knellendst juk gebogen,
En maakte vrede en kryg, naar eigen zinlykheid.
De braven vloden Rome, om Romes lot beschreid;
Het volk, dat zich op ’t laagst zag door zyn’ vorst verachten,
Gaf hem den naam van trotsch, en trooste zich in klagten;
[p. 190]
(45) Tarquins ontmenschte ziel wierd door die klagt gestreeld.
    Herkent gy in dit beeld, ô dwingeland! uw beeld?
Herkent ge in dit verwyt de stem van ’t wrekend Romen?
Van hen, die gy verdreeft, wier bloed gy wreed deed stroomen?
Van ’t fierst en moedigst volk, verneêrd tot slaverny?...
(50) Wel! ken dan tevens ’t loon voor alle uw dwinglandy.
Tiran, die, ook in ’t woên, waartoe u heerschzucht spoorde,
Uw’ oom, myn’ vader slachtte en mynen broeder moorde!
Wiens dolk ik slechts door list ben tot uw’ val ontgaan!
’k Zeg u de ballingschap, ’k zeg u de onttrooning aan!
(55) Ik, die, tot uw vermaak, (ô schand’, die my doet bloozen!)
Voor uw veracht gezin tot hofnar wierd verkozen!
Ik, die uw gruwlen zag, en steeds op wraak bedacht,
Het eind’ van Romes ramp geduldig heb verwacht.
Het uur der wraak is daar, en ’k werp het masker neder.
(60) Verneem, Tarquinius! gy recht- en wetvertreder!
Wat eenslags Rome spoort tot straf van zyn’ tiran...
Uw zoon, zyn’ vader waard’, is daar ’t beweegrad van.
Die Sextus, die, in stilte, Ardea had begeven,
Dorst naar Kollatia met schrikklyk doelwit streven,
(65) Trad by Lucretia, de kuische gemalin
Van held Kollatius, door list en logen in;
Verkrachtte door geweld, gevoelloos voor haar weenen,
De fierste en schoonste vrouw, en spoedde zich weêr henen,
[p. 191]
Zy eischte strenge wraak voor haar geschonden eer,
(70) En stiet zich ’t staal in ’t hart en stortte zielloos neêr.
Myn zinloosheid had uit, en ’k trok ten zelfden stonde
Den diepgedrukten dolk uit de yslyk bloênde wonde;
Ik zwoer dat door de wraak haar’ loon zou zyn hersteld.
Straks wierd door my aan ’t volk dit schriklyk feit gemeld.
(75) Elk beefde om ’t snood bestaan, elk beefde op ’t wreed bezeffen
Dat ook hetzelfde lot hem t’ eenertyd kon treffen.
De dwingland was in ’t heir: myn donderende stem
Hitste ieder’ burger op, en allen vloekten hem.
Ik spoed naar ’t leger heen, terwyl ik had vernomen,
(80) Dat ge uit het veld vertrokt en yllings vloogt naar Romen.
De krygren, wie het feit een’ fellen afschrik gaf,
Vervloekten uw geslacht en zwoeren saam u af.
Zie u alöm benard, u van den troon gestoten,
In ’t leger u vervloekt, en Rome u afgesloten.
(85) Vlugt met uw snood gezin, vluugt voor altoos van hier.
Men wil geen’ koning meer, men wil een volksbestier.
Vlugt van uw gruwzaam wyf, vlugt met uw snoode zonen;
Vervolging, spot en smaad moet alle uw gruwlen loonen!
De wroeging om uw schuld bare u de felste pyn...
(90) De dag van uwen val zal Rome een’ feestdag zyn!

            1800.
Continue
H. Tollens: Gedichten. Zesde druk. Leeuwarden, Suringar, 1855.

[p. 109]

HELOIZE AAN ABELARD

[p. 110]
    Abelard en Heloize leefden in de twaalfde eeuw, en waren twee der uitnemendste personen van hunnen tijd door schoonheid en geleerdheid, maar door niets roemruchtiger dan door hunne ongelukkige liefde. Na het doorworstelen van velerlei jammeren, zonderden zij zich in verschilllende kloosters van de wereld af, en wijdden het overschot hunner dagen aan de godsdienst. Eenige jaren na hunne scheiding, kwam Heloïze een brief van Abelard in handen, waarin hij aan een zijner vrienden de treurige geschiedenis zijner rampzalige liefde met treffende kleuren schetste. Dit geschrift ontvlamde op eens den sluimerenden gloed der ongelukkige abdisse, en gaf het aanzijn aan die beruchte brieven, waarin zij haren strijd tusschen drift en deugd, tusschen plicht en neiging, zoo levendig gemaald heeft, en uit welken het dichtstuk van POPE (waarvan ik eene navolging geef) zoo uitmuntend samengetrokken en ontleend is.[p. 111]

HELOIZE AAN ABELARD.
________________

Hoe! in dees diepe rust, in de enge cel verholen,
Waar strenge godsvrucht huist en zielsgepeinzen dolen,
Waar de afgetrokken geest zich met zijn mijmring voedt,
Verheft nog hier, o non! zich ’t oproer in uw bloed?
(5) Wie zweept uw zinnen weg van uit dees kloosterwanden?
Wie doet weer in uw borst een zondig vuur ontbranden?
Ja, Heloïze mint, zij mint met de eerste drift,
En kust op nieuw den naam van Abelards geschrift.

o Dierbre, wreede naam! wat waagt ge ’t, mij te ontglippen?
(10) Breek nooit de kluister los van mijn gesloten lippen;
Verberg, bewaar hem diep en slaak hem nooit, mijn hart,
Dat met Gods heilig beeld zijn dierbaar beeld verwart!
[p. 112]
Mijn vingren! schrijft hem nooit... o nutteloos vermanen!
Daar staat hij reeds, de naam! wischt weer hem uit, mijn tranen!
(15) Vergeefs! het is vergeefs! mijn pligt beveelt te spâ:
Mijn muitend hart schrijft voor, mijn vingren schrijven ’t na.

Gemuurten, hol en hoog, die in gewelf en nisse
Gebed en boete ontvangt van ’t onbevlekt gewisse!
Gij dorpels, uitgehoold van ’t onverpoosd gekniel.
(20) Spelonken, die den schrik doet spoken in de ziel!
Bewierookt overschot, bewaakt op onze altaren!
o, Beelden in ’t arduin van zoo veel martelaren!
Al moest ik stom, als gij, gevoelloos zijn en kil,
Nog klopt op nieuw dit hart, dat niet versteenen wil.
(25) ’k Ben nog niet onverdeeld tot ’s hemels bruid verheven:
Nog blijft mijn halve ziel aan aardsche liefde kleven;
Geen vasten, geen gebed, geen tranen zonder baat,
Beteugelden die pols, die zoo hardnekkig staat.

Helaas! ik sloot uw schrift met siddring naauwlijks open,
(30) Of voelde op nieuw het gif mijn aadren ingeslopen:
Ik zag uw naam, uw naam! mijn lippen nooit ontvloeid,
Dan met een zucht geslaakt of met een traan besproeid!
[p. 113]
Och, ook mijn eigen naam verschrikte mij in ’t lezen:
De ellende volgt hem na, als schaduw van zijn wesen!
(35) Mijn oog, dat traan op traan bij elken regel kreet,
Zwierf weer den doolhof rond van al mijn naamloos leed:
’t Zag weer mijn lente, weer mijn liefde, weer mijn lijden,
En ’t eenzaam kloostergraf, de wijkplaats uit het strijden,
Waar niets dan tucht regeert, die naar geen neiging hoort,
(40) En ’t edelst in den mench, de liefde en de eerzucht, smoort.

