Emanuel van der Hoeven: Trapolyn. 1688.
Naar Trapolin (1662) van Louis Drouin dit Dorimond
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton036940UB Gent
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

TRAPOLYN.

KLUCHTSPEL.

Uit het Fransch gevolgd

Door

E. v. HOEVEN.

[Vignet: Yver in liefde bloeiende].

By d’Erf: van J. LESCAILJE, op den Mid-
deldam, naast de Vischmarkt, 1688.

Met Privilegie.OPDRAGT Aan den Wel Edele Gebóotné Matihafte HEER, Ow/b HEER pc TÖUSSAIN, Heer van Leeitnvenhurg en Rit meejier ten dienfi van de Ver ecnizde Nederlanden. E ïioem , die Ü Edj niet alleen in de Wapenen , maar ook in de Konfte en Weetenfchappen verkreegen heeft , doet my vryheid nemen , dit kleine kerkje genaamt TRAPOLYN, aan U Ed. op te dragen, te meer om dat U Ed. onvergelykelyke Heusheid zich gewend heeft het gerinA z * ge t te verfmaaden , maar in ieel .hÇ .zelve te gedoogen, t hóoger. aan te moedigen 5 aan myn eerfte arbeid de :fte Iuiffe^ zyn , wanneer l de geringde die onder U Ed. erming is , toeftaat zich te ten ,

Onweetentheid.
Trapolyn.
Doctoor.
Philosophie & Poesy } Dochter van den Doctoor.
Opsmokkery.


Myn waarde Trapolyn, myn lekkerbek, myn leeven!
Aan wie dat al den dag des hemels schynt gegeeven.
O afgod van myn ziel! indien ik om u ly,
Ik weet heel wel dat gy weêr dubbeld lyd om my.


[p. 14]
Slechts om een enkel woord? wel wie of ’t immer hoorden?
De vrouwen, weet gy niet, hoe teder dat te zyn?
Een Engelengeslacht in menschelyke schyn,
Waar in natuur bezorgt heeft de oorzaak van ons keven,
Ja boven al ’t gediert verheerlykt en verheven,
Van geest en lichchaam bei zeer nut en zonder smet,
Daar al wat heerlyk is, zyn woonplaats heeft gezet.
                        TRAPOLYN.
De vrouwen....
                            DOCTOOR.
                        Zwyg doch, zwyg. ’t is waar dat hetgebcurde,
De vrouw , haar maagdezorg vergeeten, lang betreurde;
Maar ’t is der vrouwen schuld niet dat zy zich misgaan.
’tBedryf alleenig heeft de deugd en de eer misdaan.
Zo men een vrouw vind, die haar echtgenoot derf kroonen,
Ze is niet vcrpligt haar van die misdaad te verschoonen.
Voor ’t laatst: de vrouwen zyn een zwak en bros gcdiert,
Licht overhellend; maar wat is ’er, dat gevierd
Werd, dat geen zwakheid heeft ? dies wil ik voorde voor de vrouwen,
Al die haar lastren, de eer en kuisheid staande houwen.
                        TRAPOLYN.
De vrouwen....
                            DOCTOOR.
    ’K zeg u, zwyg, zwyg zeg ik duizendmaal,
De vrouwen gaan ons ver te boven in’t onthaal.
                        TRAPOLYN.
De vrouwen....
                            DOCTOOR.
                        ’T is jjenoeg, laat ons van vrouwen zwygen,
[p. 15]

Continue