Continue

Janus Dousa Pater, 1545 - 1604

Zie Dousa 1576: Nova poemata (vermeerderde herdruk), Dousa 1586: Elegiarum lib. II. Epigram-
matum liber
, Dousa 1599 Annales, Dousa 1609: Poemata en Dousa 1617:
Epistola Jacobae Bavariae.
Portret van Janus Dousa Pater in de eerste druk van zijn Poemata nova, Leiden 1575 (fol. *1v).Titelpagina van de eerste druk van de Poemata nova, Leiden 1575 (fol. *1r).
Continue
  • Return to A Collection of Dutch Neolatin Poetry