Doch schrijf, schrijf alles neer, opdat mijn diepe smarte
Nog eens den weergalm slaak’ van uw verzuchtend harte.
De haat en ’t nijdig lot liet mij dien wellust vrij,
En wis zal Abelard niet wreeder zijn dan zij.
(45) Nog heb ik tranen, nog! en mag voor ’t minst die spillen;
De liefde wil slechts wat de biechtstoel toch zou willen.
Mijn oog riept geen vermaak, geen vroeger voorregt weer:
Het kan slechts lezen en slechts weenen, en niets meer.
    Welaan dan! deel uw leed, deel al uw ramp mij mede...
(50) Neen, deel niet, stort die uit en overtref mijn bede!
De hemel schonk het eerst, als afgebeden gift,
Een minnaar of een maagd, in ballingschap, het schrift.
De schrijfkunst leeft en spreekt en ademt voor gelieven:
[p. 114]
Hun neiging, hun gevoel, hun hartstogt gloeit in brieven;
(55) De maagdelijke wensch, die diep verholen zat,
Stroomt, zonder blozen, uit haar boezem op het blad;
En de onbedwongen pen draagt, door de verste luchten,
Van d’Indus tot den Pool, hun zielen en hun zuchten.

Och! argloos in den strik, begunstigde ik uw vlam,
(60) Toen mij een liefde ontstak, die ik voor eerbied nam.
Mijn opgetogen zin, geheel in u verzonken,
Had u een englenleest, een zweem van God geschonken.
Uw vurig lonkend oog, zoo teer op mij gerigt,
Schoot (dacht mij) stralen uit van zuiver hemelsch licht.
(65) Ik duizelde als gij zongt en alle de englen hoorden;
De waarheid van Gods woord blonk schooner in uw woorden.
Mijn ligtgeloovig hart beleed uw leer te ras:
Zij wees als dwaling me aan, dat liefde misdrijf was.
’t Verlokkend aardsch genot verdoolde op eens mijn zinnen;
(70) ’k Wilde u als engel niet, maar slechts als man beminnen;
En de uitverkoorne schaar, voor mij getaand in gloor,
Liet ik den hemel prijs, dien ik om u verloor.
[p. 115]
    Hoe dikwijls barstte ik uit, tot huwen aangedrongen:
De wetten zijn gevloekt, die ooit de liefde dwongen;
(75) De liefde, wars van ’t juk, bedacht wie hem besluit,
En klapwiekt, eeuwig vrij, de huwlijksketen uit.
Bewierookt zij haar naam, wie ooit die boei wil dragen;
Voor haar moge eer en rang in ’t schittrend uitzigt dagen!
Och, bij een hooger gloed verlokt die glans niet meer:
(80) Wat zijt gij bij de liefde, o droom van rang en eer?
Die god, gesard tot wraak, laat, wie zijn dienst ontwijden,
Door ’t hersenschimmig beeld, dat hen bedriegt, kastijden,
En stelt den dwaas te leur, hoe trotsch zijn uitzigt scheen,
Die in de liefde ooit zocht dan de enkle liefde alleen. —
(85) Mogt de oppervorst der aard zich aan mijn voeten krommen,
Ik sloeg zijn zetel af en al zijn vorstendommen;
’k Wil Cesars purper niet noch echtkoets van satijn:
Uw minnares alleen — niets anders wil ik zijn.
Of klinkt die naam te koud? zoek, zoek uit alle namen
(90) Den vurigsten voor mij: ik zal mij dien niet schamen!
o, Zaligheid der ziel, door pligt noch dwang belet,
Als liefde vrijheid is en slechts natuur haar wet!
Dan is de schepping vol van ’t voorwerp, dat wij minnen;
Geen martelend gevoel doorwoelt de borst van binnen;
[p. 116]
(95) De onuitgesproken wensch is reeds vooraf voldaan,
En één ondeelbre zucht stroomt weerzijds uit en aan!
Benijd, wie tot dat heil, dien top van heil moog raken!...
Dat lot mogt Abelard en Heloïze smaken.

Helaas, die vreugd was kort en schriklijk duur geboet!
(100) Daar laagt gij, weerloos, naakt, en drijvende in uw bloed...
Waar was ik, groote God! mijn kreet, mijn schrik mijn smarte,
Mijn arm had hem ontzet en weggedrukt aan ’t harte.
Barbaren! staat! laat af! of treft ook mij, ook mij!
Ik draag de schuld met hem, ik wil de straf als hij!...
(105) o God! ik blijf van schaamte, ik blijf van wanhoop steken:
Mijn tranen, niettemin, mijn roode wangen spreken.

Herinnert ge u dien dag, zoo plegtig en zoo naar,
Toen we ons, in ’t stof geknield, verloofden van ’t altaar?
Herinnert ge u mijn rouw, toen ik, in ’t vuur van ’t leven,
(110) Der wereld zei vaarwel en nog haar aan bleef kleven?
Ik kuste ’t sluijerdoek met lippen koud als lood;
De altaren schokten, licht en fakkelglans verschoot;
Naauw kon de hemel zelf zijn zegepraal gelooven;
Al de englen hoorden d’eed verwonderd aan van boven;
[p. 117]
(115) Doch ik, door ’t hoog altaar noch ’t heilig kruis gesticht,
Hield de oogen niet naar God, maar slechts naar u gerigt;
Ik liet geen zucht tot Hem, maar dien der liefde hooren,
En, toen ik u verloor, ging alles mij verloren!

Kom met uw lonken, met uw lippen! kom en keer:
(120) Gij kunt met beiden toch nog toovren als weleer.
’k Wil zwoegen aan uw borst, nog ééns van liefde dronken;
’k Wil nog het zoet venijn ééns drinken uit uw lonken...
En als ik aâmloos zwijm en in uw armen hijg,
Geef, geef mij wat gij kunt en... maar ik bloos, ik zwijg.

(125) Waar dwaalde ik zinloos heen? sluit, sluit mij de oogen open!
Leer me andre vreugde zien en hoogren wellust hopen;
Ontsluijer mij den glans van ’s hemels volst genot,
En maak dat Abelard zijn plaats ontruime aan God.

Kom! zie ten minste rond of niet uw schapen dolen;
(130) ’t Zijn panden, u betrouwd, en kinders, u bevolen:
Ze ontvloden ’t aardsch gewoel in ’slevens eerst getij,
En volgden Abelard in ’t holst der woestenij.
Gij trokt de zuilen op van dees gewijde wanden,
[p. 118]
En ’t paradijs ontlook uit rotsen en uit stranden.
(135) Geen diep bedrukte wees zag hier zijns vaders erf
Verkwisten van ’t altaar in pracht van goud en werw;
Geen afgeleefde vrek, die aan zijn ziel ging denken,
Kocht hier den hemel om met zilvren beeldgeschenken;
Maar de onbeladen wand en ’t onversierde koor
(140) Laat d’opgestegen zang tot aan Gods zetel door.
    Och, toen gij nog dit oord, waarin wij biddend waken —
Die bogen, trotsch van bouw, betorend op de daken,
Die gangen, diep en doodsch, waar nooit een heldre dag,
Door ’t looden venster heen, in ’t hol gewelfsel zag —
(145) Och, toen gij met uw blik deze eenzaamheid bestraalde,
Toen blonk voor ons de zon, die nooit verschoot of daalde;
Maar nu is alles droef, naargeestig en verbleekt;
Ons kwijnend oog getuigt wat aller ziel u smeekt...
Kom! keer op aller kreet: uw kudde roept haar herder:
(150) Mijn deernis bidt voor haar, mjn liefde dringt niet verder...
Neen, neen! onnutte mom! wat aller wensch ook zij,
Kom broeder! vader! vriend! kom enkel hier om mij!
Kom uw vriendin, uw kind, uw zuster hier beschermen,
Of, schiet haar kreet te kort... hoor uw geliefde kermen!
[p. 119]
    (155) Het donker pijnboom-woud, dat gindsche rotsen dekt,
En worstelt met d’orkaan, wanneer het zwerk betrekt;
De watersprongen, die zich kronklen door de dalen;
De grotten, die ’t geruisch van elke bron herhalen;
Het stervend togtje, dat in de elzentoppen woelt;
(160) Het kabblend meir, dat op zijn keijen knaagt en spoelt...
Och, niets van dat tooneel, zoo rijk voor ziel en zinnen,
Betoovert meer mijn oog noch streelt mij hart van binnen;
Zwaarmoedigheid alleen, in aaklig zwart gekleed,
Heeft ieder bosch bezet en elke grot vervuld;
(165) Zij klimt de graven uit, waarop wij knielend weenen,
En spreidt de rust des doods stilzwijgend om zich henen;
Haar aanschijn drukt den rouw op de uitgezochtste streek;
Zij vlekt het lagchend groen en maakt de bloemen bleek;
Zij doet het stortend nat met woester branding koken,
(170) En enkel angst en schrik in ’t holst der bosschen spoken.

Hier zucht ik, nogtans hier, zoo lang mijn adem gaat.
o, Duurbetaalde prijs, waarop me uw liefde staat!
Hier breekt alleen de dood de ketens, die mij prangen,
En nog mijn zielloos lijk blijft eindlijk hier gevangen!
(175) Hier laat ik lief en leed, en al wat mijner was,
[p. 120]
Tot eindlijk zich mijn stof mag mengen met uwe asch.

Hou op! waarheen? waarheen? Ontrouwe bruid des Heeren,
Die ’t hart van aardsche vlam inwendig voelt verteren!..
o God! Sta bij, sta bij!.. van waar die beê, boelin!
(180) Stort haar de godsvrucht, of de wanhoop haar u in?
Hier, waar de kuischheid schuilt, bevrozen tot in de aren,
Hier stookt de liefde, o God, zijn vuur op uw altaren!
Geveinsd is elke traan, die aan mijn oog ontschiet:
’k Betreur mijn minnaar, maar mijn misdrijf, hemel! niet.
(185) Ik peins mijn zonde na en — voel mijn lust ontwaken;
Ik boet het oud genot en wil het nieuwe smaken;
’k Strek de armen naar omhoog, van diep berouw vervuld,
’k Herdenk aan Abelard en — zegen al mijn schuld!..
Och, in wat school der ramp gelieven ooit verkeerden,
(190) ’t Vergeten van elkaar is ’t moeilijkst dat zij leerden!
Hoe zwijgt mijn hartstogt stil, zoo lang mijn hart wil slaan?
Hoe bid ik de euvlen af en d’euveldader aan?
Hoe ’t voorwerp van mijn drift te scheiden van mijn driften?
Hoe ’t martelend berouw van ’t minnewee te schiften?
(195) o, Nooit volvoerde taak, te pijnlijk en te wreed
Voor harten, zoo verscheurd, zoo week als ’t mijn gekneed!
[p. 121]
Och, eer ik in dien strijd mijn zielrust mogt herwinnen,
Wat zou ik worstlen! nu weer haten, dan weer minnen,
Herroepen, wederstaan, versmelten in geween,
(200) Verzaken... alles, ja! maar niets vergeten, neen!
    Doch, hemel! toon uw magt: wat let u me aan te randen?
Verheer mijn muitend hart en kluister ’t in uw banden.
Kom, Abelard, kom hier, opdat uw hulp mij te eer’
Natuur beteuglen doe en u verloochnen leer’;
(205) Kom, doe des Heilands beeld door heel mijn aanzijn stroomen:
God is het, God-alleen, die in uw plaats mag komen.

o, Zalig is het deel der kuische non, voorwaar!
Zij is der wereld vreemd, gelijk de wereld haar.
Elke ochtend lacht haar aan met altoos diepen vrede;
(210) Haar wenschen zijn vervuld, verhoord is elke bede;
Een schuldelooze rust verpoost haar vrome vlijt;
De ontwaking en de slaap verschijnt haar op den tijd;
Haar lusten zijn niet snood, haar driften niet ontuchtig,
Maar rein is elke traan en iedre zucht godvruchtig.
(215) Haar zorgende engel waakt en kleedt haar droom in ’t goud:
Gods ongeschapen glans wordt aan haar blik vertrouwd;
De roos van Edens hof staat voor haar oog te kleuren;
[p. 122]
Des Serafs vleugel klapt en drupt van ambergeuren;
Haar hemelbruigom naakt en reikt den trouwring aan;
(220) Zij hoort het zalig koor de feestcimbalen slaan;
Zij zweeft de reijen rond, die haar als bruid ontvangen,
En smelt van weelde weg, in ’t luistren naar hun zangen!

Och, mijn verdoolde geest haalt andre droomen in!
Onheiliger genot verlokt mijn aardschen zin!
(225) Zoo ras de nacht genaakt en daalt op mijn ellende,
Verschijnt gij aan mijn oog, zoo als ik eens u kende!
’t Geweten valt in slaap, natuur ontwaakt, herleeft,
En zet mijn ziel in vlam, die aan uw schaduw kleeft.
o Nachten, mij zoo zoet en mij zoo zeer te duchten!...
(230) Hoe zalig is de smaak van de ons verboden vruchten!
De helsche vijand stookt, en lacht mijn weerstand uit,
En heult met elke drift, die in mijn binnenst muit.
Ik zie, ik hoor u aan; ik voel uw lippen kussen,
En reik u de armen toe en prang uw schim er tuschen...
(235) ’k Ontwaak: ik hoor niets meer, ik zie niet langer, neen!
De schim, zoo wreed als gij, vlugt onmeêdoogend heen;
Ik roep haar luidkeels na... zij wil zich niet erbarmen...
Helaas, ik grijp in ’t rond en vat de lucht in de armen!..
[p. 123]
    ’k Sluit willens weer het oog en wacht op nieuw den droom:
(240) Keer, keer! geliefd bedrog, en dierbaar spooksel, koom!
Het komt! ik zie u weer... Nu zwerven wij en dolen,
Al krijtende om ons lot, langs klippen heen en holen.
Een grijze bouwval dreigt, begroeid met rag en ruigt’;
Een steile steenrots klomt, die naar een afgrond buigt:
(245) Zij schokt: gij vliegt haar op en schijnt mij toe te wuiven:
De donder rolt, de orkaan barst los, de golven stuiven...
Ik gil, spring op, ontwaak... Och, magtloos zink ik neer,
En vind met al mijn smart me op ’t eenzaam rustbed weer!

Het noodlot liet aan u, verstorven reeds van harte,
(250) Bewusheid noch gevoel van aardsche vreugd en smarte;
Uw leven, stil en doodsch, in rust noch loop gestoord,
Kruipt met bevroozen bloed en tragen polsslag voort:
’t Is als en loome beek, die niet meer weet te stroomen;
’t Is als de diepe slaap eens afgeleefden vromen,
(255) Die, voor de wereld dood, en voor mijn schuld gekwijt,
Reeds in den hemel woont, gezaligd vóór den tijd.

Kom, Abelard! kom hier! wat laat ge u langer nooden?
Vrees niets! de toorts der liefde ontvlamt niet voor de dooden.
[p. 124]
’t Gevoel ontweek uw borst, de godsvrucht nam haar in:
(260) Koud werd gij, koud als ijs... ik, ik-alleen nog min!
    Helaas, onnutte vlam, die flaauwen wilt noch wijken!
De graflamp is uw beeld, die niets beschijnt dan lijken.

’t Verleden blijft mij bij, waarheen ik staar of ga,
Waarheen ik vlugt of schuil, uw beeldtnis ijlt mij na.
(265) Zij wacht in ’t bosch mij op en volgt mij naar de altaren!
Zij maalt zich voor mijn oog op Gods gewijde blâren;
Zij rooft mijn aandacht weg in ’t lezen van ’t getij;
Gedurig dringt dat beeld zich tusschen God en mij;
’t Ontsticht mij in de biecht; bij ’t priesterlijk vermanen;
(270) Mijn rozenkrans is nat van mijn verliefde tranen!
    De wierookgeur stijge op en klimm’ langs welf en boog,
Het rollend orgel dreune en voer’ de ziel omhoog...
Een enkle zucht tot u... en alles duizelt henen;
Altaar en mis en koor en tempel is verdwenen;
(275) Mijn ongebonden ziel vliegt weer in vuur en vlam,
Terwijl Gods priester knielt voor ’t vlekkelooze lam!

Kom! neem het tijdstip waar, terwijl ik, neergebogen,
Geknield en bevend bid met vroom bekreten oogen;
[p. 125]
Terwijl mijn wroegend hart van diep berouw verkwijnt,
(280) En Gods genade ontwaakt en mij in gunst beschijnt.
Kom hier dan, zoo gij durft, met al uw tooverlonken;
Betwist mijn ziel aan God, dien zij wordt neergeschonken;
Boei weer mijn zinnen vast aan uw te schoone leest;
Wisch ieder heilig beeld, dat oprijst in mijn geest;
(285) Drink Gods genade terug, die neerdaalt op mijn beden;
Ontweldig mij ’t berouw en logenstraf mijn eedel;
Scheur me uit den hemel weg, dien ik werd ingewijd,
En steun den helschen geest, die mij aan God benijdt!

Neen, vlugt voor eeuwig! vlugt, zoo ver gij voort kunt komen!
(290) Rijst, Alpen! tusschen ons! bruist tusschen ons, o stroomen!
Neen, Abelard! kom niet, schrijf niet, denk niet aan mij,
Noch voel niet ééne smart van alle, die ik lij.
’k Ontsla u, laat mijn los; ik draag mijn lot gelaten;
Verzaak mij, zweer mij af, ja (kunt gij ’t) leer mij haten.
(295) Ontvlugt mij, zoete droom! breek, schoone waterbel!
Geliefd geneugen, wijk! en, dierbaar beeld, vaarwel!
    Kom, eeuwig blanke duegd! ontsluijer mij uw waarde;
Vergetelheid, daal neer, verstomp mijn geest voor de aarde;
Kom, altoos blijde hoop, die ons ten hemel leidt!
[p. 126]
(300) Kom, goddelijk geloof, vervroegde zaligheid!
Ik strek u de armen toe! komt, komt in gunst genaken,
En dompelt me in de rust, die ik nog nooit mogt smaken.

Hier lig ik in mijn cel, van hulp en heul ontbloot,
Aan ’t wachtend graf geleund en nabuur van den dood;
(305) Hier fluistert mij een stem uit elken storm in de ooren...
Ja, de echo niet alleen laat zich in ’t welfsel hooren:
Laatst, toen ik ’s nacht het licht bewaken zou in ’t koor,
Drong zich een dof geluid der gindsche zerken door:
,, Kom, zuster!’’ zei de stem, of scheen ze althans te zeggen:
(310) ,, Kom zuster, hier is plaats: kom u ter ruste leggen.
,, ’k Heb ook geweend als gij, tot dat ik grafwaarts ging,
,, Toen een slavin der liefde en nu een hemelling!
,, Hier knaagt geen vlammend gift aan ’t ingesluimerd harte;
,, Hier schreit de liefde nooit, hier huisvest nooit de smarte;
(315) ,, Hier breekt de doodsangst af, die ons op aard vervult,
,, Want God, en niet de mensch, beoordeelt hier de schuld.’’
    Ik kom, ik kom tot u! — Stemt, englen! stemt uw galmen!
o Paradijsroos, bloei! en groent, gewijde palmen!
Ginds wil ik, ginder heen, naar de ongestoorde rust,
(320) Waar ook de zondaar gloeit van onverboden lust.
[p. 127]
Kom, Abelard! kom hier en help mij derwaarts rijzen;
Kom mij de laatste dienst in ’t uur des doods bewijzen;
Kom, als mijn blik verflaauwt, en ’t veege ligchaam beeft,
En vang mijn vlotte ziel, die op mijn adem zweeft.
(325) Neen — treê met achtbren tred in ’t priesterkleed mij tegen;
Draag mij de waskaars aan, geef mij de laatste zegen;
Toon mij het heilig kruis, van Christus bloed gekleurd;
Leer mij — en leer van mij te sterven, op uw beurt.
Kom hier! schouw dan mij aan, mij, al uw lust voordezen;
(330) Zie Heloïze weer... ’t zal dán geen misdaad wezen!
Zie hoe de laatste sprank haar brekend oog ontvliedt,
Zie hoe haar flaauwend rood door’t angstig zweet verschiet;
Zie hoe haar pols verdwijnt, haar hart bezwijmt van binnen,
    (335) o Dood, gestrenge les, die ’t hart te laat ontvangt!
Wat is de sterv’ling dwaas, die aan een sterv’ling hangt!

Als eindlijk ook de tijd u de oogen digt zal drukken,
(Die bronnen van mijn vreugd en al mijn ongelukken!)
Dan zij uw doodslaap zoet, dan zij uw uitgang zacht:
(340) Uw opvaart zij geleid door ’s hemels englenwacht,
Tot daar u ’t zalig koor in heerlijkheid omschijne
[p. 128]
En met een liefde omhelz’... zoo teeder als de mijne!

Eens dekk’ het eigen graf ons beider asch en naam:
’t Vereenig’ voor altoos mijn liefde met uw faam!
(345) En als, na jaren tijds, sinds wij ten hemel stegen,
Sinds al mijn smart vervloog en al mijn driften zwegen,
Een teederlievend paar, dat van ons lijden weet,
De watersprongen naakt van ’t eenzaam Paracleet,
Dan zal een stille traan, die biggelt uit hun oogen,
(350) Nog drupplen op ons graf, waarbij zij nederbogen,
Terwijl hun boezem snikt, indachtig aan ons wee:
,, Och, minnen wij toch nooit zoo treurig als die twee!’
    Wanneer ’t Hozanna dreunt door deze kerkgewelven,
Als brood en wijn verkeert in Christus ligchaam zelven,
(355) Dan nog, als alles knielt, en ’t neergebukt gezigt
Mogt staren op de plaats waar onze grafsteen ligt,
Dan nog ontglipt het oog, terwijl al de englen beven,
Een menschelijke traan, dien God het zal vergeven.
    En zoo het noodlot wil, dat ooit in laatren tijd,
(360) Een dichter zal bestaan, die al mijn foltring lijdt,
Die ’t voorwerp van zijn gloed zich deerlijk zag ontscheuren,
[p. 129]
Die levenslang gedoemd in eenzaamheid te treuren,
Zoo hopeloos bemint, zoo vurig al ik min...
Hij stell’ den droeven zang van onzen rampspoed in!
(365) Zijn wel getroffen toon zal nog me in ’t graf doordringen...
Wie meest mijn smart gevoelt, zal haar het best bezingen.
Continue
[p. 1: blanco]
[p. 2: blanco]
[p. 3]
                           

LETTRE

D’ HÉLOÏSE A ABAILARD,

IMITATION

DE

TOLLENS.

[p. 4: blanco]
[p. 5]

LETTRE

D’ HÉLOÏSE A ABAILARD,

IMITATION

DU HOLLANDAIS DE TOLLENS, SUIVANT L’ORIGINAL
DE POPE, AVEC DES NÔTES HISTORIQUES.

PAR

H. Zeeman,

Auteur des Biographies de L.M. Guillaume I, Guillaume II,
Louis Philippe et d’autres oeuvres historiques.

                                        _________________________________

                La plus belle palme d’une femme, est la fleur d’une
                    vie sainte, pure, irréprochable.
                                                                        BALZAC.

                Nous avons au milieu du coeur un tribunal ou nous
                    commençons par nous juger nous mêmes, en at-
                    tendant que l’arbitre Souverain confirme notre
                    sentence. —
                                                CHATEAUBRIAND.
                                        _________________________________

               

******

IMPRIMERIE, DE

J. TAK,

N.Z. Achterburgwal, près du Stilsteeg.

1854.
[p. 6]
Noble instinct! conscience! ô vérité du coeur!
D’un astre encor voilé, prophétique chaleur!
Tu m’annonces toî seule en tes mille langages
Quelque chose qui luit derrière ces nuages!
Dans quelque obscurité que tu plonges mes pas,
Même au fond de ma nuit tu ne t’égares pas!
Quand ma raison s’éteint, ton flambeau luit encore!
Tu dis ce qu’elle tait, tu sais ce que’elle ignore;
Quand je n’espère plus, l’espérance est ta voix;
Quand je ne crois plus rien, tu parles et je crois!

                                        LA MARTINE.[p. 7]

TRAITS HISTORIQUES.

    Pierre Abailard, ou Abélard, né près de Nantes, en 1709 renonça, pour se consacrer entièrement à l’étude, aux avantages que donnait en Bretagne le droit d’aînesse parmi les nobles. Après avoir appris tout ce qui pouvait s’apprendre dans sa province, il vint à Paris suivre les leçons de l’archidiacre Guillaume de Champeaux, le plus célèbre des professeurs de ce temps.
    Abailard fut le plus subtil, le plus brillant dialecticien du douzième siècle, nous dirions le plus ardent disputeur, si S. Bernard n’avait pas été son contemporain. De disciple éminent des maîtres les plus renommés, il devint presqu’aussitôt leur rival, et les vainquit, lorsque la lutte fut établie entre eux.
    Abailard éleva une école qui fit deserter les autres. Forcé de quiter Paris par l’envie de les ressentimens qu’il excitait, il transporta son école à Mélun, puis à Corbeil, où ses disciples [p. 8] le suivirent. L’engoument, ou l’admiration de ceux-ci et la voix publique le ramenaient à Paris, d’où les mêmes causes le faisaient sortir de nouveau. De ces nuages orageux, aujourd’hui fort obscurs, jaillit sa véritable illustration, celle qui a traversé huit siècles, et qui lui assure pour toujours une portion du tendre intérêt attaché au nom d’Héloïse; car il ne faut pas dissimuler que c’est l’amour de cette femme extraordinaire qui fait la plus grande gloire d’Abailard.
    Cette jeune et belle personne, aimait aussi passionnément l’étude. Elle savait le grec, le latin, l’hébreu. Les succès d’Abailard commencèrent la séduction d’Héloïse. Il était beau brillant et célèbre; il fut tendre et aimable; il plut même au chanoine Fulbert, oncle d’Héloïse, et obtint de vivre et loger chez lui, pour être plus à portée de donner des leçons à la savante nièce; toutes ces circonstances produisirent la passion la plus célèbre dont on ait transmis le souvenir.
    Héloïse étant enceinte, Abailard la fit disparaître et conduire en Bretagne, déguisée, en religieuse. Elle y accoucha, chez une soeur de son amant, d’un fils qui reçut le nom singulier d’Astralabius.
    Pour calmer la fureur de l’oncle, Abailard promit d’épouser Héloïse, mais secrètement, pour ne pas renoncer aux avantages de la carrière qu’il parcourait avec tant d’éclat, et qui, vraisemblablement était alors incompatible avec le mariage. La condition [p. 9] fut acceptée et bientôt violée par Fulbert, sans doute dans le dessein de réhabiliter la réputation de sa nièce. Celle-ci, au contraire, niait qu’elle fut mariée, préférant les intérêts de son amant à tout. Pour la soustraire de nouveau aux mauvais traitemens du chanoine, Abailard mit Héloïse chez les religieuses d’Argenteuil, où il allait la visiter déguisé en ecclésiastique.
    Ce fut alors que la rage de Fulbert le porta à ce cruel outrage par lequel Abailard perdit la dignité et la puissance dont la nature a doué l’homme. L’amour éteint dans sa source, Abailard n’intéresse plus que par son malheur, et sur-tout par celui d’Héloïse, plus victime que lui. Il se fit moine à Saint-Denis, et les persécutions monastiques, les tracasseries scholastiques, les censures des conciles devant lesquels ses envieux et ses ennemis le traînèrent, ont rempli le reste de sa vie d’amertume et d’agitations. On le voit dénoncé, banni, emprisonné, prêt à périr par le poison ou sous le fer des assassins. Soit qu’il enseigne ou qu’il écrive, qu’il veuille rétablir l’ordre et la règle parmi les moines, la haine le poursuit avec fureur. Ces détails sont épouvantables, et malgré la commisération qu’on éprouve pour ses malheurs, on a de la peine à ne pas douter que le caractère d’Abailard fut aussi bon que son esprit était brillant.
    Son histoire n’offre plus que quelques traits qui soient de nature à être recueillis dans cette notice. De ce nombre est la fondation de la petite abbaye du Paraclet. Un comte de Cham- [p. 10] pagne lui offrit cette retraite comme un abri contre ses ennemis. Elle devint ensuite l’asyle d’Héloïse, qui en fut la première abbesse, y recueillit les cendres de son amant, et pleura sur elles pendant vingt et une années, avant que les siennes y fussent réunies.
    Pierre, abbé de Clugny, forme dans l’histoire d’Abailard un épisode inséparable. Cet homme, l’un des premiers personnages du temps, et si bien surnommé le vénérable, apparaît comme un rayon de soleil dans les ténèbres des cachots; il soulage les coeurs, révoltés de tant de barbarie. Le pieux abbé de Clogny accueille Abailard, verse du baume sur toutes ses douleurs, le protège, le défend, de la manière qu’il faut employer pour calmer les haines, le réconcilie avec le pape; et tâche de réparer une santé délabrée par les chagrins et les souffrances; recueille avec sensibilité le denier soupir de cet infortuné, et fidèle aux volontés dernières qu’il avait exprimées, autant que sensible au voeu d’Héloïse, transfère lui-même, furtivement, de crainte d’oppositions, les restes d’Abailard au Paraclet, où il prononce, en présence d’Héloïse et des religieuses dont elle était chérie, celle de toutes les oraisons funèbres qui a dû faire verser le plus de larmes. Quelle ame angélique, quel bon esprit, montre ce vénérable homme, sous l’habit de moine, au douzième siècle, et en comparaison du grand Bernard!
Après la mort d’Abailard, il écrivit des lettres consolantes à [p. 11] Héloïse, dans lesquelles il parle de son époux comme d’un grand homme malheureux et digne d’admiration, genre de consolation sans doute le plus puissant sur le coeur de cette tendre femme. Il lui avoua qu’un des premiers sentimens que lui-même a éprouvé fut d’aimer et d’admirer la célébrité dont elle jouissait dès sa première jeunesse. Enfin, il faut le rappeler encore ici, il déroba à son abbaye, à ses moines, qui était jaloux de ce dépôt, le corps d’Abailard*, pour le conduire au Paraclet, et y prononcer son éloge funèbre.
    Abailard avait vécu soixante-trois ans, dont vingt-neuf après l’attentat de Fulbert.
    François d’Amboise, conseiller d’état a publié à Paris en 1616 en Latin la vie d’Héloïse et d’Abailard. (Traduit en français par Antoine Letronne 1787.) Le célèbre poëte anglais, Pope, a rassemblé dans une seule lettre les principaux évênements de la vie de ces deux infortunés, qui par les charmes de leur esprit et par leur passion malheureuse se sont rendus entéressants. — Le prince des poëtes Neêrlandais, le chevalier Tollens a donné une imitation de Pope. (Nieuwe Gedichten, 1e deel.) En lisant avec admiration ce chef-d’oeuvre, de style poétique de notre grand poète, l’idée me prit d’en faire une imitation en langue française. — Une traducton servile me semblait d’être trop froide [p. 12] et trop languissante, ce serait un défaut que j’ai tâché d’éviter en m’attachant de rendre, autant que j’ai pu les beautés de l’original, comme Vergani a fait en Italien et Schiller en Allemand.
    Au reste, quelque passionnées que paraîtront les expressions que Tollens et ses prédécesseurs ainsi que moi, ont employées, elles sont beaucoup moins vives, que celles des lettres originales; cependant le poëte Neêrlandais, l’ornement de notre langue et de notre style, a été, sans contredire le seul qui, sans être trop passionné dans ses expressions, a peint vraiment naturel et naturellement vif, la lutte entre le devoir, l’amour et la réligion; — que mon imitation ne fasse point de honte au sublime model que j’ai choisi! —[p. 13]

HÉLOÏSE A ABAILARD.

HÉLOÏSE EST SUPPOSÉE DANS CA CELLULE DU PARACLET,
OCCUPÉE A LIRE UNE LETTRE D’ABAILARD.

Dans ces lieux habités par la simple innocence,
Où règne avec la paix un éternel silence,
Où les coeurs, asservis à de sévères lois,
Vertueux par devoir, le sont aussi par choix:
(5) Quelle tempête affreuse, à mon repos fatale,
S’élève dans les sens d’une faible vestale?
De mes feux mal éteints qui ranime l’ardeur?
Amour, cruel amour, renais-tu dans mon coeur?
Hélas ! je me trompais; j’aime, je brûle encore.
(10) O nom cher et fatal! Abailard! je t’adore.
Cette lettre, ces traits à mes yeux si connus,
Je les baise cent fois, cent fois je les ai lus:
De sa bouche amoureuse Héloise les presse.
[p. 14]
Abailard! Cher amant!... mais quelle est ma faiblesse!
(15) Quel nom dans ma retraite osé-je prononcer?
Ma main l’écrit... Eh bien! Mes pleurs vont l’effacer.
Dieu terrible, pardonne; Héloïse soupire:
Au plus cher des amants tu lui défends d’ écrire;
A tes ordres cruels, Héloïse souscrit...
(20) Que dis-je? mon coeur dicte... et ma plume obéit!

Prison où la vertu, volontaire victime,
Gémit et se repent, quoique exempte de crime;
Où l’homme, de son être imprudent destructeur,
Ne jette vers le Ciel que des cris de douleur;
(25) Marbres inanimés, et vous froides reliques,
Que nous ornons de fleurs, qu’honorent nos cantiques;
Quand j’adore Abailard, quand il est mon époux,
Que ne suis-je insensible et froide comme vous!
Mon Dieu m’appelle en vain du trône de sa gloire:
(30) Je cède à la nature une indigne victoire.
Les cilices, les fers, les prières, les voeux,
Tout est vain; et mes pleurs n’éteignent point mes feux.

Du moment où j’ai lu ces tristes caractères,
Des ennuis de ton coeur secrets dépositaires,
[p. 15]
(35) Abailard, j’ai senti renaître mes douleurs.
Cher époux, cher objet de tendresse et d’horreurs,
Que l’amour, dans tes bras, avait pour moi de charmes!
Que l’amour, loin de toi, me fait verser de larmes!
Tantôt je crois te voir, de myrte couronné,
(40) Heureux et satisfait, à mes pieds prosterné;
Tantôt dans les déserts, farouche et solitaire,
Le front couvert de cendre et le corps sous la haire,
Desséché dans ta fleur, pâle et défiguré,
A l’ombre des autels, dans le cloître ignoré.
(45) C’est donc là qu’Abailard, que sa fidèle épouse,
Quand la religion, de leur bonheur jalouse.
Brise les noeuds dont ils étaient liés,
Vont vivre indifférents, l’un par l’autre oubliés?
C’est là que, détestant et pleurant leur victoire,
(50) Ils fouleront aux pieds et l’amour et la gloire?
Ah! plutôt écris-moi: formons d’autres liens;
Partage mes regrets, je gémirai des tiens.
L’écho repètera nos plaintes mutuelles.
L’écho suit les amants malheureux et fidèles.
(55) Le sort, nos ennemis, ne peuvent nous ravir
Le plaisir douloureux de pleurer, de gémir:
Nos larmes sont à nous, nous pouvons les répandre ...
[p. 16]
Mais Dieu seul, me dis-tu, Dieu seul doit y prétendre.
Cruel! je t’ai perdu; je perds tout avec toi:
(60) Tout m’arrache des pleurs; tu ne vis plus pour moi;
C’est pour toi, pour toi seul que couleront mes larmes.
Aux pleurs des malheureux Dieu trouve-t-il des charmes?
Écris-moi, je le veux: ce commerce enchanteur,
Aimable épanchement de l’esprit et du coeur;
(65) Cet art de converser sans se voir, sans s’entendre;
Ce muet entretien, si charmant et si tendre;
L’art d’écrire, Abailard, fut sans doute inventé
Par l’amante captive et l’amant agité!
Tout vit par la chaleur d’un lettre éloquente,
(70) Le sentiment s’y peint sous les doigts d’une amante,
Son coeur développe: elle peut, sans rougir,
Y mettre tout le feu d’un amoureux désir ...
Hélas! notre union fut légitime et pure;
On nous en fit un crime, et le Ciel en murmure.
(75) A ton coeur vertueux quand mon coeur fut lié,
Quand tu m’offris l’amour sous le nom d’amitié,
Tes yeux brillaient alors d’une douce lumière;
Mon âme dans ton sein se perdit tout entière;
Je te croyais un dieu, je te vis sans effroi:
(80) Je cherchais une erreur qui me trômpat pour toi.
[p. 17]
Ah! qu’il t’en coûtait peu pour charmer Héloise!
Tu parlais, à ta voix tu me voyais soumise.
Tu me peignais l’amour bienfaisant, enchanteur:
La persuasion* se glissait dans mon coeur.
(85) Hélas! elle y coulait de ta bouche éloquente;
Tes lèvres la portaient sur celle d’une amante;
Je t’amais; je connus, je suivis le plaisir;
Je n’eus plus de mon Dieu qu’un faible souvenir.
Je t’ai tout immolé, devoir, honneur, sagesse;
(90) J’adorais Abailard; et, dans ma douce ivresse,
Le reste de la terre était perdu pour moi:
Mon univers, mon Dieu, je trouvais tout dans toi.

Tu le sais; quand ton âme, à la mienne enchainée,
Me pressait de serrer les noeuds de l’hyménée,
(95) Je t’ai dit: ,, Cher amant, hélas! qu’exiges-tu?
,, L’amour n’est pas un crime, il est une vertu:
,, Pourquoi donc l’asservir à des lois tyranniques?
,, Pourquoi le captiver par des noeuds politiques?
,, L’amour n’est point esclave; et ce pur sentiment
(100) ,, Dans le coeur des humains naît libre, indépandant.
,, Unissons nos plaisirs sans unir nos fortunes:
,, Crois-moi, l’hymen est fait pour des âmes communes,
[p. 18]
,, Pour des amans livrés à l’infidélité:
,, Je trouve dans l’amour mes biens, ma volupté.
(105) ,, Le véritable amour ne craint point le parjure;
,, Aimons-nous, il suffit; et suivons la nature.
,, Apprenons l’art d’aimer, de plaire tour à tour;
,, Ne cherchons, en un mot, que l’amour dans l’amour.
,, Que le plus grand des rois, descendu de son trône,
(110) ,, Vienne mettre à mes pieds son sceptre et sa couronne;
,, Et que m’offrant sa main pour prix de mes attraits,
,, Son amour fastueux me place sous le dais:
,, Alors on me verra préférer ce que j’aime
,, A l’éclat des grandeurs, au monarque, à moi-même.
(115) ,, Abailard, tu le sais, mon trône est dans ton coeur;
,, Ton coeur fait tout mon bien, mes titres, ma grandeur.
,, Méprisant tous ces noms que la fortune invente,
,, Je porte avec orgueil le nom de ton amante:
,, S’il en est un plus tendre et plus digne de moi,
(120) ,, S’il peint mieux mon amour, je le prendrai pour toi.
,, Abailard, qu’il est doux d’aimer et de plaire!
,, C’est la première loi; le reste est arbitaire.
,, Quels mortels plus heureux que deux jeunes amants
,, Réunis par leurs goûts et par leurs sentiments;
(125) ,, Que les ris et les jeux, que le penchant rassemble,
[p. 19]
,, Qui pensent à la fois, qui s’expriment ensemble,
,, Qui confondent la joie au sein de leurs plaisirs,
,, Qui, jouissant toujours, ont toujours des désirs?
,, Leurs coeurs, toujours remplis, n’éprouvent point de vide.
(130) ,, La douce illusion à leur bonheur préside:
,, Dans une coupe d’or, ils boivent à longs traits
,, L’oubli de tous les maux et des biens imparfaits.
,, Si l’amour leur suffit, ils sont heureux sans doute.
,, Nous cherchons le bonheur, l’amour en est la route.
(135) ,, L’amour mène au plaisir, l’amour est le vrai bien.’’
Tel fut, cher Abailard, et ton sort et le mien.

Que les temps sont changés! ô jour, jour exécrable!
Jour affreux, où l’acier, dans une main coupable,
Osa.... Quoi! Je n’ai point repoussé ses efforts,
(140) Malheureuse Héloïse! ah! que faisais-je alors?
Mon bras, mon désespoir, les larmes d’une amante
Auraient.... Rien ne flèchit leur rage frèmissante
Barbares, arrêtez! respectez mon époux:
Seule j’ai mérité de périr sous vos coups.
(145) Vous punissez l’amour, et l’amour est mon crime:
Que je aime avec fureur, frappez votre victime.
Vous ne m’écoutez pas, le sang coule... ah! cruels!
[p. 20]
Quoi! mes cris; quoi! mes pleurs paraîtront criminels?
Quoi! je ne puis me plaindre et mon malheur funeste?
(150) Nos plaisirs sont détruits.... ma rougeur dit le reste.
Mais quelle est la rigeur du destin qui nous perd!
Nous trouvons dans l’abîme un autre abîme ouvert:
O mon cher Abailard! peins-toi ma destiné:
Rappelle-toi le jour où, de fleur couronnée,
(155) Où, prête à prononcer un serment solennel,
Ta main me conduisit aux marches de l’autel;
Où, détestant tous deux le sort qui nous opprime,
On fit une victime immoler la victime;
Où, le coeur consumé du feu de mes désirs,
(160) Je jurai de quitter le monde et ses plaisirs.
D’un voile obscur et saint la main faible et tremblante
A peine avait couvert le front de ton amante;
A peine je baisais ces vêtemens sacrés,
Ces cilices, ces fers à mes mains préparés;
(165) Du temple tout à coup les voûtes retentirent,
Le soleil s’obscurcit, et les lampes pâlirent:
Tant le Ciel entendit avec étonnement
Des voeux qui n’étaient plus pour mon fidèle amant!
Tant l’Éternel encor doutait de sa victoire!
(170) Je te quittais... Dieu même avait peine à le croire.
[p. 21]
Helas! qu’à juste titre il soupçonnait ma foi!
Je me donnais à lui quand j’étais toute à toi.

Viens donc, cher Abailard, seul flambeau de ma vie;
Que ta présence encor ne me soit point ravie;
(175) C’est le dernier des biens dont je veuille jouir.
Viens; nous pourrons encor connaitre le plaisir,
Le chercher dans nos yeux, le trouver dans nos âmes.
Je brûle de l’amour; je sens toutes ses flames:
Laisse-moi m’appuyer sur ton sein amoureux,
(180) Me pâmer sur ta bouche, y respirer nos feux...
Quels moments, Abailard! Le sens tu? Quelle joie!
O douce volupté; plaisir où je me noie!
Serre-moi dans tes bras, presse-moi sur ton coeur...
Nous nous trompons tous deux, mais quelle douce erreur!
(185) Je ne me souviens plus de ton destin funeste:
Couvre-moi de baisers... je rêverai le reste.
Que dis-je, cher amant? Non, non, ne m’en crois pas:
Il est d’autre plaisirs, montre-m’en les appas.
Viens; mais pour me traîner au pied du sanctuaire,
(190) Pour m’aprendre à gèmir sous un joug salutaire,
A te préferer Dieu, son amour et sa loi
(Si je puis cepandant les préférer à toi);
[p. 22]
Viens, et pense du moins que ce troupeau timide,
De vestales, d’enfants, a besoin qu’on le guide.
(195) Ces filles du Seigneur, instruites par ta voix,
Baissant un front docile et imposant tes lois,
Marcheront sur tes pas dans ce climat sauvage.
De ces remparts sacrés l’enceinte est ton ouvrage:
Et tu nous fis trouver, sur des rochers affreux,
(200) Des campagnes d’Éden, l’attrait délicieux:
Retraite des vertus, séjours simple et champêtre,
Sans faste, sans éclat, tel enfin qu’il doit être
Les biens de l’orphelin ne l’ont point enrichi,
De l’or du fanatique il n’est pont embelli:
(205) La piété l’habite, et voilà sa richesse.
Dans l’enclos ténébreux de cette forteresse,
Sous des dômes obscurs, à l’ombre de ces tours,
Que ne peut pénétrer l’éclat des plus beaux jours,
Mon amant autrefois répandait la lumière:
(210) Le soleil brillait moins au haut de sa carrière,
Les rayons de sa gloire éclairairent tous les yeux,
Maintenant qu’Abailard ne vit plus dans ces lieux,
La nuit les a couvert de ses voiles funèbres:
La tristesse nous suit dans l’horreur des ténèbres
(215) On demande Abailard, et je vois tous les coeurs,
[p. 23]
Privés de mon amant, partager mes douleurs.
Des larmes de ses coeurs Héloïse attendrie,
De voler dans leurs bras te conjure et te prie....
Ah! charité trompeuse! ingénieux détour!
(220) Ai-je d’autre vertu que celle de l’amour?
Viens, n’écoute que moi; moi seule je t’appelle:
Abailard, sois sensible à ma douleur mortelle,
Toi, dans qui je trouvais père, époux, frère, ami;
Toi, de tous les amants l’amant le plus chéri,
(225) Ne vois-tu plus en moi ton épouse charmante,
Ta fille, ton amie, et surtout ton amante?
Viens: ces arbres touffus, ces pins audacieux
Dont la cime s’élève et se perd dans les cieux,
Ces ruisseaux argentés fuyant dans la prairie,
(230) L’abeille sur les fleurs cherchant son ambrosie,
Le zéphyr qui se joue au fond de nos bosquets,
Ces cavernes, ces lacs et ces sombres forêts,
Ce spectacle riant, offert par la nature,
N’adoucit plus l’horreur du tourment que j’endure.
(235) L’ennui, le sombre ennui, triste enfant du dégoût,
Dans ces lieux enchantés se traine, et corrompe tout.
Il sèche la verdure; et la fleur pâlissante
Se courbe et se flétrit sur la tige mourante.
[p. 24]
Zephyr n’a plus de souffle, Écho n’a plus de voix;
(240) Et l’oiseau ne sait plus que gémir dans nos bois.
Hélas! tels sont les lieux où, captive, enchaînée,
Je traîne dans les pleurs ma vie infortunée:
Cependant, Abailard, dans cet affreux séjour,
Mon coeur s’enivre encor des poisons de l’amour.
(245) Je n’y dois mes vertus qu’à ta funeste absence,
Et j’y maudis cent fois ma pénible innocence.
Moi! dompter mon amour, quand j’aime avec fureur!
Ah! ce cruel effort est-il fait pour mon coeur?
Avant que le repos puisse entrer dans mon âme
(250) Avant que ma raison puisse étouffer ma flamme,
Combien faut-il encore aimer, se repentir,
Désirer, espérer, désespérer, sentir,
Embrasser, repousser, m’arracher à moi-même,
Faire tout, excepté d’oublier ce que j’aime?
(255) O funeste ascendant! ô joug impérieux!
Quels sont donc mes devoirs, et qui suis-je en ces lieux?
Perfide!... de quel* nom veux-tu que l’on te nomme?
Toi, l’épouse d’un Dieu, tu brûles pour un homme!
Dieu cruel! prends pitié du trouble où tu me vois:
(260) A mes sens mutinés ose imposer tes lois.
Tu tiras du chaos le monde et la lumière,
[p. 25]
Eh bien! il faut t’armer de la puissance entière.
Il ne faut plus créer... il faut plus en ce jour:
Il faut dans Héloïse anéantir l’amour.
(265) Le pourras-tu, grand Dieu? mon désespoir, mes larmes;
Contre un cher ennemi te demandent des armes;
Et cepandant, livrée à de contraires voeux,
Je crains plus tes bienfaits que l’excès de mes feux.

Chères soeurs de mes fers compagnes innocentes,
(270) Sous ces portiques saints, colombes gémissantes,
Vous qui ne connaissez que ces froides vertus
Que la religion donne..., et que je n’ai plus;
Vous qui, dans les langueurs d’un esprit monastique,
Ignorez de l’amour l’empire tyrannique,
(275) Vous enfin, qui, n’ayant que Dieu seul pour amant,
Aimez par habitude, et non par sentiment;
Que vos coeurs sont heureux puisqu’ils* sont insensibles!
Tous vos jours sont sereins, toutes vos nuits paisibles!
Le cri des passions n’en trouble point le cours.
(280) Ah! qu’Héloïse envie et vos nuits et vos jours!
Héloïse aime et brûle au lever de l’aurore,
Au coucher du soleil elle aime et brûle encore,
Dans la fraîcheur des nuits elle brûle toujours:
[p. 26]
Elle dort pour rêver dans le sein des amours;
(285) A peine le sommeil a fermé mes paupières,
L’Amour, me caressant de ses ailes légères,
Me rappelle ces nuit chéres à mes désirs!
Douces nuits, qu’au sommeil disputaient les plaisirs!
Abailard, mon vainqueur, vient s’ offrir à ma vue:
(290) Je l’entends... je le vois... et mon âme est émue.
Les sources du plaisir renaissennt dans mon coeur;
Je l’embrasse; il se livre à ma plus tendre ardeur...
La douce illusion se glisse dans mes veines.
Mais que je jouis peu de ces images vaines!
(295) Sur ces objets flatteurs, offerts par le sommeil,
La raison vient tirer le rideau du réveil.

Ah! tu n’ éprouves plus ces secousses cruelles,
Abailard, tu n’a plus de flammes criminelles.
Dans le funeste état oú t’ a réduit le sort,
(300) Ta vie est un long calme, image de la mort.
Ton sang, pareil aux eaux des lacs et des fontaines,
Sans trouble, sans chaleur, circule dans tes veines.
Ton coeur glacé n’est plus le trône de l’amour;
Ton oeuil appesanti s’ouvre avec peine au jour;
(305) On n’y voit point briller le feu qui me dévore:
[p. 27]
Tes regards sont plus doux qu’un rayon de l’aurore
Viens donc, cher Abailard! que crains-tu près de moi?
Le flambeau de Vénus ne brûle plus pour toi.
Desormais insensible aux plus douces caresses,
(310) T’est-il encor permis de craindre des faiblesses?
Puis-je esperer encor d’être belle à tes yeux?
Sembable à ces flambeaux, à ces lugubres feux,
Qui brûlent près des morts sans échauffer leur cendre,
Mon amour sur ton coeur n’a plus rien à prétendre;
(315) Ce coeur enéanti ne peut plus s’enflammer;
Héloïse t’adore, et tu ne peux l’aimer.

Ah! faut-il t’envier un destin si funeste?
Abailard, ces devoirs, ces lois que je déteste,
L’austérité du cloître et sa tranquille horreur,
(320) A ton cher souvenir rien n’arrache mon coeur.
Soit que ton Héloïse, aux pleurs abandonnée,
Sur la tombe des morts gémisse, prosternée,
Soit qu’aux pieds des autels elle implore son Dieu;
Les autels, les tombeaux, la majesté du lieu,
(325) Rien ne peut la distraire; et son âme obsédée
Ne respire que toi, ne voit que ton idée.
Dans nos cantiques saints c’est ta voix que j’entends;
[p. 28]
Quand sur le feu sacré ma main jette l’encens,
Lorsque de ses parfums s’elève le nuage,
(330) A travers sa vapeur je crois voir ton image,
Vers ce fantôme aimé mes bras sont étendus;
Tous mes voeux sont distraits, égarés, éperdus.
Le temple orné de fleurs, nos fêtes et leur pompe,
Tout ce culte imposant n’a plus rien qui me trompe.
(335) Quand, autour de l’autel brûlant de mille feux,
L’ange courbe lui-même un front respectueux,
Dans l’instant redouté des augustes mystères,
Au milieu des soupirs, des chants et des prières;
Quand le respect remplit les coeurs d’un saint effroi,
(340) Mon coeur brûlant, t’invoque et n’adore que toi.

Mais que dis-je? O destin! ô puissance suprême!
Quelle main me déchire et m’arrache à moi-même?
Tremble, cher Abailard! un Dieu parle à mon coeur:
De ce Dieu, ton rival, sois encor le vainqueur.
(345) Vole prés d’Héloïse, et sois sûr qu’elle t’aime:
Abailard, dans mes bras, l’emporte sur Dieu même.
Oui, viens: ose te mettre entre le Ciel et moi;
Dispute-lui mon coeur..., et ce coeur est à toi.
Qu’ai-je dit? Non, cruel, fuis loin de ton amante;
[p. 29]
(350) Fuis, cède à l’Èternel Héloïse mourante;
Fuis, et mets entre nous l’imensité des mers:
Habitons les deux bouts de ce vaste univers.
Dans le sein de mon Dieu quand mon amour expire,
Je crains de respirer l’air qu’Abailard respire
(355) Je crains de voir ses pas sur la poudre tracés
Tout me rappellerait des traits mal effacés.
Du crime au repentir un long chemin nous mène,
Du repentir au crime un penchant nous entraîne.
Ne viens point, cher amant, je ne vis plus pour toi:
(360) Je te rends tes serments, ne pense plus à moi.
Adieu, plaisirs si chers à mon âme enivrée!
Adieu, douces erreurs d’une amante égarée!
Je vous quitte à jamais, et mon coeur s’y résout;
Adieu, cher Abailard, cher époux... Adieu tout.

(365) Mais quelle voix gémit dans mon âme éperdue?
Ah! serait-ce...? oui, c’est elle, et mon heure est venue,
Une nuit... je veillais à côté d’un tombeau;
La torche funéraire, obscur et noir flambeau,
Poussait par intervalle un feu mourant et sombre.
(370) A peine il s’éteignit et disparut dans l’ombre,
Que, du creux d’un cercueil, des cris, de longs accents,
[p. 30]
Ont porté jusqui’à moi cette voix que j’entends:
,, Arrête, chère soeur, arrête, me dit-elle;
,, Ma cendre attend la tienne, et ma tombe t’appèle.
(375) ,, Du repos qui te fait c’est ici le séjour:
,, J’ai vecu, comme toi, victime de l’amour;
,, Comme toi j’ai brûlé d’un feu sans espérance.
,, C’est dans la profondeur d’un éternel silence
,, Que j’ai trouvé le terme à mes affreux tourments.
(380) ,, Ici l’on n’entend plus les soupirs des amants;
,, Ici finit l’amour, ses soupirs et ses plaintes:
,, La piété crédule y perd aussi ses craintes...
,, Meurs, mais sans redouter la mort ni l’avenir.
,, Ce Dieu que l’on nous peint armé pour nous punir,
(385) ,, Loin d’annuller* ici des flames vengeresses,
,, Assoupit nos douleurs et pardonne aux faiblesses.’’

O mon Dieu! s’il est vrai, si telle est ta bonté,
Précipite l’instant de ma tranquillité.
O grace lumineuce! ô sagesse profonde!
(390) Vertu, fille du Ciel oubli sacré du monde.
Vous qui me promettez des plaisirs éternels,
Emportez Héloïse au sein des immortels.
Je me meurs...! Abailard, viens fermer ma paupière:
[p. 31]
Je perdrai mon amour en perdant la lumière.
(395) Dans ces derniers moments, viens du moins recueillir
Et mon dernier baisir et mon dernier soupir.
Et toi, quand le trépas aura fletri tes charmes,
Ces charmes séducteurs, la source de mes larmes;
Quand la mort de tes jours éteindra le flambeau,
(400) Qu’on nous unisse encor dans la nuit du tombeau.
Que la main des Amours y grave notre histoire;
Et que le voyageur, pleurant notre mémoire,
Dise: ,, ils s’aimèrent trop, ils furent malheureux:
,, Gémissons sur leur tombe, et n’aimons pas comme eux.’’
Continue